Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Babia Góra

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5904-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Babia Góra
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kłapyta, Mateusz Troll
Prowadzący grup: Piotr Kłapyta, Mateusz Troll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA

- zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę środowiska górskiego na przykładzie masywu Babiej Góry oraz ich uwarunkowania (Geogr_I: KW_05, Geogr_II: KW_08)

- zna i rozumie historyczne, polityczne i gospodarcze uwarunkowania różnic kulturowych północnych i południowych podnóży Babiej Góry (Geogr_I: KW_06)

- zna i rozumie zależności pomiędzy warunkami środowiska przyrodniczego i działalnością człowieka oraz ma pogłębioną wiedzę na temat działalności człowieka w masywie Babiej Góry i u jego podnóży (Geogr_I: KW_10, Geogr_II: KW_08)

- zna przyrodnicze podstawy ochrony przyrody Babiej Góry oraz ma pogłębioną wiedzę na temat problemów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem obszarów chronionych w górach (Geogr_I: KW_08, Geogr_II: KW_08)


UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi rozpoznawać cechy krajobrazu górskiego świadczące o powiązaniach pomiędzy działalnością człowieka i warunkami przyrodniczymi oraz cechy związane z metodami ochrony przyrody (Geogr_I: KU_04)

- potrafi czytać "mapę leśną" oraz orientować się w terenie z jej pomocą (Geogr_I: KU_09)

- potrafi zabrać głos w dyskusji na temat ochrony przyrody, potrafi zidentyfikować konflikty powstające w sąsiedztwie obszarów chronionych (Geogr_I: KU_11, Geogr_II: KU_03, KU_07)


KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- jest uwrażliwiony na problemy ochrony przyrody oraz problemy obszarów transgranicznych, w tym problemy mniejszości narodowych (Geogr_I: KKS_07)

- docenia wartość środowiska górskiego Babiej Góry oraz dziedzictwa kulturowego Orawy (Geogr_I: KKS_06, Geogr_II: KKS_06)

- potrafi pracować w zespole, jest wyczulony na trudności w osiągnięciu kompromisu podczas dyskusji na temat obszarów chronionych (Geogr_I: KKS_04, Geogr_II: KKS_04)


Wymagania wstępne:

Kurs zalecany: WB.IG-1251-D. Ćwiczenia terenowe regionalne – Karpaty

Inne wymagania: przygotowanie fizyczne do trzydniowej wycieczki w terenie wysokogórskim, ekwipunek odpowiedni do uprawiania turystyki górskiej


Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja studentów w czasie pracy w terenie oraz w trakcie dyskusji – sprawdzająca umiejętności i kompetencje.

Test wiedzy.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego (szukanie literatury, definiowanie problemu) – 3 godz.

Czytanie zadanej literatury – 5 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 15 godz.

Razem: 53 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wybrane problemy fizycznogeograficzne obszaru babiogórskiego. Piętrowość fizycznogeograficzna, budowa geologiczna i geneza rzeźby Babiej Góry. Użytkowanie ziemi w nawiązaniu do warunków środowiska przyrodniczego oraz w świetle historii osadnictwa regionu. Historia i stan obecny ochrony przyrody babiogórskiej. Turystyka na Babiej Górze. Wybrane zagadnienia z historii i etnografii Górnej Orawy. Mniejszość słowacka w Polsce. Projekty infrastrukturalne i kulturalne realizowane w gminach u podnóża Babiej Góry. Współpraca transgraniczna na Górnej Orawie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ptaszycka-Jackowska D. (red.),2002, Światy Babiej Góry, BgPN & Wyd. Grafikon

Wołoszyn B.W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.), 2004, Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza, BgPN, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków

Zabierowski T. (red.), 1983, Park Narodowy na Babiej Górze . Człowiek i przyroda, PWN, Warszawa-Kraków

Literatura uzupełniająca:

Alexandrowicz S.W., 1978, The northern slope of Babia Góra as a huge rock slump, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 12, s. 133-148

Nakadai Y., 2003, Complex usage of forest as secondary subsistence in the Carpathians. A case study in Zawoja, Barańcowa, southern Poland, Prace Geograficzne 112, ss. 115-127

Kozak J., 2003, Forest Cover Change in the Western Carpathians in the Past 180 Years. A Case Study in the Orawa Region in Poland, Mountain Research and Development 23(4), s. 369-375

Niemirowski M., 1964, Rola współczesnych procesów morfogenetycznych w kształtowaniu rzeźby podszczytowej partii Babiej Góry, Prace Geograficzne UJ, 10 s. 45-75

Moskal M., 2000, Świadomość regionalna społeczności Spisza i Orawy na terytorium RP, wyd. Władysław Pilarczyk, Kraków

Oszczypko N., Uchman A., Malata E. (red.), 2006, Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat Zewnętrznych i Pienińskiego Pasa Skałkowego, ING UJ, Kraków

Stroka J. (red.), 1986, Gdy do tej Babiej Góry przyjdziesz, PTTK, Bielsko-Biała - Sucha Beskidzka, t. 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.