Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5815-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: (Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gwosdz
Prowadzący grup: Krzysztof Gwosdz, Monika Murzyn-Kupisz, Jakub Taczanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

• Przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań i prawidłowości kształtowania się i przemian obszarów metropolitalnych o genezie przemysłowej oraz relacji człowiek-środowisko na obszarach tego typu

• Kształcenie umiejętności obserwacji w terenie

• Kształcenie umiejętności oceny procesów przemian funkcjonalno-przestrzennych

• Zaprezentowanie pozytywnych przykładów wykorzystania wiedzy i umiejętności nabywanych w ramach przedmiotu


Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

W oparciu o studium przypadku obszarów metropolitalnych o genezie przemysłowej:

- zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę zjawisk społecznoekonomicznych w skali lokalnej i regionalnej oraz zna ich uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, polityczne, społeczne i technologiczne. (P1A_W04 P1A_W08 S1A_W02, S1A_W03, S1A_W08, T1A_W08)

- zna i rozumie zależności zachodzące pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a życiem i działalnością człowieka; rozumie w jaki sposób kształtują się te zależności w (post)industrialnym obszarze metropolitalnym (P1A_W04, P1A_W08, S1A_W05)

zna różne możliwości stosowania nabytej wiedzy w rozwiązywaniu przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych problemów badawczych (P2A_W01, P2A_W04, P2A_W07)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- posiada umiejętność powiązania wiedzy nabytej na wykładach z obserwacją terenową , umie wykonać podstawowe obserwacje w terenie (P1A_U01, P1A_U04,P1A_U06, S1A_U02, T1A_U08)

- umie korzystać z literatury naukowej, także w języku angielskim na różnych etapach postępowania badawczego, potrafi krytycznie oceniać źródła informacji naukowej (P2A_U02, P2A_U03, P2A_U12, S2A_U11, T2A_U01, T2A_U02, T2A_U06)

3. Kompetencje personalne i społeczne

- docenia wartość środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę (P2A_W10, H2A_K05)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny (treść wykładów i materiały z sesji terenowej oraz literatura podstawowa) osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych warunki dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: obecność na ćwiczeniach terenowych i wykonanie przewidzianych w ich toku zadań


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

metody aktywizujące (metoda przypadków, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna),


Bilans punktów ECTS:

10 godzin wykładu – obecność nieobowiązkowa, 30 godzin wyjazd terenowy – obecność obowiązkowa - razem godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 40 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego 10 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 15 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady: Struktura ekonomiczna i osadnicza Obszarów Metropolitalnych (OM): Katowickiego, Rybnickiego i Ostrawskiego Przemysłowego - jej źródła historyczne. Środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju.. Kierunki restrukturyzacji sektorów tradycyjnych i sanacji przestrzennej. Rewitalizacja. Prawidłowości zmian gospodarczych, społecznych i przestrzennych. Powiązania transgraniczne. Degradacja środowiska przyrodniczego, przyczyny i zróżnicowanie przestrzenne.

Ćwiczenia terenowe: Wewnątrzmetropolitalne zróżnicowanie poziomu rozwoju, przykłady transformacji struktur gospodarczych i przestrzennych: rewitalizacja terenów poprzemysłowych, pokolejowych, osiedli przyfabrycznych, przykłady nowych funkcji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gwosdz K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej region tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku, IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Zavodna M., (red.), 2016, Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej, University of Ostrava, Ostrava.

Uwagi:

Kurs częściowo płatny (2 noclegi). Maksymalna liczba uczestników: 40

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.