Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oddziaływania ‘litosfera-atmosfera’ – czynniki naturalne i antropogeniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-119-IF Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Oddziaływania ‘litosfera-atmosfera’ – czynniki naturalne i antropogeniczne
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalik
Prowadzący grup: Marek Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

student posiada wystarczającą wiedzę by dokonać oceny stanu środowiska; posiada podstawową wiedzę pozwalająca na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku i oddziaływań antropogenicznych, rozumie znaczenie nauk o Ziemi w badaniach zmian środowiska, zna podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w ochronie środowiska; zna zasady zrównoważonego rozwoju; (K_W01++; K_W05+; K_W17++)


w zakresie umiejętności:

student powinien znać podstawowe metody uzyskiwania informacji o stanie środowiska; korzystać z literatury przedmiotu; formułować racjonalne wnioski oraz krytycznie oceniać hipotezy, wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym elektroniczne; wykazuje umiejętność poprawnego wyciągania wniosków na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł; wykazuje umiejętność samodzielnego uczenia się, zdobywając wiedzę zgodnie z kierunkiem edukacji (K_U07+; K_U12++; K_U14+)


w zakresie kompetencji społecznych:

student powinien rozumieć znaczenie doboru prawidłowych metod oceny stanu środowiska dla formułowania prawidłowych interpretacji i oceny wpływu czynników antropogenicznych na środowisko. Student powinien wykazywać zrozumienie dla konieczności dokonywania interdyscyplinarnych badań nad stanem środowiska. Student ma świadomość konieczności przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów; jest świadomy potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (K_K02+; K_K04+)


Wymagania wstępne:

Prerekwizyty nie są wymagane

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena na podstawie dyskusji problemów objętych kursem; ocena sprawozdań i raportów oraz wyników egzaminu pisemnego

Metody dydaktyczne:

Wykłady, wizyty w laboratoriach analitycznych i wizyty w jednostkach przemysłowych, dyskusja problemów

Bilans punktów ECTS:

Wykład – 18 godzin; wyjazdy i prace terenowe – 12 godzin; sprawozdania z wyjazdów i prac terenowych; przygotowanie zespołowych raportów z prac analitycznych – 10 godzin; przygotowanie do zajęć – 5 godzin; przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

suma: 60 h


Pełny opis:

Treść kursu: Pojęcia podstawowe. Ekosystem globalny. Cele i zadania ochrony ekosystemów. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i jego skutki, metodyka jego badań, zmiany globalne. Aerozole. Zmiany klimatu. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na procesy wietrzenia skał oraz nieskalnych materiałów budowlanych w środowiskach miejskich. Monitoring środowiska. Stan zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego w Polsce. Zmiany geochemii litosfery pod wpływem działalności człowieka. Kartografia geośrodowiskowa. Formy ochrony przyrody. Zrównoważony rozwój, analiza cyklu życia produktu, „ślad ekologiczny”.

Literatura:

Andrews J. E., Brimblecombe P., Jickells T. D., Liss P. S., 2000. Wprowadzenie do chemii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Boeker E., van Grondelle R., 2002. Fizyka środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Cowie J., 2009: Zmiany klimatyczne. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. .

Hewitt C. N., Jackson A. V., 2009: Atmospheric Science for Environmental Scientists. Wiley-Blackwell.

Huddart D., Stott T., 2010: Earth environments. Past, present and future. Wiley-Blackwell.

Kozłowski S., 1988. Problemy środowiska przyrodniczego w procesie poszukiwania i dokumentowania złóż surowców mineralnych. SGGW-AR Warszawa.

Kozłowski S. 2000: Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lis J., Pasieczna A.1995: Atlas Geochemiczny Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Lis J., Pasieczna A.1995: Atlas Geochemiczny Górnego Śląska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

Lis J., Pasieczna A.1995: Atlas Geochemiczny Krakowa i okolic, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Manahan S. E. 2006: Toksykologia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Migaszewski Z. M., Gałuszka A. 2007: Podstawy geochemii środowiska

Pasieczna A.,2003: Atlas zanieczyszczeń gleb miejskich w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa,

Van Loon G. W., Duffy S. J., 2007. Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Instrukcja opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000; 2005, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego w skali 1:10 000; 2007, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.