Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4259-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Turystyka międzynarodowa
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kubal-Czerwińska
Prowadzący grup: Justyna Adamus, Joanna Hibner, Magdalena Kubal-Czerwińska, Mirosław Mika, Aneta Pawłowska-Legwand
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- zna przestrzenne rozmieszczenie ruchu turystycznego na świecie oraz główne jego strumienie (Geogr. II: K_W03, K_W08; Geogr. I: K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W11);

- zna uwarunkowania rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego (Geogr. II: K_W03, K_W08; Geogr. I: K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W11);

- rozumie znaczenie turystyki w systemie gospodarki poszczególnych krajów jak i w ujęciu globalnym (Geogr. II: K_W06, K-W08; Geogr. I: K_W02, K_W06, K_W07, K_W11);

- potrafi wymienić i wskazać główne miejsca i ośrodkami koncentracji międzynarodowego ruchu turystycznego na poszczególnych kontynentach z uwzględnieniem sezonowości i form ruchu turystycznego (Geogr. II: K_W06, K-W08; Geogr. I: K_W04, K_W06, KW-07, K_W11);

- zna główne organizacje międzynarodowe działające na rzecz rozwoju turystyki oraz inne przykłady współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki na różnych szczeblach (Geogr. II: K_W06, K_W07, K_W08; Geogr. I: K_W06, K_W09, K_W11).


Umiejętności:

- potrafi korzystać ze źródeł wiedzy różnego typu (Geogr. II: KU_01

KU_02, KU_04; Geogr. I: K_U01, K_U02, K_U03, K_U06);

- potrafi wyodrębnić elementy najbardziej istotne spośród różnych elementów poddanych analizie (Geogr. II: KU_01, KU_03; Geogr. I: K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U10);


Kompetencje społeczne:

- jest świadomy znaczenia turystyki zarówno w systemie gospodarczym, jaki i w ujęciu relacji społecznych pomiędzy turystami a społecznościami przyjmującymi (Geogr. II: K_K02, K_K06; Geogr. I: K_K02, K_K06, K_K07, K_K08).


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności;

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem - 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury - 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego - 25 godz.

Razem 75 godz. pracy studentaGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Zakres tematyczny wykładu:

1. Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej

2. Główne kierunki przepływu turystów w ujęciu międzynarodowym;

3. Wielkość i struktura międzynarodowego ruchu turystycznego

4. Turystyka jako źródło dochodu narodowego w ujęciu globalnym i regionalnym

5. Współczesne trendy w turystyce międzynarodowej

6. Regionalizacja turystyczna świata – krytyczny przegląd koncepcji

7. Główne obszary koncentracji międzynarodowego ruchu turystycznego – jego typy i rodzaje

8. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie turystyki

Pełny opis:

Zakres temtyczny wykładu:

1. Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej

2. Główne kierunki przepływu turystów w ujęciu międzynarodowym;

3. Wielkość i struktura międzynarodowego ruchu turystycznego

4. Turystyka jako źródło dochodu narodowego w ujęciu globalnym i regionalnym

5. Współczesne trendy w turystyce międzynarodowej

6. Regionalizacja turystyczna świata – krytyczny przegląd koncepcji

7. Główne obszary koncentracji międzynarodowego ruchu turystycznego – jego typy i rodzaje

8. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie turystyki

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Literatura podstawowa:

Faracik. R., Mika M., 2007, Międzynarodowy ruch turystyczny, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 66-120

Pawlusiński R., 2007, Międzynarodowa współpraca w dziedzinie gospodarki turystycznej, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 395-405

Literatura uzupełniająca:

Alejziak W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków

Alejziak W., Marciniec T., 2003, Międzynarodowe organizacje turystyczne, Wyd. Albis, Kraków

Helnarska K.J., 2004, Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kubal-Czerwińska
Prowadzący grup: Justyna Adamus, Joanna Hibner, Magdalena Kubal-Czerwińska, Mirosław Mika, Aneta Pawłowska-Legwand
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- zna przestrzenne rozmieszczenie ruchu turystycznego na świecie oraz główne jego strumienie (Geogr. II: K_W03, K_W08; Geogr. I: K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W11);

- zna uwarunkowania rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego (Geogr. II: K_W03, K_W08; Geogr. I: K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W11);

- rozumie znaczenie turystyki w systemie gospodarki poszczególnych krajów jak i w ujęciu globalnym (Geogr. II: K_W06, K-W08; Geogr. I: K_W02, K_W06, K_W07, K_W11);

- potrafi wymienić i wskazać główne miejsca i ośrodkami koncentracji międzynarodowego ruchu turystycznego na poszczególnych kontynentach z uwzględnieniem sezonowości i form ruchu turystycznego (Geogr. II: K_W06, K-W08; Geogr. I: K_W04, K_W06, KW-07, K_W11);

- zna główne organizacje międzynarodowe działające na rzecz rozwoju turystyki oraz inne przykłady współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki na różnych szczeblach (Geogr. II: K_W06, K_W07, K_W08; Geogr. I: K_W06, K_W09, K_W11).


Umiejętności:

- potrafi korzystać ze źródeł wiedzy różnego typu (Geogr. II: KU_01

KU_02, KU_04; Geogr. I: K_U01, K_U02, K_U03, K_U06);

- potrafi wyodrębnić elementy najbardziej istotne spośród różnych elementów poddanych analizie (Geogr. II: KU_01, KU_03; Geogr. I: K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U10);


Kompetencje społeczne:

- jest świadomy znaczenia turystyki zarówno w systemie gospodarczym, jaki i w ujęciu relacji społecznych pomiędzy turystami a społecznościami przyjmującymi (Geogr. II: K_K02, K_K06; Geogr. I: K_K02, K_K06, K_K07, K_K08).


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności;

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem - 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury - 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego - 25 godz.

Razem 75 godz. pracy studentaGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Zakres tematyczny wykładu:

1. Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej

2. Główne kierunki przepływu turystów w ujęciu międzynarodowym;

3. Wielkość i struktura międzynarodowego ruchu turystycznego

4. Turystyka jako źródło dochodu narodowego w ujęciu globalnym i regionalnym

5. Współczesne trendy w turystyce międzynarodowej

6. Regionalizacja turystyczna świata – krytyczny przegląd koncepcji

7. Główne obszary koncentracji międzynarodowego ruchu turystycznego – jego typy i rodzaje

8. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie turystyki

Pełny opis:

Zakres temtyczny wykładu:

1. Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej

2. Główne kierunki przepływu turystów w ujęciu międzynarodowym;

3. Wielkość i struktura międzynarodowego ruchu turystycznego

4. Turystyka jako źródło dochodu narodowego w ujęciu globalnym i regionalnym

5. Współczesne trendy w turystyce międzynarodowej

6. Regionalizacja turystyczna świata – krytyczny przegląd koncepcji

7. Główne obszary koncentracji międzynarodowego ruchu turystycznego – jego typy i rodzaje

8. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie turystyki

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Literatura podstawowa:

Faracik. R., Mika M., 2007, Międzynarodowy ruch turystyczny, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 66-120

Pawlusiński R., 2007, Międzynarodowa współpraca w dziedzinie gospodarki turystycznej, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 395-405

Literatura uzupełniająca:

Alejziak W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków

Alejziak W., Marciniec T., 2003, Międzynarodowe organizacje turystyczne, Wyd. Albis, Kraków

Helnarska K.J., 2004, Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.