Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i wizualizacja danych przestrzennych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-203 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Analiza i wizualizacja danych przestrzennych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Ewa Grabska, Anna Zielonka
Strona przedmiotu: http://www.geo.uj.edu.pl/project/rs4for/index.php/pl/kursy/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

I. WIEDZA

• student zna metody pozyskiwania danych geograficznych (przestrzennych), w tym metody opierające się na nowoczesnych technologiach, służące ocenie stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego, pozwalające na prognozowanie zmian oraz na kształtowanie przestrzeni życia człowieka (KW_07);

• ma podstawową wiedzę o analizie, modelowaniu i wizualizacji danych geograficznych służących ocenie zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego, prognozowaniu zmian oraz kształtowaniu przestrzeni życia człowieka; zna technologie przechowywania i udostępniania danych geograficznych, w szczególności infrastruktury informacji przestrzennej (KW_08).

II. UMIEJĘTNOŚCI

• student posługuje się terminologią fachową w zakresie gospodarki przestrzennej w języku polskim i angielskim (KU_01);

• wybiera i potrafi zastosować właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych (w tym danych przestrzennych) do rozwiązywania problemów związanych z oceną stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego, z prognozowaniem zmian oraz kształtowaniem przestrzeni życia człowieka (KU_03);

• umie korzystać z różnorodnych elektronicznych baz danych, w tym danych gromadzonych przez instytucje i urzędy państwowe (e-government, e-urząd) oraz jednostki statystyczne (GUS) (KU_07).

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• ma świadomość konieczności zdobywania kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy (KKS_01);

• rozumie rolę badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych, a także nowoczesnych technik w gospodarowaniu przestrzenią (KKS_02);

• wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł (KKS_03);

• jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (szczególnie w warunkach terenowych) (KKS_04).


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen z:

• ćwiczeń,

• warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), uzyskanie pozytywnej oceny z kartkówek oraz raportów (ocena z ćwiczeń jest średnią ważoną ocen z kartkówek (50%) i prac pisemnych (raportów) (50%),

• egzaminu pisemnego,

• warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ocena końcowa: 50% ocena z egzaminu + 50% ocena z ćwiczeń


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych sprawdzany jest na podstawie:

• egzaminu pisemnego,

• kartkówki (na początku każdych ćwiczeń laboratoryjnych),

• przygotowanie raportów z wybranych ćwiczeń.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagany jest:

• udział w ćwiczeniach,

• przygotowanie raportów

• osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

metody praktyczne - metoda projektów

metody problemowe - wykład konwersatoryjny

e-learning


Bilans punktów ECTS:

• wykłady: 30 godzin,

• ćwiczenia w pracowni komputerowej: 30 godzin,

• praca własna nad zadanymi ćwiczeniami (e-learning): 30 godzin,

• przygotowanie do zajęć (czytanie zadanej literatury): 35 godzin,

• przygotowanie prac zaliczeniowych/raportów: 30 godzin,

• przygotowanie do egzaminu: 24 godzin,

• egzamin: 1 godzina.

Łączna liczba godzin: 160 godzin


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

W module zostaną poruszone zagadnienia z zakresu podstawowych metod analizy przestrzennej danych rastrowych i wektorowych (zapytania, selekcja i agregacja, algebra map). Przedyskutowane zostaną m.in. różnice wynikające z wykorzystania modelu rastrowego i/lub wektorowego w różnego typu analizach przestrzennych. Przedstawione zostaną również metody wstępnej analizy eksploracyjnej danych z wykorzystaniem metod wizualizacji. W kolejnych lekcjach zostaną przedyskutowane zagadnienia z zakresu metod jakościowych i ilościowych prezentacji kartograficznej oraz podstaw projektowania i redakcji mapy a także udostępniania informacji geograficznej w Internecie. Przedstawione zostaną również metody przetwarzania modeli wysokości oraz możliwość ich wykorzystania do wizualizacji różnych zjawisk geograficznych. Przedyskutowane zostaną problemy dotyczące analizy, modelowania i wizualizacji danych przestrzennych m.in. związane z generalizacją danych czy skalą. Wprowadzone zostaną podstawy statystyki przestrzennej i analizy struktury przestrzennej. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z analizą odległości, analizą kosztową i analizą sieci. Wprowadzone zostaną podstawowe metody interpolacji deterministycznej i geostatystyki. W module przedstawione zostaną także metody pozwalające na analizę, modelowanie i animację dynamiki wybranych zjawisk i procesów (przyrodniczych, społecznych i/lub ekonomicznych) m.in. ich prognozowanie. Ponadto w module zostaną wprowadzone podstawy tworzenia modeli graficznych i skryptów/programów

w środowisku GIS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Longley, Paul A., Goodchild, Michael F., Maguire, David J., and David W. Rhind (2010) Geographic Information Systems and Science (Third Edition), John Wiley and Sons, Toronto

Literatura uzupełniająca:

Podawana na bieżąca w trakcie wykładów i ćwiczeń

Uwagi:

Kurs wyłącznie dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna.

WYKŁADY I ZAJĘCIA KAMERALNE W LABORATORIUM KOMPUTEROWYM ROZPOCZNĄ SIĘ Z POCZĄTKIEM SEMESTRU LETNIEGO (KONIEC LUTEGO). PRZEWIDZIANYCH JEST 7 WYKŁADÓW I 9 ZAJĘĆ KAMERALNYCH W LABORATORIUM KOMPUTEROWYM. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZOSTANIE OGŁOSZONY NA PLATFORMIE PEGAZ, NA POCZĄTKU ZAJĘĆ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.