Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka migracyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4210-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka migracyjna
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Gałka
Prowadzący grup: Jadwiga Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1) WIEDZA

– zna i rozumie potrzebę zarządzania migracjami oraz zna prawne instrumenty służące sterowaniu ruchem migracyjnym w Polsce, Unii Europejskiej (KW_06, KW_07 dla I stopnia geografia; KW_03, KW_06 dla II stopnia geografia; KW_02, KW_13 dla E-gp II);

– zna i rozumie potrzebę tworzenia polityki migracyjnej w różnych jednostkach odniesienia (na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym) (KW_06 dla I stopnia geografia; KW_03, KW_06 dla II stopnia geografia; KW_02, KW_13 dla E-gp II);


2) UMIEJĘTNOŚCI

– umie opracować i zaprezentować wybrany problem w formie

pisemnej i ustnej (KU_02, KU_05 dla I stopnia geografia; KU_03, KU_04 dla II stopnia geografia; KU_09, KU_07 dla E-gp II);

– potrafi zastosować wiedzę i dobrać literaturę do analizy i interpretacji procesów związanych z zarządzaniem migracjami ludności i polityką migracyjną Polski, Unii Europejskiej (KU_07, KU_10 dla I stopnia geografia; KU_02, KU_04 dla II stopnia geografia; KU_02, KU_03 dla E-gp II);


3) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– rozumie znaczenie badań naukowych, przestrzega zasad

etycznych, w tym poszanowania praw autorskich (KKS_02, KKS_05 dla I i II stopnia geografia; KKS_02, KKS_07 dla E-ep II);

– jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, kultur i religii.

(KKS_07 dla I stopnia geografia; KKS_06 dla II stopnia geografia; KKS_03 dla E-gp II).

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium pisemne – sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Dopuszczenie do kolokwium końcowego na podstawie: przygotowanego w formie pisemnej opracowania, przedstawionej prezentacji multimedialnej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium pisemne – sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na podstawie przeczytanej literatury i prezentacji multimedialnych.


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 17 godz.

Przygotowanie do zajęć – 20 godz.

Napisanie projektu – 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium– 10 godz.

Razem 62 godz. pracy studenta.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1
geografia i gospodarka przestrzenna, rok 2

Pełny opis:

Migracje ludności i ich podział. Migracje legalne i nielegalne w Polsce i UE. Zasady przepływu osób przez granice Unii Europejskiej w tym Polski. Regulacje prawne z zakresu legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Obywatelstwo, repatriacja i Karta Polaka. Instytucje prawa polskiego i Unii Europejskiej odpowiedzialne za stosowanie regulacji prawnych wobec cudzoziemców. Mały ruch graniczny. Integracja cudzoziemców z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Polityka migracyjna Polski i UE.

Literatura:

Holzer J. Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa; MSWiA 2011 Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania, Warszawa; Akty prawne Unii Europejskiej i Polski w zależności od tematu np. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Pozostała literatura jest zróżnicowana w zależności od podjętego tematu przez studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.