Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska II (Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu magisterskiego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-127-IIO Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska II (Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu magisterskiego)
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne drugiego stopnia, II rok lato, obowiązkowe dla danego roku
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marian Gasiński, Michał Gradziński, Renata Jach, Piotr Jaglarz, Maciej Kania, Mariusz Kędzierski, Elżbieta Machaniec, Marek Michalik, Marta Oszczypko-Clowes, Mariusz Rospondek, Dorota Salata, Zbigniew Sawłowicz, Alfred Uchman, Patrycja Wójcik-Tabol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Ma poszerzoną wiedzę w zakresie bieżąco dyskutowanych problemów stosownie do wybranych specjalizacji. Zna metody porządkowania i obróbki danych empirycznych, także przy wykorzystaniu metod statystycznych. Zna zasady wnioskowania na podstawie danych empirycznych oraz tworzenia hipotez naukowych. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

(K_W01++, K_W03++, K_W04++, K_W06++, K_W07++, K_W10++, K_W11+, K_W13+).

W zakresie umiejętności:

Wykorzystuje literaturę z zakresu nauk geologicznych; czyta ze zrozumieniem specjalistyczne teksty naukowe w języku angielskim stosownie do obranej specjalizacji. Posługuje się specjalistyczną terminologią naukową w zakresie wybranej specjalizacji geologicznej. Wykazuje krytycyzm w stosunku do informacji z zakresu nauk geologicznych, pochodzących z różnych źródeł oraz wykazuje zdolność do niekoniunkturalnej oceny procesów przyrodniczych i społecznych, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju ekonomicznego i społecznego.

Wykazuje umiejętność napisania pracy w języku polskim i krótkiego abstraktu w języku angielskim.

(K_U02+++, K_U03++, K_U04++, K_U08+, K_U10+++).

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Systematycznie uzupełnia wiedzę przyrodniczą w zależności od jej postępów i rozwoju nowych technologii. Potrafi także prawidłowo programować realizację zadań wyznaczonych przez siebie i innych; potrafi

być przedsiębiorczy w swoim myśleniu i działaniu (K_K04+++, K_K06++, K_K08+++, K_K09+).


Wymagania wstępne:

zaliczona Pracownia magisterska I

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze letnim jest złożenie manuskryptu pracy magisterskiej, zaakceptowanego przez promotora do rejestracji w systemie.

Nie wywiązanie się w terminie z w.w. zadania skutkuje brakiem zaliczenia pracowni i koniecznością odrobienia kursu po wniesieniu stosownej opłaty, zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji sprawdzane w trakcie dyskusji i konsultacji z promotorem a także w oparciu o terminowe

wykonanie zadań zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac; manuskrypt pracy magisterskiej jest również sprawdzeniem zakładanych efektów.


Metody dydaktyczne:

konsultacje i dyskusje

Bilans punktów ECTS:

Konsultacje z opiekunem 60

Praca własna studenta 190

Suma 250


Pełny opis:

Na pracownię magisterską składają się wszelkie prace konieczne do

złożenie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Literatura:

literatura uzależniona od tematu realizowanej pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.