Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4109-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Geografia religii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

– Zna miejsca geografii religii wśród nauk geograficznych.

– Ma podstawy do analizy wpływu religii na środowisko.

– Dostrzega wzajemne relacji między środowiskiem przyrodniczym a religią.

– Potrafi wskazać oddziaływanie religii na inne sfery życia i gospodarki człowieka.

– Zna metody analizy krajobrazu religijnego jako rodzaju krajobrazu kulturowego (KW_11).

– Wie gdzie należy pozyskiwać i w jaki sposób opracowywać dane statystyczne o związkach wyznaniowych (KW_03).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

– Student umie znaleźć i wykorzystać materiały informacyjne o religiach (KU_02, KU_03, KU_07).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

– Student ma świadomość zróżnicowania religijnego świata i umie z szacunkiem zachowywać się w obiektach kultu i w stosunku do przedstawicieli innych wyznań (KKS_07).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu projektu zaliczeniowego sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 15 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 15 godz.

Razem 55 godz. pracy studenta = 2 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

1. Struktura wyznaniowa ludności świata (udział procentowy i rzeczywista liczba wyznawców największych religii).

2. Czynniki mające wpływ na rozmieszczenie przestrzenne wyznawców największych religii w skali świata i na kontynentach (umieć wskazać na mapie państwa w których dominuje dana religia).

3. Struktura wyznaniowa ludności na poszczególnych kontynentach (znać przykłady państw jedno i wielokonfesyjnych oraz umieć wskazać je na mapie).

4. Relacje państwo-kościół w wybranych krajach np.: Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Ukraina, Brazylia, Indie, Sri Lanka, Izrael, Australia, Nowa Zelandia.

5. Charakterystyka głównych problemów wyznaniowych poszczególnych kontynentów.

6. Współczesne problemy wyznaniowe.

7. Konflikty religijne.

Literatura:

Jackowski A., 1991, Zarys geografii pielgrzymek, Zesz. Nauk UJ, Kraków; Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków; Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t.15, Wyd. Kurpisz, Poznań, Miejsca święte. Leksykon, 1997, Z. Pasek (red.), Wyd. Znak, Kraków; Park C.C., 1994, Sacred Worlds. An introduction to geography and religion, Routledge, London; Rinschede G., 1999, Religionsgeographie, Braunscheig

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.