Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europa i Unia Europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4417-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Europa i Unia Europejska
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Robert Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

– Student zna płaszczyzny działania i polityki UE ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru przestrzennego (KW_06, KW_08, KW_09).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

– Student umie znaleźć i wykorzystać materiały informacyjne dotyczące UE (KU_03, KU_05, KU_07).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

– Student ma świadomość konieczności aktualizacji wiedzy związanej z funkcjonowaniem UE (KKS_01, KKS_02)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu projektu zaliczeniowego sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 32 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 33 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 85 godz. pracy studenta

Pełny opis:

Podstawy wiedzy o historii, instytucjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Koncepcje zjednoczenia państw europejskich. Powstanie i funkcjonowanie instytucji i organów UE. Przegląd podstawowych płaszczyzn działania i polityki UE ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru przestrzennego. Strategie i scenariusze rozwoju UE.

Problemy demograficzne i społeczne UE. Struktura wyznaniowa państw UE na tle Europy. Stosunek Unii Europejskiej wobec Kościołów i wspólnot religijnych. Mniejszości etniczne a konflikty w państwach członkowskich. Imigranci i polityka imigracyjna UE.

Geneza wspólnej polityki rolnej. Zasady i cele wspólnej polityki rolnej. Podstawy wspólnej polityki w zakresie ochrony środowiska. Ewolucja polityki regionalnej UE. Nomenklatura statystyczna opracowana przez EUROSTAT. Cele i zasady polityki regionalnej UE. Fundusze pomocowe UE. Polityka zagraniczna.

Literatura:

Źródła statystyczne i czasopisma

Aktualne dane i ekspertyzy publikowane przez Eurostat w takich dziedzinach jak: przemysł, transport, rolnictwo, ochrona środowiska, demografia, poziom życia.

Journal of European Integration

Opracowania

Cole J.P., Cole F., 1997, A geography of the European Union, Routledge, London.

Knippenberg H. (red.), 2005, The Changing Religious Landscape of Europe, Het Spinhuis, Amsterdam.

Penninx R., Berger M., Kraal M., 2006, The dynamics of international migration and settlement in Europe: a state of the Art, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.