Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna gmin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4401-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna gmin
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Katarzyna Gorczyca, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i teoriami z zakresu gospodarki przestrzennej, nabycie umiejętności oceny i analizy dokumentów generowanych w obrębie gospodarki lokalnej. (KW_011, KKS_01, KKS_08)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny oraz projekty i ćwiczenia praktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin oraz wykonanie zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

Czytanie zadanej literatury - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Łącznie 75 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Pojęcia i definicje gospodarki przestrzennej. Przedmiot, zakres i cele gospodarki przestrzennej. Przestrzenne wymiary gospodarki. Główne teorie gospodarki przestrzennej. Rozwój terytorialny, skala regionalna i lokalna. Planowanie w gminie, strategia rozwoju gminy, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, gospodarka gruntami , audyt zrównoważonego rozwoju, podstawowe instrumenty polityki przestrzennej państwa. Procesy integracji europejskiej a rozwój przestrzenny miast i gmin.

Literatura:

Bajerowski T., 2003, , Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wyd. UW-M, Olsztyn

Borsa M., 2004, Gospodarka i polityka przestrzenna, Skrypt dla studentów WSSE w Warszawie, Warszawa

Domański R., 1993, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.

Domański R., 1997, Przestrzenna transformacja gospodarki, PWN, Warszawa.

Kozłowski S., Słysz K., Węglowski M., Wierzchowski M., Zastawniak B., Zgud K., 2005, Vademecum gospodarki przestrzennej, IRM, Kraków

Parysek J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

Parysek J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań

Potoczek A., 2003, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Toruń.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny dla specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.