Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne rozwojem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4135-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne rozwojem
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gwosdz
Prowadzący grup: Anna Avdiushchenko, Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz, Tomasz Kwiatkowski, Magdalena Miśkowiec, Agnieszka Świgost-Kapocsi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Student zna kontekst i regulacje dotyczące prowadzenia polityki rozwoju (funkcji organizującej) przez władze państwowe i samorządowe (K_W08)

2. Ma wiedzę dotyczącą procedur i etapów budowy strategii rozwoju, w tym modele prowadzenia prac nad strategią i zna podstawowe elementy strategii (K_W06, K_W08)

3. Posiada wiedzę związaną z wdrażaniem i monitorowaniem celów realizacji strategii (K_W06, K_W08)

4. Posiada wiedzę na temat dylematów związanych z tradycyjnymi i współczesnych koncepcjami formułowania prognoz strategicznych (K_W08)

5. Student zna tradycyjne i współczesne koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego, zna uwarunkowania, cele i narzędzia polityki rozwojowej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, a także rozumie uwarunkowania polityczne i instytucjonalne procesów rozwoju regionalnego(K_W03, K_W08)

6. Student zna ważniejszej wnioski płynące ze współczesnych badań polskich i europejskich z zakresu lokalnej i regionalnej polityki rozwojowej (K_W08)


UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy o rozwoju regionalnym, w tym e-źródeł (K_U04)

2. Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonych zadań (K_U03)

3. Student potrafi przygotować diagnozę stanu jednostki samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym (gmina lub powiat) (K_U05)


KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

1. Student potrafi pracować w zespole i krytycznie oceniać własną rolę w grupie (K_K04)

2. Student ma świadomość roli gospodarki przestrzennej we współczesnym świecie oraz własnych kompetencji w tym zakresie (K_K02)

3. Student ma świadomość społeczno-ekonomicznych oraz środowiskowych skutków przekształceń zachodzących w przestrzeni (K_K06)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z jest uzyskanie pozytywnych ocen z następujących elementów:

Ćwiczeń: aktywności w trakcie zajęć, przygotowanie i wygłoszenie projektu zespołowego, opracowanie co najmniej 1 pracy pisemnej

Konwersatorium: aktywności w trakcie zajęć

Egzaminu pisemnego

Ocena z zajęć jest średnią ważoną ocen z prac pisemnych (raportów), projektu zbiorowego (przygotowanie i prezentacja), aktywności studenta na ćwiczeniach i konwersatoriach oraz egzaminu pisemnego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody oceny efektów kształcenia:

• raporty (prace pisemne, w tym wykonanie zadań w materiałach e-learningowych)

• ocena aktywności studenta w trakcie ćwiczeń

• przygotowanie projektu (praca zespołowa)

• egzamin pisemny


na podstawie, których sprawdzany jest zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

• Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego + godziny pracy na odległość (e-learning): 15 godz.

• Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

• Uczestnictwo w wykładach: 12 godzin

• Uczestnictwo w konwersatoriach: 8 godzin

• Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej: 10 godzin

• przygotowanie projektu: 30 godzin

• Przygotowanie się do testu zaliczeniowego: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Wykłady

Miejsce i rola polityki regionalnej w polityce rozwoju kraju

Polityka spójności UE – cele, instrumenty, efekty

Istota i elementy zarządzania publicznego. Współczesne wyzwania dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, administrowanie a zarządzanie i rządzenie (new public management, good governance)

Istota, cele i zasady planowania i zarządzania strategicznego.

System programowania polityki rozwoju w Polsce

Metody monitoringu i ewaluacji polityki rozwoju

Modele prowadzenia prac nad strategią. Najczęstsze błędy w opracowywaniu strategii

Tworzenie, ocena i wybór wariantów strategii, realizacja strategii i elastyczność prowadzonej polityki

E-learning

1. Narzędzia realizacji polityki regionalnej

2. Polityka rozwoju regionalnego a specyfika obszarów – obszary wiejskie, obszary nadgraniczne, obszary metropolitalne, stare okręgi przemysłowe

Konwersatoria:

3. Studia przypadku: dyskusja nad strategią rozwoju wybranego województwa w Polsce, strategie rozwoju wybranych miast i gmin w Polsce, przykłady regionalnych i lokalnych strategii sektorowych

4. Ocena efektów polityki regionalnej i rozwoju regionalnego w Polsce

5. Ocena polityki rozwoju w wybranym regionie lub ośrodku problemowym (np. obszary wiejskie, obszary nadgraniczne, stare okręgi przemysłowe)

Ćwiczenia:

Procedura i etapy budowy strategii, podstawowe elementy strategii

Diagnoza i analiza strategiczna: struktura diagnozy, etapy prac diagnostycznych, metody opracowywania,

Analiza strategiczna (SWOT, ABC), strategiczna analiza makrootoczenia (analiza PEST), formułowanie celów strategicznych, założenia osiągnięcia celów, narzędzia realizacyjne)

Zarządzanie strategiczne w praktyce – wizyta studyjna w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w województwie małopolskim

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziemianowicz W. i in., 2012, Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Górniak J., Mazur S., 2012, Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Warda J., Kłosowski W, 2001, Wyspy Szans, jak budować strategie rozwoju lokalnego, Konsulting, Bielsko-Biała.

Literatura uzupełniająca:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć

Uwagi:

1. Kurs prowadzony wspólnie ze studentami na kierunku e-gospodarka przestrzenna

2. Kurs obligatoryjny przeznaczony wyłącznie dla studentów 1 roku SUM kierunku geografia, specjalność rozwój regionalny i lokalny – dla pozostałych studentów w miarę dostępności miejsc (wymagana zgoda koordynatora).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.