Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pilotaż i przewodnictwo turystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4413-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Dominika Borowiec, Tomasz Kępski, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat roli pilota i przewodnika turystycznego w obsłudze ruchu turystycznego oraz zapoznanie studentów z warsztatem zawodowym pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w ujęciu praktycznym

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- posiada wiedzę na temat prawnych uwarunkowań pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego w Polsce i poza granicami kraju, zakresu obowiązków pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz specyfiki obsługi grupy turystycznej (Geografia I st. - K_W11; Geografia II st. - K_W08)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi opracować program imprezy turystycznej o charakterze poznawczym i specjalistycznym oraz poprowadzić wycieczkę pełniąc funkcje pilota i przewodnika grup turystycznych (Geografia I st. - K-U09)

- umie pozyskiwać informacje przyrodnicze, historyczne, kulturowe, gospodarcze i inne niezbędne do realizacji programu wycieczki, potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji, w tym mapy (Geografia I st. - K_U03)

- potrafi ocenić własne umiejętności w zakresie pilotażu i przewodnictwa turystycznego (Geografia II st. - K_U09)

- potrafi przekazywać turystom specjalistyczne informacje o atrakcjach turystycznych, dobierać metody, materiały i narzędzia (m.in. mapy, urządzenia nawigacyjne itd.) niezbędne do wykonywania zadań zawodowych (Geografia I st. - K_U03)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość problemów związanych z obsługą grup turystycznych oraz nabywa podstawowe umiejętności w zakresie ich rozwiązywania (K-K04)

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K01)


Wymagania wstępne:

Zalecane: realizacja kursu Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - WB.IG-4412-D

Forma i warunki zaliczenia:

1. Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych (wykonanie określonych zadań w trakcie ćwiczeń - pełnienie funkcji pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego)

2. Przygotowanie sprawozdania merytorycznego z wyjazdu

3. Test zaliczeniowy dotyczący treści poruszanych za zajęciach wprowadzających, prawnych regulacji pracy pilota wycieczek i przewodnika oraz trasy wyjazdu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć oraz test sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym –80 godz.

E – learning – 20 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 20 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 10 godz.

Razem 140 godz. pracy studenta = 6 ECTS
Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Studenci zapoznają się ze specyfiką pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach terenowych (wykonywanie zadań pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). Zajęcia praktyczne poprzedzone są blokiem wprowadzającym w formie wykładów oraz zajęć e-learningowych, w trakcie których prezentowane są zagadnienia dotyczące pilotażu i przewodnictwa turystycznego. W bloku ćwiczeń kameralnych ustalana i omawiana jest szczegółowo trasa wyjazdu, przydzielane są konkretne zadania uczestnikom kursu. W trakcie ćwiczeń terenowych każdy ze studentów pełni funkcje pilota wycieczek i przewodnika turystycznego (na określonym wcześniej odcinku). Praca każdego ze studentów jest oceniana w trakcie wieczornych spotkań (odpraw).

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się ze specyfiką pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach terenowych (wykonywanie zadań pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). Zajęcia praktyczne poprzedzone są 10 godzinnym blokiem wprowadzającym, w trakcie którego prezentowane są podstawowe zagadnienia dotyczące pilotażu i przewodnictwa turystycznego oraz omawiana jest szczegółowo trasa wyjazdu.

Pełny opis:

1. Funkcje i zadania pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego w systemie obsługi ruchu turystycznego

2. Prawne uwarunkowania pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego w Polsce i poza granicami kraju

3. Motywy podróży turystycznych; potrzeby artykułowane w związku z podróżą oraz w trakcie podróży turystycznej

4. Grupa turystyczna – specyfika i mechanizmy funkcjonowania; rodzaje grup turystycznych; konflikt w grupie turystycznej;

5. Zasady obsługi różnych rodzajów imprez turystycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: a) rodzaj transportu: imprezy autokarowe, imprezy lotnicze, turystyka piesza (rajdy i in.); b) sposób organizacji: impreza objazdowa, impreza pobytowa, impreza specjalistyczna; c) motyw podróży: a) impreza wypoczynkowa, b) impreza poznawcza, c) impreza specjalistyczna.

6. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek w górach

7. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek w miastach

8. Formy i zasady interpretacji dziedzictwa w pracy przewodnicka turystycznego i pilota wycieczek

9. Komunikacja interpersonalna w obsłudze grup turystycznych

10. Warsztat pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego (gromadzenie informacji, techniki prezentacji informacji)

11. Współpraca pilota wycieczek z kontrahentami (baza noclegowa, atrakcje turystyczne)

12. Sytuacje trudne (awaryjne) w obsłudze grup turystycznych i sposoby ich rozwiązywania

13. Biuro podróży a pilot wycieczek i przewodnik turystyczny – prawne i organizacyjne zasady współpracy

14. Regulamin imprezy turystycznej i wymogi związane z uczestnictwem w wyjeździe (zdrowotne, srodowiskowe, kulturowe)

15. Omówienie trasy wyjazdu i przygotowanie zadań dla studentów

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich

Gołembski G. (red.), 2006, Vademecum pilota grup turystycznych, AE Poznań (i wydania późniejsze)

Kruczek Z. (red.), 2007, Pilotaż wycieczek zagranicznych, Proksenia, Kraków (i wydania późniejsze)

Kurek W., (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Mikos von Rohrscheid A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków.

Szafranowicz-Małozięć, 2015, Podręcznik pilota wycieczek. Warsztat praktyczny, Kadry Turystyki, Warszawa.

Uwagi:

Uwaga: zajęcia mają typowo praktyczny charakter, wymagany jest dobry stan zdrowia. Zajęcia są pełnopłatne. Studenci pokrywają koszty transportu, noclegów i wyżywienia.

Przykładowe trasy wyjazdów z lat wcześniejszych

- Kraków-Budapeszt-Jezioro Balaton-Bratysława-Wiedeń-Kraków

- Kraków-Maribor-Lublana- Alpy Julijskie-Jaskinie Szkocjańskie-Płw. Istria

- Kraków-Ołomuniec-Brno-Ceski Krumlov-Mariańskie Łaźnie-Karlove Vary-Praga

- Kraków-Budapeszt-Wiedeń-Bratysława

- Kraków-Dolina Wachau-Bad Ischl-Salzburg-Wiedeń-Bratysława

Ścieżka specjalizacyjna „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne” stanowi uzupełniający program kształcenia studentów geografii na specjalności Turystyka w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne” student realizuje następujące kursy z oferty IGiGP UJ:

Kursy ogólne:

a) 5001-D-II Geografia regionalna świata (wykład – 36 g.; ćwiczenia – 15 g.)

b) 2025-D Historia architektury i urbanistyki (wykład – 45 g.)

c) 4271-D Wybrane zagadnienia z etnologii (wykład – 15, ćw. – 15 g.)

d) 3324-D Regiony klimatyczne świata (konwers. – 30 g.)

Kursy specjalizacyjne:

e) 5011-D Geografia turystyczna świata (wykład – 30 g.)

f) 5707-D Geografia turystyczna Polski (wykład – 30 g.)

g) 4258-D Formy turystyki (wykład – 15 g.; ćwiczenia – 15 g.)

h) 5714-D Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (wykład – 30 g.; ćw.-15 g.)

i) 5714-D Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce (wykład 15 g.; ćw. – 15 g.)

Kursy terenowe (w tym kursy praktyczne):

j) 3407-D Podstawy terenoznawstwa (ćw. terenowe – 10 g.)

k) 4270-D Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków (wykład – 5 g.; ćw. terenowe – 10 g.)

l) 1251-D Ćwiczenia terenowe regionalne Karpaty (ćw. terenowe – 60 g.) lub 1253-D Ćwiczenia terenowe regionalne Pomorze (ćw. terenowe – 60 g.)

