Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie lokalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4419-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Teorie lokalizacji
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Guzik
Prowadzący grup: Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zrozumienie zasad i czynników wpływających na wybór lokalizacji działalności gospodarczej oraz obiektów infrastruktury społecznej. Poznanie metod poszukiwania optymalnej lokalizacji oraz późniejszej ewaluacji.(KW_011, KKS_01, KKS_08)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć (Udział w 2 grach symulacyjnych oraz opracowanie raportów z tych gier wykorzystujących wiedzę z wykładów oraz literatury.), zaliczenie z oceną.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny. Projekt. Gra symulacyjna.

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.

Razem 100 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Przydatność klasycznych teorii lokalizacji dla zrozumienia i wyjaśniania rzeczywistej lokalizacji i rozmieszczenia działalności gospodarczej i społecznej w przestrzeni – przegląd podstawowych teorii. Przestrzenne wymiary gospodarki. Otoczenie instytucjonalne i zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Lokalizacja usług – dostępność przestrzenna. Ćwiczenia w formie gry symulacyjnej – lokalizacja obiektów przemysłowych i usług.

Pełny opis:

1. Klasyczne teorie lokalizacji Wprowadzenie. Podstawowe terminy. Historia teorii lokalizacji. Neoklasyczne teorie lokalizacji cz. I. Teoria stref rolniczych (renty gruntowej) J. H. von Thunena: założenia, modyfikacje, krytyka. Współczesne badania oparte na teorii Thunena.

2. Teoria lokalizacji usług (ośrodków centralnych) Waltera Christallera Przedstawienie teorii ośrodków centralnych: definicje i założenia. Wnioski dotyczące obszarów oddziaływania. Wnioski dotyczące hierarchii, wielkości i liczby ośrodków centralnych. System osadniczy Christallera. Weryfikacja teorii i jej zastosowanie. Krytyka teorii. Współczesne badania inspirowane teorią Christallera.

3. Teorie lokalizacji przemysłu Teoria lokalizacji przemysłu Alfreda Webera. Izotymy, izodapany, izodapana krytyczna. Trójkąt lokalizacyjny. Indeks materiałowy. Izoquanty i koncepcja przestrzennej substytucji A. Predöhla. Modyfikacje teorii wprowadzone przez D. Smitha – przestrzenne granice zyskowności. Zalety i słabości teorii Webera.

4. Podejście behawioralne Macierz behawioralna Preda. Uczenie się decydentów. Efekt naśladownictwa. Szoki parametryczne. Podejmowanie decyzji – wprowadzenie do teorii gier. Model przestrzennej konkurencji Hottelinga.

5. Lokalizacja jako proces strategiczny – podejścia instytucjonalne Strategie firm – typy oraz czynniki kształtujące strategie. Strategie a struktury organizacyjne firm: geografia przedsiębiorstw. Koncepcja krajobrazu równoważących się sił. Teorie sieci przemysłowych. Teoria adaptacji przestrzennej. Teorie regulacji.

6. Rola samorządu terytorialnego w procesie lokalizacyjnym Zadania i kompetencje samorządu a proces lokalizacyjny. Planowanie przestrzenne (studium, plan miejscowy) jako narzędzie polityki przestrzennej gminy. Przyciąganie inwestycji jako element samorządowej polityki rozwoju ekonomicznego. Rodzaje i czynniki działań proinwestycyjnych. Rodzaje i efektywność promocji proinwestycyjnej prowadzonej przez samorządy.

Ćwiczenie 1: Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne uwarunkowania procesu lokalizacyjnego. Zasady i czynniki lokalizacji obiektów przemysłowych. Strategie podejmowania decyzji lokalizacyjnych – ich cele i rezultaty.

Procesy uczenia się decydentów. Efekty naśladownictwa. Działanie w warunkach ograniczonego dostępu do informacji. Zajęcia odbywają się w formie gry dydaktycznej „Lokalizacja zakładów przemysłowych” Uczestnicy pracują w grupach 3-4 osobowych – przed grą na podstawie regulaminu gry opracowują pisemnie strategię. Po grze przedstawiają raport z analizą przebiegi gry, własnej strategii i strategii konkurentów. Ćwiczenie kończy się dyskusją

Ćwiczenie 2: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania sieci szkolnej. Zasady i czynniki lokalizacji sieci szkolnej w jednostce terytorialnej. Problematyka dowozu uczniów do szkół. Strategie restrukturyzacji sieci szkół – ich cele i rezultaty.

Studenci realizują projekt dydaktyczny „Wyspa Szkolna” – uczestnicy projektują sieć szkół oraz system dowozu uczniów – działając w warunkach ograniczonych zasobów (finansowych (koszt funkcjonowania szkół i koszt transportu) oraz lokalowych – szkoły można lokalizować tylko w istniejących budynkach). Uczestnicy pracują w grupach 3-4 osobowych – efektem pracy grupy jest raport. Całość kończy się dyskusją dotyczącą strony technicznej i merytorycznej ćwiczenia.

Literatura:

Domański B., 1992, Postfordowski elastyczny model produkcji a jego przestrzenna organizacja [w:] Chojnicki Z. (red.), Studia geograficzne przemian społeczno-gospodarczych. Biuletyn KPZK PAN, 159, str.: 49-73.

Domański B., 1997, Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [w:] Domański B., Jackowski A. (red.), Geografia. Człowiek. Gospodarka. Prof. B. Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, IGUJ, Kraków, str.: 101-112.

Domański R., 1993, Gospodarka przestrzenna, Warszawa: PWN (wyd. 2 – w innych wydaniach mogą się różnić strony) [rozdz.2, 3,4, 12,15 – str.: 15-64; 138-143; 151-155].

Hoover E.M., 1962, Lokalizacja działalności gospodarczej, Warszawa: PWN [całość].

Kukliński A., 1961, Problemy badań nad lokalizacją poszczególnych gałęzi przemysłu w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, 7 (9). [całość].

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. [Rozdział 1, 2; str.:13-60.

Uwagi:

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.