Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia wyznań w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5708-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Geografia wyznań w Polsce
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

– Student zna genezę, rozmieszczenie i liczebność najważniejszych związków wyznaniowych w Polsce (KW_11).

– Wie gdzie należy pozyskiwać i w jaki sposób opracowywać dane statystyczne o związkach wyznaniowych (KW_03).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

– Student umie znaleźć i wykorzystać materiały informacyjne o związkach wyznaniowych (KU_02, KU_03, KU_07).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

– Student ma świadomość zróżnicowania wyznaniowego Polski i umie z szacunkiem zachowywać się w obiektach kultu i w stosunku do przedstawicieli innych wyznań (KKS_07).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu projektu zaliczeniowego sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 15 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 20 godz.

Razem 55 godz. pracy studenta = 2 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Źródła informacji statystycznych o związkach wyznaniowych w Polsce. Wpływ polityki wyznaniowej państwa na funkcjonowanie związków wyznaniowych ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Rozmieszczenie związków wyznaniowych i przemiany struktury wyznaniowej Polski w XX wieku. Charakterystyka wybranych związków wyznaniowych (geneza, rozmieszczenie, liczebność, główne święta, miejsce w przestrzeni publicznej). Konflikty wyznaniowe. Teorie wyjaśniające przemiany religijności. Wskaźniki poziomu religijności.

Literatura:

Adamczuk L., Mirowicz A. (red), 1993, Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, Warszawa: GUS.

Adamczuk L., Zdaniewicz W. (red), 1991, Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny, Warszawa: GUS, Zakład Socjologii Religii SAC.

Atlas Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 1930, Warszawa: GUS.

Bakałarz J., 1978, Parafie personalne dla migrantów w prawodawstwie powszechnym Kościoła Zachodniego, Lublin, s. 92-95.

Bilska-Wodecka E., 2005, Poland. Post-communist religious revival, [w:] H. Knippenberg (red.) The Changing Religious Landscape of Europe, Amsterdam: Het Spinhuis, 120-144.

Chrząszczewski J., 1998, Ormiańskie świątynie na Podolu, Kraków.

Czapliński W., Ładogórski T. (eds), 1986, The Historical Atlas of Poland, Warszawa-Wrocław: PPWK.

Doktór T., 1999, Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik,, Warszawa: Wyd. Księży Werbistów „Verbinum”.

Domagała B., 1996, Polski Narodowy Kościół Katolicki – herezja, ruch narodowy czy ruch społeczny, Kraków: Zakład wydawniczy „Nomos”.

Dudek A., Gryz R., 2003, Komuniści i Kościół (1945-1989), Kraków: Wydawnictwo Znak.

Historia Polski w liczbach. Ludność terytorium, 1993, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Hołuszko M., 1995, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, [in:] Z. Sułkowski, M. Skarbek (red) Mniejszości narodowe i religijne w Europie środkowo-wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 4, 19-45.

Iwanicki M., 1991, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Niemcy w Polsce w latach 1918-1990, Siedlce.

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 15, Poznań: Wyd. Kurpisz, 35-41.

Kłoczowski J. (red.), 1992, Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979, Lublin: Tow. Nauk. KUL.

Kościół katolicki w Polsce, 1945-1982, 1983, oprac. W. Zdaniewicz, Poznań-Warszawa.

Kozłowski J., Langer J., Zagajewski T., 1989, Atlas wyznań w Polsce, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Libiszowska-Żółtkowska M., 2001, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik, Warszawa: Wyd. Księży Werbistów „Verbinum”.

Michalak R., 2002, Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”.

Olszewski D., 1997, Zagadnienie dechrystianizacji polskiego społeczeństwa w XIX i XX wieku, [w:] T. Strenger, Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 10-22.

Pawłowicz Z., 1996, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk: Wyd. Archidiecezji Gdańskiej „Stella Maris”.

Roberson R. G., 1998, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Bydgoszcz, s. 180-181.

Romer E., Weinfeld I., 1917, Rocznik Polski. Tablice statystyczne, Kraków: Księgarnia G. Gebethenera i spółki.

Rykała A., 2002, Trwanie i powroty do żydostwa – Żydzi we współczesnej Polsce, Folia geographica, 6, 54-68.

Rzemieniuk F., 1999, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (naounia), Lublin: TN KUL.

Skalik A., 2001, Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej – zmiany w strukturze i przestrzeni geograficznej, Peregrinus Cracoviensis, 12, 83-100.

