Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geograficzne uwarunkowania jakości życia i metody ich badania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4212-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Geograficzne uwarunkowania jakości życia i metody ich badania
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gorczyca, Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Katarzyna Gorczyca, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1) WIEDZA

– zna i rozumie komponenty i narzędzia diagnozy poziomu i jakości życia oraz rozumie zróżnicowanie nierówności społecznych w skali globalnej, regionalnej i miasta (KW_06, KW_07 dla I stopnia; KW_05, KW_06 dla II stopnia);

2) UMIEJĘTNOŚCI

– potrafi zastosować wiedzę oraz dobrać techniki i metody badawcze do analizy i interpretacji poziomu i jakości życia (KU_07, KU_10 dla I stopnia; KU_02, KU_04 dla II stopnia);

– umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich oddziaływanie i skutki w różnych skalach czasowych i przestrzennych (KU_10 dla I stopnia; KU_03 dla II stopnia);

3) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– rozumie znaczenie badań naukowych, przestrzega zasad

etycznych, w tym poszanowania praw autorskich (KKS_02, KKS_05 dla I i II stopnia).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu.

Forma zaliczenia: egzamin pisemny.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 55 godz. pracy studenta.

(2 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Wprowadzenie do geografii jakości życia

Pełny opis:

Geografia jakości życia wobec nauk społecznych i ekonomicznych. Podstawowe pojęcia i koncepcje badawcze. Wskaźniki społeczne jako narzędzia diagnozy poziomu i jakości życia, bazy danych. Techniki i metody badawcze. Komponenty poziomu i jakości

życia. Percepcja zróżnicowania społecznego. Geografia nierówności społecznych, skala globalna, regionalna, miejska. Diagnoza społeczna, warunki i jakość życia Polaków. Zadania samorządów a poziom i jakość życia.

Literatura:

Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), IGiGP UJ, Kraków; Panek T., 2004, Ubóstwo i nierówności, /w:/ Statystyka społeczna, wybrane zagadnienia, red. T.Panka i A.Szulca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa; Słaby T., 2004, Poziom i jakość życia, /w:/ Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. T.Panka i A.Szulca, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny dla specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.