Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia regionalna świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5001-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia regionalna świata
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Balon, Piotr Kłapyta
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Elżbieta Bilska-Wodecka, Jadwiga Gałka, Zygmunt Górka, Robert Guzik, Michał Jakiel, Piotr Kłapyta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę środowiska przyrodniczego (abiotycznego i biotycznego), ich przyczyny i uwarunkowania w skali regionalnej i globalnej (KW_05)

- zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę zjawisk społeczno-ekonomicznych w skali regionalnej i globalnej oraz zna ich uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, polityczne, społeczne i technologiczne (KW_06)

- zna i rozumie zależności zachodzące pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a życiem i działalnością człowieka w skali regionalnej i globalnej (KW_07)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich oddziaływanie i skutki w skali regionalnej i globalnej (KU_10)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki i poszanowania praw autorskich (KKS_05)

- jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, ras, kultur i religii (KKS_07)

- wykazuje ciekawość świata; podejmuje i realizuje zamierzenia, związane z poznawaniem innych miejsc, regionów i krajów (KKS_08)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie zaliczonych ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

a/ osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

b/ wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 36 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 42 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 58 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 100 godz.

Razem 245 godz. pracy studenta

( 8 pkt ECTS)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

PPodział świata na kontynenty i oceany. Geografia fizyczna poszczególnych części świata: położenie, granice, ukształtowanie poziome, historia i budowa geologiczna, rzeźba, klimat, wody, gleby, szata roślinna i świat zwierzęcy. Fizycznogeograficzny podział regionalny. Charakterystyka głównych regionów świata w zakresie podziału politycznego, struktury zaludnienia i osadnictwa oraz węzłowych cech gospodarki. Rozmieszczenie wybranych obiektów fizycznogeograficznych i społecznogeograficznych na mapie świata,

Literatura:

Podstawowa:

Atlas Geograficzny

Z. Czeppe, J. Flis, R. Mochnacki, 1965, Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa

Fierla I. (red.), 2005, Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa.

Przeglądowy Atlas Świata; Popularna Encyklopedia Powszechna; 8 tomów; wyd. FOGRA

Rocznik Statystyczny, Atlas Państw Świata, 2005, Larousse Polska, Wrocław

Uzupełniająca:

Encyklopedia Geograficzna Świata; t. 1-6., wyd. OPRES

Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata, 2006, Biblioteka Gazety Wyborczej, 18 tomów, PWN, Warszawa

Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.