Skibiński H., 1993, Świadkowie Jehowy w Polsce [w:] J. Szumski (ed.) Sekty. Studium socjologiczno-historyczne, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Komisja filozofii i socjologii, Kielce: Wydawnictwo Szumacher, 51-88.

Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 2001, Religie i wyznania, [w:] R. Mydel (red.) Atlas Polski, t. 1, Przyroda – społeczeństwo – gospodarka, Kraków: Wyd. Fogra, 126-130; mapy180-182.

Stępień S., 1991, Obrządek wschodni Kościoła katolickiego, [w:] Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik Statystyczny, Warszawa.

Stopka K., 2000, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Sułkowski Z., 1995, Zróżnicowanie etniczno-religijne ludności Europy Środkowo-Wschodniej i jej geneza, [w:] Z. Sułkowski, M. Skarbek (red) Mniejszości narodowe i religijne w Europie środkowo-wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 4, 7-18.

Szahidewicz H., 2001, 40-lecie Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku, Pamięć i trwanie, 4, 5-8.

Szematyzm Vizantijśkoukrainśkoho duchovenstva u Polsci, [w:] Kałendar „Błahovista” 1995, Górovo Iłavećkie, 1994, s. 150-159.

Świątkowski H., 1937, Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu prawnego. Część I Wyznania i związki wyznaniowe, Warszawa: Skład Główny Wydawnictwo „Biblioteka Prawnicza”.

Urban K., 1990, Nierzymskokatolickie związki religijne w Polsce (wybrane dane statystyczne z 31 grudnia 1988 r.), Kraków: Instytut Religioznawstwa.

Urban K., 1994, Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 (zarys statystyczny), Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Urban K., 1996, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 (Rys historyczny), Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Warchoł E., 1997, Starokatolicki Kościół mariawitów w okresie II Rzeczypospolitej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Wojewoda Z., 1994, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce, 1993, Warszawa: GUS.

Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1997-1999, 2000, Warszawa: GUS.

Zamorski K., 1989, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji, Warszawa: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, ser. Varia, 270.

Zdaniewicz W., 1994, Kościół katolicki w Polsce a statystyka, Saeculum Christianum, nr 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

– Student zna genezę, rozmieszczenie i liczebność najważniejszych związków wyznaniowych w Polsce (KW_11).

– Wie gdzie należy pozyskiwać i w jaki sposób opracowywać dane statystyczne o związkach wyznaniowych (KW_03).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

– Student umie znaleźć i wykorzystać materiały informacyjne o związkach wyznaniowych (KU_02, KU_03, KU_07).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

– Student ma świadomość zróżnicowania wyznaniowego Polski i umie z szacunkiem zachowywać się w obiektach kultu i w stosunku do przedstawicieli innych wyznań (KKS_07).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu projektu zaliczeniowego sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 15 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 20 godz.

Razem 55 godz. pracy studenta = 2 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Źródła informacji statystycznych o związkach wyznaniowych w Polsce. Wpływ polityki wyznaniowej państwa na funkcjonowanie związków wyznaniowych ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Rozmieszczenie związków wyznaniowych i przemiany struktury wyznaniowej Polski w XX wieku. Charakterystyka wybranych związków wyznaniowych (geneza, rozmieszczenie, liczebność, główne święta, miejsce w przestrzeni publicznej). Konflikty wyznaniowe. Teorie wyjaśniające przemiany religijności. Wskaźniki poziomu religijności.

Literatura:

Adamczuk L., Mirowicz A. (red), 1993, Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, Warszawa: GUS.

Adamczuk L., Zdaniewicz W. (red), 1991, Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny, Warszawa: GUS, Zakład Socjologii Religii SAC.

Atlas Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 1930, Warszawa: GUS.

Bakałarz J., 1978, Parafie personalne dla migrantów w prawodawstwie powszechnym Kościoła Zachodniego, Lublin, s. 92-95.

Bilska-Wodecka E., 2005, Poland. Post-communist religious revival, [w:] H. Knippenberg (red.) The Changing Religious Landscape of Europe, Amsterdam: Het Spinhuis, 120-144.

Chrząszczewski J., 1998, Ormiańskie świątynie na Podolu, Kraków.

Czapliński W., Ładogórski T. (eds), 1986, The Historical Atlas of Poland, Warszawa-Wrocław: PPWK.

