Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcje turystyczne regionów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4265-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Funkcje turystyczne regionów
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mika
Prowadzący grup: Mirosław Mika, Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna i rozumie problemy rozwoju wybranych regionów turystycznych (KW_06; KW_08)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi formułować pytania problemowe w zakresie (KU_01; KU_03)

funkcjonowania regionów i miejscowości turystycznych

- potrafi wskazać sytuacje konfliktowe związane z rozwojem funkcji turystycznej (KU_03)

- bierze aktywny udział w dyskusji nad wybranym zagadnieniem dotyczącym rozwoju miejscowości turystycznej (KU_07)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość roli turystyki w rozwoju regionalnym oraz złożoności problemu zarządzania lokalnym rozwojem turystycznym (KKS_02)


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w trakcie zajęć,

test zaliczeniowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia terenowe, 30 godzin

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 2 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 2 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 6 godz.

Razem 40 godz. pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Omawianie zagadnień dotyczących problemów rozwoju wybranych regionów turystycznych

Pełny opis:

Specyfika funkcji turystycznej regionów i miejscowości w Zachodniej części Beskidów. Problemy funkcjonowania lokalnej gospodarki turystycznej. Kształtowanie funkcji turystycznej regionu. Problemy funkcjonowania sektora turystycznego. Lokalna przedsiębiorczość i bariery jej rozwoju. Regionalna organizacja turystyki, informacja turystyczna. Turystyka w strukturze funkcjonalnej miejscowości. Turystyka w zapisach dokumentów planistycznych. Konflikty turystyki z innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi regionu. Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki.

Literatura:

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, PWN

Uwagi:

Moduł obowiązkowy dla studentów specjalności „Turystyka” na

studia drugiego stopnia (magisterskich), fakultatywny dla studentów innych specjalności.

Uczestnicy pokrywają koszty noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia oraz wstępów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mika
Prowadzący grup: Mirosław Mika, Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna i rozumie problemy rozwoju wybranych regionów turystycznych (KW_06; KW_08)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi formułować pytania problemowe w zakresie (KU_01; KU_03)

funkcjonowania regionów i miejscowości turystycznych

- potrafi wskazać sytuacje konfliktowe związane z rozwojem funkcji turystycznej (KU_03)

- bierze aktywny udział w dyskusji nad wybranym zagadnieniem dotyczącym rozwoju miejscowości turystycznej (KU_07)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość roli turystyki w rozwoju regionalnym oraz złożoności problemu zarządzania lokalnym rozwojem turystycznym (KKS_02)


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w trakcie zajęć,

test zaliczeniowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia terenowe, 30 godzin

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 2 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 2 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 6 godz.

Razem 40 godz. pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Omawianie zagadnień dotyczących problemów rozwoju wybranych regionów turystycznych

Pełny opis:

Specyfika funkcji turystycznej regionów i miejscowości w Zachodniej części Beskidów. Problemy funkcjonowania lokalnej gospodarki turystycznej. Kształtowanie funkcji turystycznej regionu. Problemy funkcjonowania sektora turystycznego. Lokalna przedsiębiorczość i bariery jej rozwoju. Regionalna organizacja turystyki, informacja turystyczna. Turystyka w strukturze funkcjonalnej miejscowości. Turystyka w zapisach dokumentów planistycznych. Konflikty turystyki z innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi regionu. Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki.

Literatura:

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, PWN

Uwagi:

Moduł obowiązkowy dla studentów specjalności „Turystyka” na

studia drugiego stopnia (magisterskich), fakultatywny dla studentów innych specjalności.

Uczestnicy pokrywają koszty noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia oraz wstępów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.