Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań geografii ludności i demografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4007-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Metody badań geografii ludności i demografii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Gałka, Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Jadwiga Gałka, Diana Konował, Joanna Nowak, Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, Jakub Taczanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu geografii ludności i demografii, w tym przede wszystkim zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami badawczymi stosowanymi w tej dyscyplinie. Dodatkowo celem modułu jest zapoznanie studentów z miernikami i współczynnikami dotyczącymi pomiaru stanu, rozmieszenia i struktur demograficzno-społecznych ludności w różnych skalach przestrzennych.

Efekty kształcenia:

1) WIEDZA

– zna podstawowe teorie i procesy demograficznie i wie jak je interpretować (K_W02, K_W11);

– zna podstawowe metody badawcze stosowane w geografii ludności i demografii (K_W03)

– zna sposoby opracowywania oraz zasady wizualizacji danych ludnościowych (K_W04);

– zna przestrzenne zróżnicowanie i dynamikę zjawisk i procesów ludnościowych w Polsce na tle czynników wpływających na ich zmienność (K_W06).


2) UMIEJĘTNOŚCI

– umie opracować i zaprezentować wybrany problem geograficzny w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem właściwej struktury logicznej, z poprawną dokumentacją źródeł, stosując odpowiednie metody prezentacji graficznej wyników badań (np. kartogramy, kartodiagramy, tabele, wykresy) (K_U07);

– potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji zjawisk i procesów demograficznych; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich oddziaływanie i skutki w różnych skalach przestrzennych (K_U10);


3) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– rozumie wartość badań naukowych, przestrzega zasad etycznych, w tym poszanowania praw autorskich (K_K02);

– jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, kultur i religii (K_K07).


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie wszystkich ćwiczeń wykonywanych w toku zajęć oraz w ramach projektów domowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć i w ramach projektów domowych.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• ćwiczenia kameralne – 15 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do ćwiczeń – 15 h

• wykonywanie projektów domowych – 30 h


W sumie: 60 h pracy studenta = 2 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Źródła informacji o zbiorowiskach ludności i ich krytyczna ocena. Metody badania rozmieszczenia ludności. Metody pomiaru ruchu naturalnego i ruchu migracyjnego ludności w tym typologie rozwoju demograficznego. Typy struktur demograficznych oraz zasady opracowania i interpretacji piramid wieku i płci ludności. Struktura społeczno-zawodowa ludności: metody pomiaru i zasady interpretacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jelonek A., Soja M., Podstawy geografii ludności, IGiGP UJ, Kraków, 2013.

Cieślak M. (red.), Demografia. Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa, 1992.

Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa, 1999.

Literatura uzupełniająca:

Jagielski A., Geografia ludności, PWN, Warszawa, 1977.

Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2004.

Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Wyd. UP, Kraków, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.