Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-512 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: E-gospodarka przestrzenna, fakultety
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Ziaja
Prowadzący grup: Anna Kwiatek, Paweł Mleczko, Agnieszka Nowak-Olejnik, Marcin Rechciński, Sylwia Tondos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

I. WIEDZA

• student zna ustawodawstwo, zasady i procedury w zakresie wykonywania ocen oddziaływania na środowisko (KW_06);

• zna źródła danych o środowisku przyrodniczych oraz sposoby ich pozyskiwania (KW_07).

II. UMIEJĘTNOŚCI

• student potrafi zgromadzić informacje o środowisku przyrodniczym, także poprzez obserwacje terenowe (KU_02, KU_03, KU_07);

• potrafi wykonać prognozę oddziaływania na środowisko, w tym rozpoznać potencjalne skutki realizacji zapisów dokumentów planistycznych, zaproponować sposoby ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, metody monitoringu tych skutków, a także kompensacji środowiskowych (KU_04, KU_09);

• potrafi wykonać raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w części dotyczącej oddziaływania na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego, krajobraz i obszary chronione, a także zgromadzić zespół i zaplanować badania dotyczące oddziaływania na szatę roślinną i faunę (KU_04, KU_09).

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł (KKS_03);

• potrafi współpracować w zespole, zarówno w ramach prac terenowych jak i kameralnych; wie jak podzielić pracę w zespole, jest odpowiedzialny za pracę zespołu (KKS_05);

• ma świadomość konieczności podnoszenia własnych kompetencji w zakresie problematyki ocen środowiskowych, w tym zwłaszcza śledzenia zmian w prawie oraz stosowanych metodach badawczych (KKS_01);

• potrafi przygotować i przeprowadzić dyskusję nad projektem prognozy oddziaływania na środowisko.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie ćwiczeń terenowych w analizowanym obszarze – prezentacja problemów ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście planowania przestrzennego.

Wykonanie w zespole projektów prognozy i raportu oddziaływania na środowisko, sprawdzające zakładany poziom wiedzy i umiejętności.

Prezentacja projektów oraz dyskusja z pozostałymi uczestnikami ćwiczeń, wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie w zespole prognozy i raportu oddziaływania na środowisko

Zespołowe zaliczenie projektu (obrona),

Ocena indywidualna na podstawie karty pracy zespołu (wkład studenta w prace zespołu)


Metody dydaktyczne:

metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

metody podające – wykład informacyjny

metody podające – prezentacja multimedialna

metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

metody praktyczne – metoda projektów

metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym (zob. wyżej) – 33 godz.

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – konsultacje – 6 godz.

Wykonanie pracy (pomiarów, obserwacji) w terenie – 10 godz. (1 dzień samodzielnej pracy terenowej).

Przygotowanie projektów w zespole 4 os. (prognoza i raport oddziaływania na środowisko, analizy tekstowe i mapy, wizyty w urzędach) – 100 godz./osobę.

Przygotowania prezentacji na obronę projektu OOŚ – 4 godz.

Razem 153 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

E-gospodarka przestrzenna, rok 2

Pełny opis:

Podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko, metodyka sporządzania opracowań typu OOŚ, teoria prognozowania, prognoza oddziaływania na środowisko, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rola instytucji w procedurze OOŚ.

Literatura:

Podstawowa:

Kowalczyk R., Szulczewska B., 2002, Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego, Eko-Konsult, Gdańsk

Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Kistowski M., 2003, Metody sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze (na przykładzie prognoz wpływu na środowisko projektów programu rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego), Problemy Ocen Środowiskowych, nr 2(21), s.21-32.

Uzupełniająca:

Problemy ocen środowiskowych – wybrane artykuły.

Uwagi:

Kurs prowadzony wspólnie ze studentami na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.