Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5907-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Krzemień
Prowadzący grup: Jarosław Działek, Elżbieta Gorczyca, Marek Grochowicz, Robert Guzik, Kazimierz Krzemień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii regionalnej, w tym specyfikę procesów w Azji w skali lokalnej i regionalnej; zna i rozumie zależności zachodzące pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a życiem i działalnością człowieka (Geogr_I: KW_07, KW_08, KW_09; Geogr_II: KW_03)

- rozumie przebieg podstawowych procesów społeczno-ekonomicznych i rozpoznaje ich skutki w przestrzeni krajów Dalekiego Wschodu (K_W11, K_W12, K_W13, K_W14)

- zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę zjawisk społeczno-ekonomicznych w państwach Dalekiego Wschodu oraz zna ich uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, polityczne, społeczne (Geogr_I: KW_06, KW_07; Geogr_II: KW_08).

2. UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi ocenić wpływ procesów ekonomicznych i fizycznogeograficznych (w różnych skalach przestrzennych) na możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych państw Dalekiego Wschodu (Geogr_I: KU_02, KU_10; Geogr_II: KU_01)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma poczucie znaczenia wiedzy o wybranych państwach azjatyckich w kontekście współczesnej globalizacji procesów społecznych i gospodarczych, a także światowego bezpieczeństwa (Geogr_I: KKS_07, KKS_08; Geogr_II: KKS_06)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu.

Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.

Razem 100 godz. pracy studenta.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1
geografia i gospodarka przestrzenna, rok 2

Pełny opis:

Środowisko przyrodnicze regionu Dalekiego Wschodu. Zróżnicowanie elementów abiotycznych i biotycznych oraz ich funkcjonowanie, a ich wpływ na rozwój gospodarki w wybranych państwach regionu Charakterystyka specyficznych dla regionu procesów demograficznych (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących narodowości, języków i wyznań) i osadniczych. Zróżnicowany rozwój gospodarczy wybranych krajów na tle uwarunkowań przyrodniczych, demograficznych i politycznych. Konflikty zbrojne i napięcia społeczne w regionie. Znaczenie polityczne i gospodarcze państw regionu w światowym systemie ekonomicznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fierla I. (red.), 2003, Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa.

Hobbs J.J., 2013, Fundamentals of World Regional Geography, Brooks/Coole, Belmont.

Makowski J., 2004, Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa.

Makowski J. (red.), 2006, Geografia regionalna świata, PWN, Warszawa.

Mydel R., Groch J. (red.), 2000, Przeglądowy Atlas Świata – Azja. Tom 1 i 2, Fogra, Kraków.

Rek J., Wrona J., 2002, Geografia gospodarcza świata, AE, Kraków.

Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014, 2014, United Nations Publication - ESCAP.

Literatura uzupełniająca:

Gawlikowski K., Ławacz M. (red.), 2004, Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku: Przemiany polityczna i społeczne, Ins. Stud.Polit. PAN, Wyd. TRIO, Warszawa.

Gawlikowski K., Ławacz M. (red.), 2004, Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku: Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, Ins. Stud.Polit. PAN, Wyd. TRIO, Warszawa.

Marszałek-Kawa J. (red.), 2008, Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Marszałek-Kawa J. (red.), 2010, Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Marszałek-Kawa J. (red.), 2010, Wartości azjatyckie: polityka i prawa człowieka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Morton W. S., Lewis Ch.,M., 2007, Chiny. Historia i kultura, Wyd. UJ, Kraków.

Zemanek B.S., 2009, Tajwańska tożsamość narodowa w publicystyce politycznej, Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.