Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-305b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gorczyca, Krzysztof Gwosdz, Jacek Konopacki, Anna Staniewska
Prowadzący grup: Karolina Anielska, Marek Grochowicz, Krzysztof Gwosdz, Magdalena Miśkowiec, Anna Staniewska, Agnieszka Świgost-Kapocsi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

WIEDZA

• Student ma podstawowa wiedzę z zakresu komunikacji społecznej (K_W03, K_W08)

• Student potrafi wskazać głównych interesariuszy przedsięwzięć z zakresu gospodarki przestrzennej (K_W08).

• Student zna uwarunkowania i źródła konfliktów przestrzennych. Rozumie ich specyfikę i zna lub umie rozpoznać podstawowe motywy działania różnych interesariuszy w przestrzeni (K_W02, K_W08 ).

• Student rozumie rolę partycypacji społecznej w procesie zarządzania przestrzenią (K_W06, K_W08).

• Student zna zasady sporządzania programu partycypacji społecznej w przedsięwzięciach przestrzennych (K_W06, K_W08).

• Student ma podstawową wiedzę na temat instrumentów i technik partycypacji ( w tym narzędzi internetowych) we wszystkich fazach jej programu (informowanie, badania potrzeb i opinii, prezentacji projektów, prowadzenie dyskusji i negocjacji) (K_W06, K_W08)

• UMIEJĘTNOŚCI

• Student potrafi przygotować i zorganizować program partycypacji w różnych rodzajach przedsięwzięć przestrzennych (K_U03).

• Student potrafi wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia realizacji tego programu w przypadkach prostych, zaś w przypadkach trudnych potrafi dobrać zespół odpowiednich specjalistów (K_U03).

• Student potrafi korzystać z literatury naukowej i innych źródeł informacji w celu poznawania nowych metod i przykładów (K_U02).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Student rozumie społeczne cele gospodarki przestrzennej i jej wpływ na jakość życia ludzi (K_K02).

• Student potrafi pracować w zespole i krytycznie oceniać własną rolę w grupie (K_K04)

• Student docenia wartość środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę (K_K06).

• Student ma świadomość społecznych skutków przekształceń zachodzących w przestrzeni (K_K02)


Wymagania wstępne:

Wiedza na temat teorii planowanie przestrzennego, stanu prawnego w zakresie gospodarowanie przestrzenią, oraz form planowania i gospodarowania stosowanych obecnie w Polsce

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- uczestnictwo w ćwiczeniach i aktywny w nich udział

- przygotowanie i przeprowadzenie procesu partycypacyjnego w zespołach projektowych oraz opracowanie raportu z warsztatów.


Warunkiem zaliczenia kursu jest:

_ zaliczenie ćwiczeń

- egzamin pisemny lub egzamin ustny (pytania o charakterze problemowym)Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie aktywności w zakresie korzystania z zajęć e-learningowych oraz realizacji zadań domowych i zadań opracowywanych na ćwiczeniach.

- bieżąca ocena krótkich zadań wykonywanych jako sprawdziany zrozumienia treści wykładów (opcjonalnie)

- ocena zadań wykonywanych indywidualnie i grupowo na ćwiczeniach

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań zgodnie z zaleceniami.

- egzamin pisemny testowy lub egzamin ustny

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- udział w ćwiczeniach,

-przygotowanie i przeprowadzenie procesu partycypacyjnego w zespołach projektowych oraz opracowanie raportu z warsztatów.

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności,

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

.

Bilans punktów ECTS:

• Przyswajanie treści wykładowych przygotowanych w formie e-learningu: 10 godzin

• Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

• Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej: 10 godzin

• Opracowanie zadań domowych: 10 godzin

• Przygotowanie się do testu zaliczeniowego: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 55 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Treści merytoryczne (Wykłady w formie e-learningu):

1. Partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej - wprowadzenie 2. Komunikacja społeczna – sztuka porozumiewania się ludzi 3. Interesariusze procesu partycypacji 4. Proces partycypacji - przygotowanie, prowadzenie, informacja zwrotna 5. Negocjacje. Konflikty i ich rozwiązywanie 6. Wystąpienia publiczne 7. Przykłady przedsięwzięć partycypacyjnych w Polsce 8. Przykłady przedsięwzięć partycypacyjnych na świecie

Treści ćwiczeń: ● Komunikacja społeczna i relacje w procesie grupowym ● Proces partycypacji - przygotowanie, prowadzenie, informacja zwrotna ● Ćwiczenia praktyczne ● Zadanie zaliczeniowe

Literatura:

K. Pawłowska, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu; partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008

K. Pawłowska, A. Staniewska, J. Konopacki, i inni, Zanim wybuchnie konflikt: idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni. T. A, Dlaczego?, T. B, Jak?, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010 http://architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/index.php/publikacje.

Szlenk-Dziubek D., Miśkowiec M., 2018, Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.

Uwagi:

1. Kurs prowadzony wspólnie ze studentami na kierunku geografia.

2. Kurs obligatoryjny przeznaczony wyłącznie dla studentów 2 roku SUM kierunku e-gospodarka przestrzenna dla pozostałych studentów w miarę dostępności miejsc (wymagana zgoda koordynatora).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.