m) 4413a-D Pilotaż i przewodnictwo turystyczne ( ćw. – 20 g., e-learning – 20 g.; ćw. terenowe – 60 g.).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Dominika Borowiec, Tomasz Kępski, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat roli pilota i przewodnika turystycznego w obsłudze ruchu turystycznego oraz zapoznanie studentów z warsztatem zawodowym pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w ujęciu praktycznym

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- posiada wiedzę na temat prawnych uwarunkowań pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego w Polsce i poza granicami kraju, zakresu obowiązków pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz specyfiki obsługi grupy turystycznej (Geografia I st. - K_W11; Geografia II st. - K_W08)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi opracować program imprezy turystycznej o charakterze poznawczym i specjalistycznym oraz poprowadzić wycieczkę pełniąc funkcje pilota i przewodnika grup turystycznych (Geografia I st. - K-U09)

- umie pozyskiwać informacje przyrodnicze, historyczne, kulturowe, gospodarcze i inne niezbędne do realizacji programu wycieczki, potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji, w tym mapy (Geografia I st. - K_U03)

- potrafi ocenić własne umiejętności w zakresie pilotażu i przewodnictwa turystycznego (Geografia II st. - K_U09)

- potrafi przekazywać turystom specjalistyczne informacje o atrakcjach turystycznych, dobierać metody, materiały i narzędzia (m.in. mapy, urządzenia nawigacyjne itd.) niezbędne do wykonywania zadań zawodowych (Geografia I st. - K_U03)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość problemów związanych z obsługą grup turystycznych oraz nabywa podstawowe umiejętności w zakresie ich rozwiązywania (K-K04)

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K01)


Wymagania wstępne:

Zalecane: realizacja kursu Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - WB.IG-4412-D

Forma i warunki zaliczenia:

1. Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych (wykonanie określonych zadań w trakcie ćwiczeń - pełnienie funkcji pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego)

2. Przygotowanie sprawozdania merytorycznego z wyjazdu

3. Test zaliczeniowy dotyczący treści poruszanych za zajęciach wprowadzających, prawnych regulacji pracy pilota wycieczek i przewodnika oraz trasy wyjazdu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć oraz test sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym –80 godz.

E – learning – 20 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 20 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 10 godz.

Razem 140 godz. pracy studenta = 6 ECTS
Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Studenci zapoznają się ze specyfiką pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach terenowych (wykonywanie zadań pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). Zajęcia praktyczne poprzedzone są blokiem wprowadzającym w formie wykładów oraz zajęć e-learningowych, w trakcie których prezentowane są zagadnienia dotyczące pilotażu i przewodnictwa turystycznego. W bloku ćwiczeń kameralnych ustalana i omawiana jest szczegółowo trasa wyjazdu, przydzielane są konkretne zadania uczestnikom kursu. W trakcie ćwiczeń terenowych każdy ze studentów pełni funkcje pilota wycieczek i przewodnika turystycznego (na określonym wcześniej odcinku). Praca każdego ze studentów jest oceniana w trakcie wieczornych spotkań (odpraw).

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się ze specyfiką pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach terenowych (wykonywanie zadań pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). Zajęcia praktyczne poprzedzone są 10 godzinnym blokiem wprowadzającym, w trakcie którego prezentowane są podstawowe zagadnienia dotyczące pilotażu i przewodnictwa turystycznego oraz omawiana jest szczegółowo trasa wyjazdu.

Pełny opis:

1. Funkcje i zadania pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego w systemie obsługi ruchu turystycznego

2. Prawne uwarunkowania pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego w Polsce i poza granicami kraju

3. Motywy podróży turystycznych; potrzeby artykułowane w związku z podróżą oraz w trakcie podróży turystycznej

4. Grupa turystyczna – specyfika i mechanizmy funkcjonowania; rodzaje grup turystycznych; konflikt w grupie turystycznej;

5. Zasady obsługi różnych rodzajów imprez turystycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: a) rodzaj transportu: imprezy autokarowe, imprezy lotnicze, turystyka piesza (rajdy i in.); b) sposób organizacji: impreza objazdowa, impreza pobytowa, impreza specjalistyczna; c) motyw podróży: a) impreza wypoczynkowa, b) impreza poznawcza, c) impreza specjalistyczna.

6. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek w górach

7. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek w miastach

8. Formy i zasady interpretacji dziedzictwa w pracy przewodnicka turystycznego i pilota wycieczek

9. Komunikacja interpersonalna w obsłudze grup turystycznych

10. Warsztat pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego (gromadzenie informacji, techniki prezentacji informacji)

11. Współpraca pilota wycieczek z kontrahentami (baza noclegowa, atrakcje turystyczne)

12. Sytuacje trudne (awaryjne) w obsłudze grup turystycznych i sposoby ich rozwiązywania

13. Biuro podróży a pilot wycieczek i przewodnik turystyczny – prawne i organizacyjne zasady współpracy

14. Regulamin imprezy turystycznej i wymogi związane z uczestnictwem w wyjeździe (zdrowotne, srodowiskowe, kulturowe)

15. Omówienie trasy wyjazdu i przygotowanie zadań dla studentów

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich

Gołembski G. (red.), 2006, Vademecum pilota grup turystycznych, AE Poznań (i wydania późniejsze)

Kruczek Z. (red.), 2007, Pilotaż wycieczek zagranicznych, Proksenia, Kraków (i wydania późniejsze)

Kurek W., (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Mikos von Rohrscheid A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków.

Szafranowicz-Małozięć, 2015, Podręcznik pilota wycieczek. Warsztat praktyczny, Kadry Turystyki, Warszawa.

Uwagi:

Uwaga: zajęcia mają typowo praktyczny charakter, wymagany jest dobry stan zdrowia. Zajęcia są pełnopłatne. Studenci pokrywają koszty transportu, noclegów i wyżywienia.

Przykładowe trasy wyjazdów z lat wcześniejszych

- Kraków-Budapeszt-Jezioro Balaton-Bratysława-Wiedeń-Kraków

- Kraków-Maribor-Lublana- Alpy Julijskie-Jaskinie Szkocjańskie-Płw. Istria

- Kraków-Ołomuniec-Brno-Ceski Krumlov-Mariańskie Łaźnie-Karlove Vary-Praga

- Kraków-Budapeszt-Wiedeń-Bratysława

- Kraków-Dolina Wachau-Bad Ischl-Salzburg-Wiedeń-Bratysława

Ścieżka specjalizacyjna „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne” stanowi uzupełniający program kształcenia studentów geografii na specjalności Turystyka w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Pilotaż i przewodnictwo turystyczne” student realizuje następujące kursy z oferty IGiGP UJ:

Kursy ogólne:

a) 5001-D-II Geografia regionalna świata (wykład – 36 g.; ćwiczenia – 15 g.)

b) 2025-D Historia architektury i urbanistyki (wykład – 45 g.)

c) 4271-D Wybrane zagadnienia z etnologii (wykład – 15, ćw. – 15 g.)

d) 3324-D Regiony klimatyczne świata (konwers. – 30 g.)

Kursy specjalizacyjne:

e) 5011-D Geografia turystyczna świata (wykład – 30 g.)

f) 5707-D Geografia turystyczna Polski (wykład – 30 g.)

g) 4258-D Formy turystyki (wykład – 15 g.; ćwiczenia – 15 g.)

h) 5714-D Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (wykład – 30 g.; ćw.-15 g.)

i) 5714-D Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce (wykład 15 g.; ćw. – 15 g.)

Kursy terenowe (w tym kursy praktyczne):

j) 3407-D Podstawy terenoznawstwa (ćw. terenowe – 10 g.)

k) 4270-D Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków (wykład – 5 g.; ćw. terenowe – 10 g.)

l) 1251-D Ćwiczenia terenowe regionalne Karpaty (ćw. terenowe – 60 g.) lub 1253-D Ćwiczenia terenowe regionalne Pomorze (ćw. terenowe – 60 g.)

m) 4413a-D Pilotaż i przewodnictwo turystyczne ( ćw. – 20 g., e-learning – 20 g.; ćw. terenowe – 60 g.).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.