Doktór T., 1999, Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik,, Warszawa: Wyd. Księży Werbistów „Verbinum”.

Domagała B., 1996, Polski Narodowy Kościół Katolicki – herezja, ruch narodowy czy ruch społeczny, Kraków: Zakład wydawniczy „Nomos”.

Dudek A., Gryz R., 2003, Komuniści i Kościół (1945-1989), Kraków: Wydawnictwo Znak.

Historia Polski w liczbach. Ludność terytorium, 1993, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Hołuszko M., 1995, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, [in:] Z. Sułkowski, M. Skarbek (red) Mniejszości narodowe i religijne w Europie środkowo-wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 4, 19-45.

Iwanicki M., 1991, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Niemcy w Polsce w latach 1918-1990, Siedlce.

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 15, Poznań: Wyd. Kurpisz, 35-41.

Kłoczowski J. (red.), 1992, Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979, Lublin: Tow. Nauk. KUL.

Kościół katolicki w Polsce, 1945-1982, 1983, oprac. W. Zdaniewicz, Poznań-Warszawa.

Kozłowski J., Langer J., Zagajewski T., 1989, Atlas wyznań w Polsce, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Libiszowska-Żółtkowska M., 2001, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik, Warszawa: Wyd. Księży Werbistów „Verbinum”.

Michalak R., 2002, Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”.

Olszewski D., 1997, Zagadnienie dechrystianizacji polskiego społeczeństwa w XIX i XX wieku, [w:] T. Strenger, Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 10-22.

Pawłowicz Z., 1996, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk: Wyd. Archidiecezji Gdańskiej „Stella Maris”.

Roberson R. G., 1998, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Bydgoszcz, s. 180-181.

Romer E., Weinfeld I., 1917, Rocznik Polski. Tablice statystyczne, Kraków: Księgarnia G. Gebethenera i spółki.

Rykała A., 2002, Trwanie i powroty do żydostwa – Żydzi we współczesnej Polsce, Folia geographica, 6, 54-68.

Rzemieniuk F., 1999, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (naounia), Lublin: TN KUL.

Skalik A., 2001, Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej – zmiany w strukturze i przestrzeni geograficznej, Peregrinus Cracoviensis, 12, 83-100.

Skibiński H., 1993, Świadkowie Jehowy w Polsce [w:] J. Szumski (ed.) Sekty. Studium socjologiczno-historyczne, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Komisja filozofii i socjologii, Kielce: Wydawnictwo Szumacher, 51-88.

Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 2001, Religie i wyznania, [w:] R. Mydel (red.) Atlas Polski, t. 1, Przyroda – społeczeństwo – gospodarka, Kraków: Wyd. Fogra, 126-130; mapy180-182.

Stępień S., 1991, Obrządek wschodni Kościoła katolickiego, [w:] Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik Statystyczny, Warszawa.

Stopka K., 2000, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Sułkowski Z., 1995, Zróżnicowanie etniczno-religijne ludności Europy Środkowo-Wschodniej i jej geneza, [w:] Z. Sułkowski, M. Skarbek (red) Mniejszości narodowe i religijne w Europie środkowo-wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 4, 7-18.

Szahidewicz H., 2001, 40-lecie Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku, Pamięć i trwanie, 4, 5-8.

Szematyzm Vizantijśkoukrainśkoho duchovenstva u Polsci, [w:] Kałendar „Błahovista” 1995, Górovo Iłavećkie, 1994, s. 150-159.

Świątkowski H., 1937, Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu prawnego. Część I Wyznania i związki wyznaniowe, Warszawa: Skład Główny Wydawnictwo „Biblioteka Prawnicza”.

Urban K., 1990, Nierzymskokatolickie związki religijne w Polsce (wybrane dane statystyczne z 31 grudnia 1988 r.), Kraków: Instytut Religioznawstwa.

Urban K., 1994, Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 (zarys statystyczny), Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Urban K., 1996, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 (Rys historyczny), Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Warchoł E., 1997, Starokatolicki Kościół mariawitów w okresie II Rzeczypospolitej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Wojewoda Z., 1994, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989, Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.

Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce, 1993, Warszawa: GUS.

Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1997-1999, 2000, Warszawa: GUS.

Zamorski K., 1989, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji, Warszawa: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, ser. Varia, 270.

Zdaniewicz W., 1994, Kościół katolicki w Polsce a statystyka, Saeculum Christianum, nr 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.