Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4123-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Domański
Prowadzący grup: Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz, Grzegorz Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Wykształcenie podstawowych kompetencji w zakresie identyfikacji czynników i mechanizmów rozwoju lokalnego i regionalnego


2. Umiejętności

Umiejętności w zakresie definiowania celów i środków polityki rozwoju lokalnego i regionalnego

(KW_11, KU_02, KU_03, KU_10, KU_13, KKS_01, KKS_02)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny (treść wykładów, umiejętność wyciągania wniosków z przykładów prezentowanych na wykładach i ćwiczeniach terenowych)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza przypadku, ćwiczenia terenowe (sesja problemowa w wybranej gminie województwa małopolskiego)

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Wyjazd studialny - dyskusja z przedstawicielami samorządu - 3 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 17 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Pojęcie rozwoju. Czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego. Rozwój endogeniczny i egzogeniczny. Rola dodatnich sprzężeń zwrotnych w rozwoju regionalnym i lokalnym. Cele i dylematy polityki regionalnej. Wiedza jako element rozwoju lokalnego i regionalnego. Klastry (grona przedsiębiorczości). Inwestycje zewnętrzne a rozwój lokalny i regionalny. Zachęty inwestycyjne jako narzędzie polityki rozwoju regionalnego. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Uwarunkowania sukcesu i porażki polityki regionalnej i lokalnej

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Domański B., 2004, Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne, 16, s. 7-23.

Domański B., 2005, Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 219, s. 130-145.

Gorzelak G., 2007, Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej [w:] Gorzelak G. (red.) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, W-wa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, str. 22-33

Gwosdz K., 2004, Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno-ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 76, 4, s. 433-456.

Gwosdz K., Jarczewski W., Huculak M, Wiedermann K., 2005, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Założenia a praktyka. [w:] B. Domański i K. Gwosdz: Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Kraków-Mielec, s. 17-38. Dostępny także on-line: http://www.europark.com.pl/gfx/europark/files/ksiazka_mielec_10_lat.pdf

Jewtuchowicz A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, rozdz. V. Innowacje i środowiska przedsiębiorczości, s. 139-156.

Grosse T., 2008, Rozważania o przyszłości polityki spójności Unii Europejskiej [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.) Problematyka przyszłości regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, str.85-100.

Szlachta J., 2009, Doktryna OECD w sferze polityki rozwoju regionalnego [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.) Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, str.141-150.

Domański B., Gwosdz K., 2008, Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] J. Parysek i T. Stryjakiewicz, Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 217-238.

Micek G., 2008, Grona przedsiębiorczości jako przedmiot analizy oraz instrument rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach polskich, Przegląd Geograficzny, 80, 4, 541-558.

Bąkowski A., Mażewska M. (red.), 2012, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. Dostępny także on-line: http://www.sooipp.org.pl/layout/raport_2012.pdf.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.