Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-1-IO Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, I rok semestr zimowy, obowiązkowe dla danego roku
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Laboratorium, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Olech
Prowadzący grup: Zofia Olech, Karolina Olechowska, Karolina Połeć, Aneta Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

1. zapoznanie studentów z podstawowymi prawami chemii i pojęciami chemicznymi istotnymi w opanowywaniu

różnych działów nauk o Ziemi

2. zapoznanie studentów z pracą w laboratorium chemicznym: uświadomienie konieczności przestrzegania

przepisów BHP oraz zapoznanie ze specyfiką pracy laboratoryjnej. Przygotowanie do samodzielnego

przeprowadzania eksperymentów chemicznych

3. zapoznanie studentów z wykonywaniem obliczeń chemicznych przydatnych w różnych działach nauk o Ziemi

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1: podstawowe pojęcia chemiczne, budowę atomów i cząsteczek, rodzaje wiązań chemicznych, strukturę ciał stałych; zna symbole pierwiastków i wzory związków chemicznych, nazewnictwo chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem substancji występujących w przyrodzie GEL_K1_W01, GEL_K1_W04


Umiejętności – Student potrafi:

Sylabusy 18 / 215

U1: student identyfikuje kationy, aniony oraz sole, wyznacza ich stężenia. Zapisuje i uzgadnia równania chemiczne, w tym reakcje redoks. Oblicza i przelicza stężenia oraz zawartość składników. GEL_K1_U10, GEL_K1_U12

U2: student przeprowadza samodzielnie doświadczenia oraz potrafi je opisać, wykonać obliczenia i sformułować wnioski w formie sprawozdania GEL_K1_U10, GEL_K1_U12


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1: efektywnej samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym wg wskazówek i instrukcji oraz jest zdolny do pracy w zespole 2 – 3 osobowym

GEL_K1_K02, GEL_K1_K03

K2: właściwej oceny zagrożenia wynikającego z technik badawczych; stosuje zasady BHP GEL_K1_K06

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny, zaliczenie z ćwiczeń i laboratoriów jest warunkiem dopuszczenia doegzaminu

ćwiczenia: zaliczenie pisemne

Obowiązkowa obecności i uczestnictwo w ćwiczeniach rachunkowych i seminaryjnych oraz pozytywne zaliczenie obowiązujących pisemnych

kolokwiów.

laboratoria: raport, wyniki badań, zaliczenie

Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz napisanie i przyjęcie sprawozdań (raportów)

Bilans punktów ECTS:

wykład 30

ćwiczenia 24

laboratoria 21

przygotowanie raportu 18

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie do zajęć 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do ćwiczeń 15

konsultacje 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

176

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geologia, rok 1

Pełny opis:

1. Budowa atomów i cząsteczek, rodzaje wiązań chemicznych, struktura ciał stałych i metody jej badania. W1

2. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej, równowagi chemiczne (aktywność, dysocjacja elektrolityczna, hydroliza, roztwory buforowe), teorie kwasów i zasad, roztwory koloidowe. W1

3. Układ okresowy, klasyfikacja oraz właściwości pierwiastków i ich związków na tle układu okresowego, nazewnictwo chemiczne (ze szczególnym uwzględnieniem

substancji występujących w przyrodzie). W1

4. Wzory chemiczne i równania reakcji, obliczenia stechiometryczne (w tym działania na liczbach przybliżonych). W1, U1

5. Metody analizy jakościowej i ilościowej, chemia roztworów wodnych (sposoby wyrażania stężeń, iloczyn jonowy wody i skala pH, rozpuszczalność i iloczyn

rozpuszczalności), procesy redoks i związki kompleksowe. U1, U2, K1, K2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.