Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody nauki na odległość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-111 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0031) Rozwój umiejętności osobowościowych
Nazwa przedmiotu: Metody nauki na odległość
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kozak, Aneta Szablowska-Midor
Prowadzący grup: Aneta Szablowska-Midor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

I. WIEDZA

• student zna zalety i wady nauki na odległość (KW_12);

• umie wskazać różne formy zajęć e-learningowych (KW_12);

• rozpoznaje różne style uczenia się (KW_12);

• zna specyfikę współpracy w dużej i małej grupie (KW_12).

II. UMIEJĘTNOŚCI

• student potrafi ocenić własną gotowość do uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem e-learningu (KU_05),

• może inicjować działania zapobiegające spadkowi motywacji podczas uczenia się na odległość (KU_06),

• bierze udział w dyskusji na forum (KU_05),

• stosuje narzędzia technologii Web 2.0 podczas pracy grupowej w trakcie nauki na odległość (KU_05).

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• student doskonali umiejętność zarządzania czasem (KKS_01),

• rozumie role pełnione przez poszczególne osoby w zespole (KKS_05).


Wymagania wstępne:

Kurs obligatoryjny dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna.

Kurs fakultatywny dla studentów studiów II stopnia na kierunku geografia.


Komputer z dostępem do Internetu.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena prac i wypowiedzi pisemnych.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- zaliczenie testu i przygotowanie prac pisemnych,

- udział w dyskusji i ćwiczeniach aktywizujących.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie przygotowanych zaliczeń zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu ich wykonania, określonymi przez prowadzącego zajęcia oraz na podstawie uczestnictwa w dyskusji na forum i ćwiczeniach aktywizujących.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zaliczeń wykonywanych w trakcie zajęć,

- bieżąca ocena udziału w dyskusji i ćwiczeniach.

Metody podsumowujące:

- ostateczne, końcowe oceny zaliczeń, w tym zgodności z wymaganiami.

Ocenie podlega:

• znajomość treści kursu i przygotowanie zaliczeń – 0-60 pkt

• udział w dyskusji – 0-10 pkt

• udział w ćwiczeniach aktywizujących – 0-30 pkt.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- samodzielne zapoznanie się studenta z treścią lekcji umieszczonych na platformie e-learningowej

- konsultacje online

Metody aktywizujące

- dyskusja w grupie

- współpraca uczestników kursu przy tworzeniu treści i przygotowaniu zaliczeń


Bilans punktów ECTS:

Zapoznanie się z treścią modułu na platformie e-learningowej: 45 godzin

Przygotowanie zaliczeń: 15 godzin

Udział w dyskusji online: 5 godzin

Wykonanie ćwiczeń: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Nauka na odległość – podstawowe założenia. Zalety i wady e-learningu. Style nauki. Zarządzanie czasem i motywacja w nauce na odległość. Kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Komunikacja i współpraca w nauce na odległość.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Clarke A., 2007, E-learning: nauka na odległość, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Czarkowski J.J., 2012, E-learning dla dorosłych, Difin, Warszawa

Plebańska M, 2011, E-learning. Tajniki edukacji na odległość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Uwagi:

Kurs obligatoryjny dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna.

Kurs fakultatywny dla studentów studiów II stopnia na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.