Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia wsi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4107-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Geografia wsi
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, Piotr Trzepacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna i rozumie uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

- potrafi wskazać i scharakteryzować narzędzia aktywizacji obszarów wiejskich (Geogr. LIC: K_W06, K_W08, K_W09; Geogr. SUM: K_W03)

- rozumie mechanizmy kształtowania obszarów wiejskich przez Unię Europejską (Geogr. LIC: K_W08; Geogr. SUM: K_W03)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- wskazuje i ocenia sposoby efektywnego gospodarowania na obszarach wiejskich (Geogr. LIC: K_U10, K_U11; Geogr. SUM: K_U07)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania na obszarach wiejskich (Geogr. LIC: K_K02; Geogr. SUM: K_K06)

- potrafi uczestniczyć w publicznej dyskusji nad problematyką funkcjonowania obszarów wiejskich (Geogr. LIC: K_K04; Geogr. SUM: K_K02)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, wykonanie określonych zadań w toku zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy i umiejętności. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności, wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych podczas części konwersatoryjnej.


Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca z tekstem

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 55 godz. pracy studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 2
geografia, rok 1

Pełny opis:

Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich na przestrzeni wieków. Procesy społeczno-gospodarcze zachodzące na obszarach wiejskich oraz ich przestrzenne zróżnicowanie na obszarze Polski i w wybranych regionach świata. Struktury społeczne na obszarach wiejskich: poziom wykształcenia i aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców. Rolnicza i pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich oraz struktura funkcjonalna polskiej wsi. Mieszkalnictwo i wyposażenie infrastrukturalne. Organizacja przestrzenna wsi Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Zrównoważone rolnictwo – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Obszary problemowe i przykłady sukcesu na polskiej wsi. Współczesne mechanizmy i problemy transformacji obszarów wiejskich. Środki pomocowe UE dla wsi, kierunki aktywizacji terenów wiejskich, planowanie i zarządzanie obszarami wiejskimi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Wójcik M. , 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Literatura uzupełniająca:

Gorlach K., 2004, Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Woods M., 2005, Rural Geography, Sage, London.

Artykuły publikowane w czasopiśmie Studia obszarów wiejskich, w tym w:

Bański J., Stola W., 2002, Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 2, IGiPZ PAN, Warszawa.

Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IGiPZ PAN, Warszawa.

Górz B., Guzik Cz., 2003, Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, IGiPZ PAN, Warszawa.

Pałka E., 2004, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, Warszawa.

Bański J., 2004, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.

Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14, IGiPZ PAN, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.