Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia miast i procesów urbanizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4116-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Geografia miast i procesów urbanizacji
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kołoś, Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Katarzyna Gorczyca, Arkadiusz Kołoś, Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zaznajomienie studentów ze współczesnymi procesami rozwoju miast i struktur wielkomiejskich oraz procesami urbanizacji. Wskazanie na interdyscyplinarny charakteru wiedzy o mieście.(KW_11, KU_02, KU_03, KU_10, KU_13, KKS_01, KKS_02)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny oraz zaliczenie projektów i ćwiczeń praktycznych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny i wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Praca w terenie - 15 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń – 20 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu – 10 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 140 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Koncepcje i teorie w geografii miasta. Funkcje miast. Globalny kontekst urbanizacji i rozwoju miast. Fazy urbanizacji. Typy zespołów miejskich: aglomeracja miejska, region miejski, obszar metropolitalny. Metropolizacja, megacity. Miasto postsocjalistyczne. Struktura przestrzenna miasta, strefy funkcjonalno-przestrzenne, fragmentacja przestrzeni, morfogeneza,. Migracje rezydencjonalne, rynek mieszkaniowy, gentryfikacja. Planowanie i polityka miejska, nowe miasta. Nowa gospodarka miejska. Przestrzeń społeczna miasta, ekologiczne modele miasta segregacja, polaryzacja, underclass, patologie w mieście. Władza i zarządzanie miastem. Przyszłość miast, zrównoważony rozwój miast.

Literatura:

Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Jędrzejczyk D., 2004, Geografia humanistyczna miasta, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XIX, Wyd. Kurpisz, Poznań.

Maik W., 1992, Podstawy Geografii miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monografie 298, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa.

Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne, PWN, Warszawa.

Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.