Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-301 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gorczyca
Prowadzący grup: Katarzyna Gorczyca, Arkadiusz Kołoś, Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Po zakończeniu realizacji modułu student uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu teorii gospodarki przestrzennej oraz zasad i metod planowania przestrzennego. Będzie potrafił zrozumieć przepisy prawne dotyczące gospodarki przestrzennej.

Efekty kształcenia:

I. WIEDZA:

• Student zna najważniejsze teorie z zakresu gospodarki przestrzennej (Geogr_II: K_W02, K_W03; E-gp_II: K_W04)

• Student zna metody i narzędzia stosowane w gospodarce przestrzennej (Geogr_II: K_W06, K_W08; E-gp_II: K_W04)

• Student zna ustawy tworzące system planowania przestrzennego (Geogr_II: K_W03, K_W08; E-gp_II: K_W06)

• Student zna zasady konstrukcji dokumentów planistycznych (Geogr_II: K_W03, K_W08; E-gp_II: K_W06)

• Student zna zasady procedury planistycznej, w tym możliwości udziału społeczeństwa (Geogr_II: K_W03, K_W08; E-gp_II: K_W06)


II. UMIEJĘTNOŚCI

• Student umie wskazać dokumenty prawne pozwalające na podjęcie decyzji planistycznej w odniesieniu do danego problemu gospodarki przestrzennej (Geogr_II: K_W03, K_W08, K_U01; E-gp_II: K_W01, K_W02, K_W06).


III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Student rozumie znaczenie gospodarki przestrzennej dla ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego (Geogr_II: K_K06; E-gp_II: K_W03, K_K08)

• Student ma świadomość roli gospodarki przestrzennej w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych (Geogr_II: K_K02; E-gp_II: K_K09)


Wymagania wstępne:

Dla studentów geografii: kurs wymagany do podjęcia kursu E-GP-513 „Techniki opracowania dokumentów planistycznych: studium i plan”, obejmującego umiejętności z zakresu przygotowywania dokumentów planistycznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład, zajęcia terenowe i konwersatoryjne oraz ćwiczenia przedmiotowe metodą e-learningu: zaliczenie bez oceny

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz aktywny w nich udział.

Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin pisemny (testowy, zawiera elementy z wykładu, literatury oraz pozostałych zajęć) sprawdzający zakładany poziom wiedzy oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

• osiągnięcie wiedzy w wysokości 60% całego zasobu wiedzy;

• wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.

Ocenie końcowej podlega znajomość:

• problematyki wykładu (60%);

• lektur, przepisów prawnych (20%);

• problematyki poruszanej w trakcie zajęć ćwiczeniowych, terenowych i konwersatoryjnych (20%).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to bieżąca ocena udziału w dyskusji oraz dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów.

Metody podsumowujące to ostateczna, końcowa ocena z egzaminu.

Ocenie końcowej podlega znajomość:

 problematyki wykładu (60%),

 lektur, przepisów prawnych (20%),

 problematyki poruszanej w trakcie zajęć ćwiczeniowych, terenowych i konwersatoryjnych (20%).


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

E-learning

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach z nauczycielem: 60 godzin

Ćwiczenia w formie e-learningu: 20 godzin

Konsultacje z nauczycielem: 5 godzin

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 40 godzin

Egzamin: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta wynosi 156 godzin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Gospodarka przestrzenna – czym jest a czym być powinna. Przestrzenne formy ewolucji gospodarczej. Teorie, metody i narzędzia gospodarki przestrzennej. System prawny planowania przestrzennego w Polsce. Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami

i prawa budowlanego. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego w gospodarce przestrzennej.

W części konwersatoryjnej studenci przedstawiają i dyskutują możliwości wykorzystania różnych narzędzi gospodarki przestrzennej w warunkach różnych obszarów funkcjonalnych i problemowych – np. gospodarowania w otoczeniu obiektów infrastruktury wielkopowierzchniowej, planowanie na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody, gospodarowania przestrzenią w strefie podmiejskiej.

Literatura:

Wykaz podstawowej literatury:

Niewiadomski Z., Jaroszyński K., Szmytt A., Złakowski Ł., 2013, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: komentarz. Wydawnictwo CH Beck.

Wykaz literatury uzupełniającej:

Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.

Domański R., 2012, Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Karwińska A., 2013, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. 2012, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Niewiadomski, Z., 2003,. Planowanie przestrzenne: zarys systemu. W. P. LexisNexis (Ed.). Wydaw. Prawnicze" LexisNexis".

Szwajdler W. (red.), 2013, Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Trzepacz P. (red.), 2012, Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne, Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków.

Do zaliczenia modułu obowiązuje znajomość (w całości lub części), następujących aktów prawnych i dokumentów planistycznych

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 2004.118.1233)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003.164.1587)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010.243.1623)

Ustawa o Samorządzie Gminnym –

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003.162.1568)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. 2013.1238)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011.163.981)

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2011.12.59)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2013.1205)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012.145)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt rządowy opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. Projekt przyjęty przez Sejm RP w 2012 r.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone wspólnie ze studentami na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.