Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe "Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4006-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe "Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji"
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Taczanowski, Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Katarzyna Gorczyca, Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Student po zakończeniu kursu uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu społeczno-ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań rozwoju obszarów metropolitalnych Polski i Świata.

Efekty kształcenia:

1) WIEDZA

– student zapoznaje się z teorią i praktyką funkcjonowania wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce i na Świecie (K_W06; K_W10 i K_W11 dla I stopnia geografia; K_W06; K_W08 dla II stopnia geografia)

2) UMIEJĘTNOŚCI

– umie opracować i zaprezentować wybrany problem geograficzny w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem właściwej struktury logicznej, z poprawną dokumentacją źródeł, stosując odpowiednie metody prezentacji graficznej wyników badań (np. tabele, wykresy, mapy) (K_U07 dla I stopnia geografia, K_U08 dla II stopnia geografia);

– potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w wybranych obszarach metropolitalnych Polski i świata; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich oddziaływanie i skutki w różnych skalach przestrzennych (K_U10 dla I stopnia geografia);

– potrafi formułować metodyczne i merytoryczne problemy badawcze dotyczące rozwoju przestrzennego i zjawisk społeczno-ekonomicznych w obszarach metropolitalnych w Polsce i na świecie (K_U03 dla II stopnia geografia).

3) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– rozumie wartość badań naukowych, przestrzega zasad etycznych, w tym poszanowania praw autorskich (K_K02 dla I stopnia geografia, K_K02 dla II stopnia geografia);

– jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, kultur i religii (K_K07 dla I stopnia geografia)

– docenia wartość dziedzictwa kulturowego miast globalnych (Budapeszt, Paryż, Rzym, Bratysława, Wiedeń, Londyn, Praga, Warszawa, Wilno, Mińsk, Kijów, Lwów, Berlin, Bolonia, Brno, Oslo) i ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę (K_K06 dla II stopnia geografia).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę.


Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udział we wszystkich zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie na podstawie zaliczenia pisemnego na ocenę, które wlicza się do średniej. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody aktywizujące - metoda przypadków, dyskusja

Metody praktyczne - ćwiczenia terenowe


Bilans punktów ECTS:

Ćwiczenia terenowe – 30 h

Zajęcia wprowadzające i zaliczenie pisemne – 3 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć w formie e-learningu, w tym lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 24 h

• przygotowanie się do zaliczenia pisemnego – 24 h


w sumie: 81 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Przemiany demograficzne wybranych obszarów metropolitalnych, w tym zmiany zaludnienia i kierunków przemieszczeń ludności oraz procesy suburbanizacji i peryurbanizacji, problemy segregacji społecznej, przemiany funkcjonalno-przestrzenne, transformacja układu przestrzenno-urbanistycznego na osi centrum-peryferie, problemy transportowe w obszarach metropolitalnych, konflikty przestrzenne i ochrona dziedzictwa kulturowego na przykładach następujących obszarów metropolitalnych: Budapeszt, Paryż, Rzym, Bratysława, Wiedeń, Londyn, Praga, Warszawa, Wilno, Mińsk, Kijów, Lwów, Berlin, Bolonia, Brno, Oslo.

Uwaga: w każdym roku zajęcia prowadzone są w jednym z wymienionych obszarów metropolitalnych wg podanej wyżej kolejności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hall P., Pain K., (red.) 2006, The Polycentric Metropolis: Learning from Mega City Regions in Europe, Earthscan, London.

Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.

Zborowski A, 2008, Społeczne profile europejskich metropolii. Czynniki przemian [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.) Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 109-122.

Zuzańska – Żyśko E., 2016, Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Wybór jest podyktowany obszarem metropolitalnym i co roku się zmienia (w zależności od miejsca odbywania praktyki).

Uwagi:

1. Całkowity koszt uczestnictwa w zajęciach pokrywa student, tj.:

- przejazd (tam i z powrotem)

- 2 noclegi

- wyżywienie

- przejazdy po mieście

- opcjonalnie wstęp do instytucji miejskich

2. Wymagane ubezpieczenie zdrowotne (EKUZ lub inne).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.