Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rewitalizacja miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-305a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Rewitalizacja miast
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gwosdz
Prowadzący grup: Karolina Anielska, Bolesław Domański, Jarosław Działek, Agnieszka Gajda, Katarzyna Gorczyca, Marek Grochowicz, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Aleksandra Jadach-Sepioło, Magdalena Miśkowiec, Agnieszka Świgost-Kapocsi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student wie na czym polega rewitalizacja jako wieloaspektowy proces interwencji. (K_W02, K_W08).

Student zna współczesne uwarunkowania rozwoju miast w Polsce i w Europie (K_W08)

Zna europejskie modele rewitalizacji. Student potrafi wskazać różnice pomiędzy możliwością prowadzeniem działań rewitalizacji w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. (K_W08)

Student potrafi wskazać możliwości i bariery prowadzenia projektów rewitalizacji w różnych typach obszarów. (K_W06)

Student potrafi wskazać słabości realizowanych przedsięwzięć rewitalizacji w odniesieniu do różnych typów obszarów. (K_W04, K_W06)

Student potrafi wskazać głównych interesariuszy w prowadzeniu przedsięwzięć rewitalizacji . (K_W06)

Potrafi uzasadnić celowość ewaluacji procesów rewitalizacji. (K_W03, K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI

Student umie wykorzystywać efektywnie dane społeczno-ekonomiczne w procesie programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. (K_U04).

Jest w stanie dokonać krytycznej analizy istniejących programów rewitalizacji (LPR), jest w stanie wnieść wkład merytoryczny do programu rewitalizacji. (K_U03)

Student potrafi pozyskiwać, korzystać i integrować źródła informacji w skali lokalnej (miejskiej) i sublokalnej (wewnątrzmiejskiej). (K_U05)

Student rozumie znaczenie dobrze przeprowadzonej delimitacji dla powodzenia procesów rewitalizacji, potrafi dokonać wyboru obszarów do różnych typów interwencji z wykorzystaniem metod analizy przestrzennej i narzędzi GIS. (K_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi krytycznie ocenić źródła informacji o przekształceniach przestrzeni (K_K02)

Student ma świadomość społeczno-ekonomicznych oraz środowiskowych skutków przekształceń zachodzących w obszarach miejskich (K_K06)

Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonych zadań. (K_K04)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z jest uzyskanie pozytywnych ocen z następujących elementów:

Ćwiczeń: aktywności w trakcie zajęć, przygotowaniem co najmniej 3 prac pisemnych (raportów) lub projektu zespołowego

Egzaminu pisemnego

Ocena z zajęć jest średnią ważoną ocen z prac pisemnych i raportów, aktywności studenta na ćwiczeniach oraz egzaminu pisemnego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody oceny efektów kształcenia:

• prace pisemne, w tym wykonanie zadań lub przygotowanie projektu zespołowego

• ocena aktywności studenta w trakcie ćwiczeń

• egzamin pisemny

na podstawie, których sprawdzany jest zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 20 godzin

Uczestnictwo w wykładach: 20 godzin

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej: 15 godzin

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego, przygotowanie projektu oraz opracowanie zadań domowych: 50 godz.

Przygotowanie się do egzaminu zaliczeniowego: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Treści merytoryczne (wykład):

Uwarunkowania rozwoju i degradacji miast (społeczne, demograficzne, gospodarcze i przestrzenne uwarunkowania rewitalizacji)

Rewitalizacja jako wieloaspektowy proces interwencji w obszarach kryzysowych. Miejsce rewitalizacji w polityce miejskiej

Europejskie model rewitalizacji i ich możliwości wykorzystania w Polsce (w oparciu o doświadczenia niemieckie, brytyjskie i francuskie)

Specyfika rewitalizacji dzielnic śródmiejskich

Specyfika rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych

Specyfika rewitalizacji terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych

Prawne, organizacyjne i finansowe aspekty zarządzania rewitalizacją

Monitoring i ewaluacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Treści ćwiczeń:

metody wizualizacji w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych

delimitacja obszarów kryzysowych w miastach z wykorzystaniem narzędzi GIS.

Studia przypadku – ocena delimitacji obszarów rewitalizowanych, krytyczne spojrzenie na geograficzne aspekty rewitalizacji miast polskich

Przygotowanie mini-projektu rewitalizacji dla wybranego typu obszaru kryzysowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

Skalski K. (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego http://www.isp.uj.edu.pl/pliki/e-monografie/monografia-2.pdf

Seria Rewitalizacja Miast Polskich, Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków

Literatura uzupełniająca:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny. Niektóre z ćwiczeń mogą być realizowane poza obiektami dydaktycznymi IGIGP, w tym poza Krakowem. Kurs realizowany razem ze studentami 2 roku SUM kierunku geografia specjalność rozwój regionalny i lokalny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.