Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-302 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nowak-Olejnik
Prowadzący grup: Anita Bokwa, Elżbieta Gorczyca, Michał Jakiel, Piotr Kłapyta, Kazimierz Krzemień, Agnieszka Nowak-Olejnik, Dawid Piątek, Joanna Pociask-Karteczka, Marcin Rechciński, Joanna Siwek, Wojciech Szymański, Jolanta Święchowicz, Dominika Wrońska-Wałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie struktury, funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, zna wartości i bariery dla gospodarki człowieka związane z poszczególnymi cechami środowiska (KW_01, KW_03),

- zna założenia teorii systemu, najważniejsze typy, właściwości oraz cechy systemów, rozumie na czym polegają sprzężenia zwrotne, jaka jest ich rola w systemach oraz w jaki sposób wpływają na równowagę i stabilność układów przyrodniczych (KW_01, KW_03),

- zna podstawowe cykle przyrodnicze oraz kierunki obiegu materii, energii i informacji między systemami przyrodniczymi, a na tym tle rolę i siłę oddziaływań człowieka (koncepcja hemerobii) (KW_01, KW_03),

- zna podstawowe zagadnienia i problemy badawcze fizjografii (KW_09, KW_10, KW_11),

- zna ustawodawstwo, zasady i procedury stanowiące system planowania przestrzennego w Polsce w zakresie uwarunkowań środowiskowych (KW_06),

- zna i rozumie przyrodnicze uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin (KW_01, KW_02, KW_03),

- zna źródła danych o środowisku przyrodniczych oraz sposoby ich pozyskiwania (KW_07).


2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi udowodnić na modelach przykłady procesów sprzężeń zwrotnych i regulacji w systemach przyrodniczych (KU_03, KU_09),

- potrafi wykorzystać w praktyce metody badania nad strukturą systemu środowiska przyrodniczego (KU_03, KU_04, KU_09),

- potrafi analizować źródła danych o środowisku pod względem ich poprawności merytorycznej oraz przydatności w planowaniu przestrzennym, (KU_02, KU_07),

- potrafi porządkować informacje o środowisku przyrodniczym w kontekście jego racjonalnego wykorzystania i użytkowania (KW_01, KW_03),

- umie samodzielnie ocenić wpływ człowieka na system środowiska przyrodniczego wybranego obszaru (KU_03, KU_09).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość ograniczeń wynikających z praw autorskich (KKS_07),

- potrafi pracować w grupie (KKS_05),

- bierze odpowiedzialność za powierzony sprzęt (KKS_04),

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w badaniach naukowych (KKS_01, KKS_02),

- potrafi samodzielnie wyszukać informacje w literaturze krajowej i zagranicznej (KKS_01, KKS_03, KKS_07).


Wymagania wstępne:

Wyłącznie dla studentów e-gospodarki.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na ćwiczeniach i konwersatoriach oraz wykonanie określonych zadań w ich trakcie. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny. Ocenie podlega:

• obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt.

• wykonywanie zadań – 0-50 pkt.

• zadania domowe, w tym czytanie tekstów – 0-20 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Ćwiczenia z mapami

Dyskusja w terenie


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – zajęcia 25 godz.

Wykłady w formie e-learningu – 45 godz.

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – konsultacje 10 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 30 godz.

Razem 150 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Moduł obligatoryjny dla wszystkich studentów, syntetyzujący i porządkujący wiedzę

z geografii fizycznej i fizjografii. Teoria systemów, struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, przemiany środowiska, modelowanie zjawisk fizycznogeograficznych, antropopresja oraz przyrodniczych podstaw planowania przestrzennego. Zastosowanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych w planowaniu przestrzennym – przyrodnicze uwarunkowania planowania, podstawy prawne, zakres merytoryczny dokumentów planistycznych w odniesieniu do zagadnień przyrodniczych.

Literatura:

J. Balon, W. Maciejowski, 2012, Geoekologia dla architektów krajobrazu, Wyd. Politechniki Krakowskiej.

A. Szponar, 2006, Fizjografia urbanistyczna, PWN.

W. Chełmicki, 2001, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, PWN.

J. Pociask-Karteczka (red.), 2003, Zlewnia – właściwości i procesy, Wyd. IGiGP UJ.

F. Woch (red.), 2007, Wademekum klasyfikatora gleb, IUNG-PIB, Puławy.

Komentarz do Tabeli Klas Gruntów, 2004, IUNG-PIB, Puławy (reprint).

S. Zawadzki (red.), 1999, Gleboznawstwo, Wyd. IV, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz, 2005, Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa.

Uwagi:

Kurs wyłącznie dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.