Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4211-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Gałka
Prowadzący grup: Jadwiga Gałka, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1) WIEDZA

– zna i rozumie uwarunkowania, przyczyny i skutki migracji (KW_06, KW_07 dla I stopnia geografia; KW_03, KW_06 dla II stopnia geografia; KW_02, KW_13 dla E-gp II);

– zna i rozumie ich dynamikę oraz przestrzenne zróżnicowanie w różnych skalach czasowych i jednostkach odniesienia (KW_06 dla I stopnia geografia; KW_03, KW_06 dla II stopnia geografia; KW_02, KW_13 dla E-gp II);


2) UMIEJĘTNOŚCI

– umie opracować i zaprezentować wybrany problem w formie

pisemnej i ustnej (KU_02, KU_05 dla I stopnia geografia; KU_03, KU_04 dla II stopnia geografia; KU_09, KU_07 dla E-gp II);

– potrafi zastosować wiedzę i dobrać literaturę do analizy i interpretacji zjawisk i procesów związanych z migracjami ludności (KU_07, KU_10 dla I stopnia geografia; KU_02, KU_04 dla II stopnia geografia; KU_02, KU_03 dla E-gp II);


3) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– rozumie znaczenie badań naukowych, przestrzega zasad

etycznych, w tym poszanowania praw autorskich (KKS_02, KKS_05 dla I i II stopnia geografia; KKS_02, KKS_07 dla E-ep II);

– jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, kultur i religii.

(KKS_07 dla I stopnia geografia; KKS_06 dla II stopnia geografia; KKS_03 dla E-gp II).

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczenie do kolokwium końcowego na podstawie: przygotowanego w formie pisemnej opracowania, przedstawionej prezentacji multimedialnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium pisemne – sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 17 godz.

Przygotowanie do zajęć – 20 godz.

Napisanie projektu – 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium– 10 godz.

Razem 62 godz. pracy studenta.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1
geografia i gospodarka przestrzenna, rok 2

Skrócony opis:

Poszerzenia wiedzy studentów z zakresu migracji ludności

Pełny opis:

Migracje ludności w literaturze przedmiotu. Mobilność przestrzenna ludności. Kryteria klasyfikacji migracji, czynniki, funkcje i typologie ruchów migracyjnych. Przyczyny i konsekwencje przemieszczeń ludności. Polityka migracyjna państw. Regionalne zróżnicowanie zjawiska migracji. Współczesne trendy migracji krajowych i zagranicznych. Polacy na świecie.

Literatura:

Holzer J. Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa; Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Monografie, 5, IGiPZ PAN, Warszawa; Maryański A., 1984, Migracje w świecie, PWN, Warszawa. Pozostała literatura jest zróżnicowana w zależności od podjętego tematu przez studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.