Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sedymentologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-13-IO Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Sedymentologia
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, II rok semestr zimowy, obowiązkowe dla danego roku
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jach
Prowadzący grup: Renata Jach, Piotr Jaglarz, Kamila Kasperek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student zna na poziomie pogłębionym w stosunku do geologii dynamicznej budowę utworów osadowych, procesy sedymentacyjne oraz sposób zapisu w osadach procesów i warunków sedymentacji (K_W01+, K_W02++, K_W03++, K_W05+, K_W09+++);


W zakresie umiejętności:

Student opisuje na pogłębionym poziomie ukształtowanie utworów (skał) osadowych z punktu widzenia ich cech uzyskanych na etapie sedymentogenezy, interpretuje sposób i warunki sedymentacji kopalnych utworów osadowych, formułuje swoje stanowisko wobec zasad i możliwości rozpoznawania genezy skał osadowych, na podstawowym poziomie ocenia znaczenia skał z punktu widzenia złóż surowców naturalnych (K_U03++, K_U08++, K_U13++);


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Student rozumie potrzebę dalszego kształcenia się (K_K01++)

Student potrafi efektywnie pracować wg wskazówek i jest zdolny do pracy w zespole 2-3 osobowym (K_K02+);

Wymagania wstępne:

Geologia dynamiczna: wiadomości o budowie Ziemi, szczególnie o rodzajach minerałów i skał budujących skorupę ziemską, o procesach egzogenicznych – o ich charakterze, uwarunkowaniach i produktach, o diastrofiźmie, wulkaniźmie, trzęsieniach ziemi, eustatyce – o ich uwarunkowaniach, przebiegu i wpływie na procesy egzogeniczne.

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot zaliczany jest poprzez zaliczenie ćwiczeń a następnie pisemne zaliczenie egzaminu. Zaliczenie ćwiczeń następuje po zaliczeniu wszystkich zadań z programu ćwiczeń oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z poszczególnych bloków tematycznych, wystawianej na podstawie kolokwiów pisemnych i ustnych (oceny na podstawie punktacji).


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.


Egzamin przeprowadzony jest w formie pisemnej i oceniany jest na podstawie uzyskanej przez studenta ilości punktow w stosunku do ich maksymalnej liczby. Egzamin składa sie z testu oraz części opisowej. Do zaliczenia na ocenę dostateczną poszczególnych składowych modułu wymagane jest uzyskanie minimum 50% przyjętej maksymalnej ilości punktow.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany pisemne i ustne znajomości metod analizy cech teksturowych skał osadowych oraz umiejętności rozpoznawania ważniejszych składników skał osadowych i struktur sedymentacyjnych.


Efekty z zakresu:

- wiedzy (K_W01+, K_W02++, K_W03++, K_W05+, K_W09+++) - sprawdzane poprzez egzamin.

- umiejętności (K_U03++, K_U08++, K_U13++) - sprawdzane poprzez odpytywanie podczas ćwiczeń, kolokwia, opracowania tematyczne oraz egzamin;

- kompetencji (K_K04++, K_K02+) – sprawdzane poprzez odpytywanie i obserwacje podczas wykładów i ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacje multimedialne połączone z dyskusją omawianych zagadnień w nawiązaniu do wiedzy studentów wyniesionej z dotychczasowych studiów geologii


Ćwiczenia: analiza cech skał osadowych w próbkach skalnych przez studentów, w grupach 2-3 osobowych, według wskazań prowadzącego ćwiczenia oraz moderowana przez prowadzącego dyskusja cech i genezy skał w analizowanych okazach; sporządzanie opracowań analizy cech teksturowych żwiru, analizy uziarnienia oraz rysowanie profilu sedymentologicznego.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 30 h

Udział w ćwiczeniach 45 h

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 h

Przygotowanie się do zaliczenia 15 h

Przygotowanie się do egzaminu 50 h


Suma 155 h

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Geologia, rok 2

Pełny opis:

Wykład: Przedmiot, metody badań i zastosowanie sedymentologii; charakterystyka materiału osadowego; fizyczne procesy sedymentacyjne: rodzaje procesów i ich uwarunkowania, sposoby transportu i sedymentacji, formy akumulacji i cechy osadu, abiotyczne procesy deformacyjne; chemiczne procesy sedymentacyjne: uwarunkowania, podstawowe rodzaje i efekty; biotyczne procesy sedymentacyjne: zróżnicowanie, uwarunkowania i efekty.

Ćwiczenia: analiza składu petrograficznego i cech teksturowych skał osadowych jako zapisu charakteru petrograficznego i pochodzenia materiału osadowego; analiza struktur sedymentacyjnych fizycznych, chemicznych i organogenicznych jako zapisu sposobu i warunków (środowiska) depozycji; sporządzanie profilu sedymentologicznego i interpretacja genezy serii skalnej na podstawie jej profilu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug, R., 1986. Zarys Sedymentologii. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1975. Sedymentologia. Wydawnictwa Geologiczne, Warsz-awa.

Allen P.A. 2000. Procesy Kształtujące Powierzchnię Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Einsele G., Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget. Wydawnictwo Springer. Wydanie pierwsze 1992, Wydanie drugie 2000.

Leeder M. R., 1999. Sedimentology and Sedimentary Basins: From Turbulence to Tectonics. Wydawnictwo Blackwell Science.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.