Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-112 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kozak
Prowadzący grup: Jacek Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

I. WIEDZA

• student rozumie pozycję i specyfikę nauk przestrzennych, zna wybrane poglądy i podejścia do badań przestrzennych (KW_09);

• rozumie różnice pomiędzy naukami stosowanymi i podstawowymi (KW_09);

• zna i rozumie podstawowe schematy wyjaśniania naukowego mające wpływ na postępowanie naukowe oraz ich wpływ na strukturę publikacji naukowych, a także podstawowe pojęcia dotyczące metod naukowych (KW_10);

• zna wybrane poglądy na relacje człowiek – środowisko (KW_01, KW_03);

• zna współczesne wyzwania stojące przed nauką, związane z upowszechnieniem Internetu i danych cyfrowych (KW_08);

• zna podstawowe terminów z zakresu nauk przestrzennych (również w języku angielskim) (KW_11).

II. UMIEJĘTNOŚCI

• student wykazuje niezbędny krytycyzm wobec informacji naukowych pozyskiwanych z różnych źródeł, w szczególności komunikowanej przez media (KU_02);

• umie korzystać we własnej pracy ze źródeł literaturowych oraz materiałów dostępnych on-line (KU_05);

• potrafi uzasadnić sens standardowej struktury opracowania naukowego wynikający ze schematów wyjaśniania (KU_09);

• rozumie rolę analizy stanu wiedzy w postępowaniu naukowym (KU_09).

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• student rozumie znaczenie współczesnej nauki dla społeczeństwa, zarazem jest świadomy zagrożeń, jakie niesie bezkrytyczne podejście do nauki (KKS_02, KKS_03);

• rozumie i docenia różnorodność podejść wobec wartości przyrodniczych i kulturowych oraz wobec relacji pomiędzy człowiekiem i środowiskiem (KKS_08).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Główną formą zaliczenia jest egzamin pisemny (test), który należy zdać na poziomie odpowiadającym 60% wiedzy i umiejętności. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wygłoszona i pozytywnie oceniona prezentacja oraz pozytywnie oceniony udział w dyskusji na blogu.

Prezentacja, udział w dyskusji na blogu oraz udział w dyskusji w czasie konwersatoriów są punktowane, wynik jest doliczany do wyniku egzaminu (max. 15% możliwej do uzyskania sumy punktów), ocena końcowa wystawiana jest na podstawie łącznej sumy punktów.
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną studenta i uzyskane efekty odnośnie wiedzy. Ocena aktywności na forum dyskusyjnym (blog) oraz jakości udziału w konwersatorium (referat, dyskusja).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 28 godzin

praca własna – studia literatury i przygotowanie do egzaminu, przygotowanie referatu, udział w dyskusji na blogu: 47 godzin

łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin (3 ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

1. Czym jest nauka?

2. Wyjaśnianie i schematy postępowania naukowego

3. Struktura pracy naukowej a wyjaśnianie

4. Publikacje naukowe

5. Teorie i modele

6. Geografia i nauki przestrzenne w systemie nauk

7. Niektóre dylematy i problemy badań przestrzennych

8. Człowiek a środowisko

9. Holizm, redukcjonizm, badania ilościowe

10. Współczesna nauka i naukowcy, finansowanie nauki

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Wybrane teksty z polskich i międzynarodowych czasopism naukowych, np.

Popper K.R., 2007, O źródłach wiedzy i niewiedzy. Kultura i Historia nr 12/2007 (dostępne on-line)

Literatura uzupełniająca

Grobler A., 2006, Metodologia nauki (wybór tekstów)

Wybrane teksty z polskich i międzynarodowych czasopism naukowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.