Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5712-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Gałka, Maria Soja
Prowadzący grup: Jadwiga Gałka, Maria Soja, Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Student po zakończeniu kursu uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu problemów społeczno-demograficznych Polski i Europy, w tym o problemach starzenia się społeczeństw, rozmieszczenia procesów demograficznych, kwestii etniczno-narodowościowych w Polsce i Europie.

Efekty kształcenia:

Zna i prawidłowo interpretuje procesy społeczno-demograficzne zachodzące w Polsce i Europie. Umie porównać je do problemów w skali świata. Potrafi poddać krytycznej ocenie materiały źródłowe niezbędne do realizacji projektu. Umie zredagować projekt badawczy, a w nim wyjaśnić, ocenić i podsumować przeprowadzone badania. Ma świadomość konieczności rozszerzania swojej wiedzy (KKS_01, KKS_08).

Wymagania wstępne:

Osiągniecie efektów kształcenia dla kursu "Geografia ludności i demografia"

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie: 1) przygotowanego w formie pisemnej projektu na wybrany przez siebie temat, 2) prezentacji multimedialnej wyników badań, 3) oraz udziału w dyskusji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena przygotowanego w formie pisemnej projektu na wybrany przez siebie temat oraz udziału w dyskusji.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz. Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.

Przygotowanie raportu i prezentacji – 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego/kolokwium –20 godz.

Razem 85 godz. pracy studenta - 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju procesów demograficznych w Polsce i Europie Regionalne zróżnicowanie i tendencje zmian w zakresie: ruchu naturalnego i wędrówkowego, struktur demograficznych, społecznych, zawodowych, narodowościowo-etnicznych, oraz zjawiska bezrobocia.

Jednostki odniesienia: Polska: województwa, gminy, wieś; regiony fizycznogeograficzne, regiony etnograficzne; Europa: kraje, regiony statystyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Holzer J. Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa.

Korcelli P., Gawryszewski A., Potrykowska A., 1992,

Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy, Studia KPZK PAN, Tom XCVIII, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Piskozub A., 1997, Polska w europejskiej przestrzeni

przełomu XX i XXI wieku, /w:/ Polska 11 przestrzeń

w perspektywie długiego trwania, Biuletyn KPZK PAN,

z. 178, Warszawa.

Prognoza ludności Polski wg województw na lata

2008-2035, Departament Badań Demograficznych GUS,

Warszawa.

Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Monografie, 5, IGiPZ PAN, Warszawa.

Porębski A., 1991, Europejskie mniejszości etniczne. Geneza i kierunki przemian, Warszawa-Kraków.

Literatura uzupełniająca:

W zależności od wybranego tematu, m.in:

Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo

współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Strzelczyk J., 2006, Zapomniane narody Europy, Wrocław.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.