Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4422-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1041) Usługi transportowe
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Guzik
Prowadzący grup: Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

W trakcie realizacji modułu student uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Po realizacji kursu będzie potrafił posługiwać się właściwą terminologią oraz opisać i wyjaśnić podstawowe zasady organizacji i uwarunkowania funkcjonowania systemów logistycznych w różnych skalach przestrzennych. Będzie potrafił wyjaśnić miejsce i rolę logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw dla różnego typu przedsiębiorstw a także dla funkcjonowania całej gospodarki.

Efekty kształcenia:

1. Wiedza:

Student/ka zna i rozumie relacje logistyki, transportu oraz środowiska, gospodarki i społeczeństwa (Geogr_I: K_W06, K_W07; Geogr_II: K_W02, K_W08).

Student/ka zna i wyjaśnia różnice pomiędzy różnymi typami systemów logistycznych, uwzględniając ich specyfikę infrastrukturalną oraz miejsce i znaczenie w działalności gospodarczej (Geogr_I: K_W08, K_W11; Geogr_II: K_W03, K_W08).


Student/ka zna i rozumie znaczeni i miejsce procesów logistycznych dla globalizacji oraz integracji gospodarczej i politycznej (Geogr_I: K_W09, K_W11; Geogr_II: K_W03, K_W08).

2. Umiejętności:

Student/ka umie opisać i wyjaśnić rozmieszczenie i funkcjonowanie w przestrzeni geograficznej różnych rodzajów systemów logistycznych i elementów łańcucha dostaw (Geogr_I: K_U01, K_U03, K_U05; Geogr_II: K_U01, K_U04).


Student/ka potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji systemów i procesów logistycznych; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich oddziaływanie i skutki w różnych skalach przestrzennych (Geogr_I: K_U10; Geogr_II: K_U01, K_U04).3.Kompetencje społeczne:

Student/ka potrafi pracować zespołowo (Geogr_I: K_K04; Geogr_II: K_K04).

Student/ka rozumie konieczność ochrony środowiska w kontekście rozwoju infrastruktury i działalności transportowej (Geogr_I: K_K06; Geogr_II: K_K06).


Student/ka ma świadomość konieczności zdobywania kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy (Geogr_I: K_K01; Geogr_II: K_K01).


Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs Geografia Transportu (WB-IG 4104-D) lub porównywalny na innym kierunku studiów

Zajęcia terenowe odpłatne – uczestnicy pokrywają koszty transportu/dojazdu do odwiedzanych obiektów


Forma i warunki zaliczenia:

Oceną końcową całego kursu jest ocena z egzaminu – test wyboru i uzupełnienia (80%) oraz raport z ćwiczeń terenowych (20%).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Oceną końcową jest ocena z egzaminu (80%) oraz ocena raportu z ćwiczeń terenowych (20%). Egzamin pisemny składa się z trzech części: eseju na wybrany temat związany z problematyką logistyki (30%) oraz testu wielokrotnego wyboru (50%). Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy w wysokości 60% całego zasobu wiedzy oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody aktywizujące - metoda przypadków, dyskusja

Metody praktyczne - ćwiczenia terenowe


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach (40 godzin):

• wykład: 30 godzin,

• ćwiczenia terenowe 10 godzin,

Praca własna studenta (40 godzin):

• przygotowanie do zajęć, lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 godzin - 10 h

• przygotowanie i złożenie egzaminu – 20 h

• przygotowanie raportu z ćwiczeń terenowych – 10h


w sumie: 80 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

A. Wykład:

Część pierwsza: Wprowadzenie

1. Geneza rozwój i znaczenie logistyki.

2. Podstawowe terminy i pojęcia.

3. Logistyka jako proces.

4. Logistyka jako system.

5. Logistyka przemysłowa.

6. Logistyka wojskowa.

7. Logistyka w usługach.

8. Społeczne, gospodarcze i instytucjonalne uwarunkowania logistyki.

9. Transport w logistyce.

Część druga: Organizacja I zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

10. Zarządzanie łańcuchem dostaw.

11. Zarządzanie i organizacja stanów magazynowych.

12. Logistyka dystrybucji.

13. Elastyczne systemy produkcji a logistyka produkcji (Just-in-time, kanban, six-sigma).

14. Logistyka odwrócona. Logistyka recyrkulacji.

15. 3PL (3rd Party Logistics) – zewnętrzne usługi logistyczne. 4PL (4th party logistics) – zewnętrzne zintegrowane zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw.

16. Operatorzy i centra logistyczne w łańcuchu dostaw.

17. Spedytorzy i ich miejsce w łańcuchu dostaw.

18. Narzędzia informatyczne logistyki (systemy MRP, ERP, PPC). Automatyka na usługach logistyki (RFID).

19. Wskaźniki oceny systemu logistycznego i controling logistyczny. Zarządzanie ryzykiem.

Część trzecia: Geograficzne uwarunkowania i zróżnicowania organizacji i zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw

20. Logistyka globalna. Globalne zaopatrzenie i zbyt.

21. Miasto jako terminal. Logistyka miejska.

22. Strategie i praktyki logistyczne przedsiębiorstw w Europie Zachodniej. Studia przypadku.

23. Strategie i praktyki logistyczne przedsiębiorstw w USA i Kanadzie. Studia przypadku.

24. Strategie i praktyki logistyczne przedsiębiorstw w Chinach. Studia przypadku.

25. Strategie i praktyki logistyczne przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowej. Studia przypadku.

B. Ćwiczenia terenowe:

26. Wizyta w dużym centrum logistycznym lub/i zakładzie przemysłowym (Kraków, Katowice, Bielsko-Biała) stosującym zaawansowane systemy zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gołembska E., 2006, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Ciesielski M. (red.), 2006, Instrumenty zarządzania logistycznego. PWE, Warszawa.

Fretsch M. (red.), 2008, Podstawy logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Gołembska E., Majchrzak-Lepczyk J., Bentyn Z., 2015, Eurologistyka, PWN, Warszawa.

Witkowski J., 2010, Zarządzanie łańcuchami dostaw. Koncepcje, procedury doświadczenia, PWE, Warszawa,

Załoga E., Wojewódzka-Król K., 2016, Transport – nowe wyzwania, PWE, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.