Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Petrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-15-IO Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Petrologia
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, II rok semestr letni, obowiązkowe dla danego roku
Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, II rok semestr zimowy, obowiązkowe dla danego roku
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalik
Prowadzący grup: Jolanta Dąbek, Beata Dziubińska, Kalina Gryczyńska, Maciej Kania, Marek Michalik, Mariusz Rospondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- student posiada wystarczającą wiedzę by opisać skały oraz dokonać odpowiedniego zaklasyfikowania; student posiada zasób wiedzy niezbędnej do dokonywania opisów makroskopowych i mikroskopowych; student potrafi wskazać bardziej zaawansowane metody badań skał i uzasadnić ich celowość; student osiąga elementarną wiedzę umożliwiającą dokonywania interpretacji petrologicznych; student potrafi wykonać dokumentację badań i obserwacji (K_W01 ++; K_W05 +; K_W06 ++; K_W07 +++; K_W13 ++; K_W16 ++)


W zakresie umiejętności:

- student powinien umieć racjonalnie zaplanować badania skał w zakresie podstawowym; sprawnie korzystać z literatury; odróżniać fakty od interpretacji; formułować wnioski w oparciu o przeprowadzone obserwacje (K_U03 ++; K_U04 +++; K_U07 +; K_U13 +)


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

- student jest świadom znaczenia precyzyjnych opisów skał w badaniach geologicznych i poszukiwaniach surowców; student jest otwarty na przeprowadzanie oryginalnych interpretacji; student jest ukierunkowany na ustawiczne kształcenie się; student postrzega znaczenie społeczne zawodu geologa (K_K01 +++; K_K05 ++)


Wymagania wstępne:

Mineralogia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o nabyte praktyczne umiejętności opisu skał. Egzamin obejmuje część pisemną (test wielokrotnego wyboru) oraz ustną - sprawdzian wiedzy z zakresu opisu skał w oparciu o makroskopowe i mikroskopowe rozpoznawanie oraz interpretacji petrologicznych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Samodzielne rozwiązanie zadań problemowych podanych przez wykładowcę; Egzamin w formie testu i ustnej ze sprawdzianem umiejętności praktycznych (rozpoznawanie i opis skał; interpretacja wyników obserwacji); Przygotowanie raportów w trakcie semestru w celu nabycia umiejętności praktycznych. Kryteria oceny: wymagania minimalne – umiejętność wykonania prostego opisu skały, zastosowania klasyfikacji, znajomość zasad współczesnej klasyfikacji skał, podstawowa terminologia, zrozumienie procesów skałotwórczych na poziomie elementarnym.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej oraz ćwiczenia laboratoryjne (makroskopowe i mikroskopowe metody opisów skał) w sali dydaktycznej mikroskopowej; dyskusja wybranych zagadnień w trakcie wykładu i konsultacji

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach 85 h

przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia 25 h

przygotowanie do egzaminu 65 h

suma 175 h


Pełny opis:

Wstępne definicje, metody badań. Zmienność składu chemicznego skał magmowych, minerały, klasyfikacja skał magmowych. Skorupa kontynentalna, skorupa oceaniczna, płaszcz, ruchy konwekcyjne w płaszczu, pióropusze płaszcza, rozmieszczenie zjawisk magmowych na tle tektoniki kier. Procesy wytapiania magm w górnym płaszczu i w skorupie, dyferencjacja magm. Krystalizacja magmy; warunki krystalizacji a struktury skał magmowych. Rola składników lotnych w magmach. Skały ultramaficzne i ich występowanie; perydotyty płaszcza. Wulkanizm grzbietów oceanicznych, wysp oceanicznych, łuków wyspowych, aktywnych krawędzi kontynentów, kontynentalnych stref ryftowych; wielkie pokrywy bazaltowe.

Granity, anortozyty, skały alkaliczne, kimberlity, karbonatyty. Procesy magmowe a rozwój skorupy kontynentalnej; magmatyzm w historii geologicznej.

Klasyfikacja zjawisk metamorficznych; metamorfizm skali regionalnej; metamorfizm skali lokalnej; czynniki metamorfizmu. Pole PT procesów metamorficznych; rola badań eksperymentalnych w poznaniu warunków, procesów metamorficznych, metamorfizm progresywny, retrogresywny, ścieżki P-T-t, zony metamorficzne, facje, stopnie wg Winklera. Typy ciśnieniowe metamorfizmu, serie facji, parzyste pasy metamorficzne, fluidy w procesach metamorficznych, zespoły mineralne, paragenezy mineralne, reakcje metamorficzne. Metapelity, migmatyty, metamorfizm skał maficznych, metamorfizm wysokich i ultrawysokich ciśnień. Metamorfizm kontaktowy, metasomatoza, metamorfizm uderzeniowy, metamorfizm den oceanicznych.

Skały piroklastyczne; mechanizmy depozycji materiału piroklastycznego; podepozycyjne przemiany osadów piroklastycznych. Petrologia skał osadowych. Wietrzenie, transport, sedymentacja, diageneza. Skały klastyczne; transport materiału klastycznego; składniki skał klastycznych; szkielet ziarnowy, matriks, cement. Klasyfikacja skał klastycznych; skały i osady frakcji żwirowej; klasyfikacja arenitów; arenity i waki. Diageneza skał klastycznych; rola badań nad diagenezą w poznaniu ewolucji basenów; zmiany cech zbiornikowych skał klastycznych w trakcie diagenezy. Proweniencja materiału klastycznego. Skały pelityczne; powstanie minerałów ilastych w strefach wietrzenia; transport i sedymentacja; diageneza osadów pelitycznych. Skały węglanowe; składniki skał węglanowych; sedymentacja, diageneza; klasyfikacje skał węglanowych; porowatość i własności zbiornikowe osadów krzemionkowych; diageneza. Węgle; procesy skał węglanowych. Skały krzemionkowe; powstanie powstania skał węglowych; litotypy. Inne rodzaje skał osadowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Best M. G., 2003 Igneous and metamorphic petrology. Freeman and Comp.

Bolewski A., Parachoniak W., 1982. Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Cox K. G., Bell J. D., Pankhurst R. J., 1995. The interpretation of igneous rocks. Chapman & Hall.

Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., 1986. Zarys Sedymentologii. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Hall A., 1993: Igneous petrology. Longman Scientific & Technical.

Manecki A. & Muszyński M. (red.), 2008. Przewodnik do petrografii. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.

Majerowicz A., Wierzchołowski B., 1990. Petrologia skał magmowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Mason R., 1978. Petrology of the metamorphic rocks. George Alle & Unwin.

Philpotts A. R., Ague J. J., 2012. Principles of Igneous and Metamorphic Geology. Cambridge University Press.

Pettijohn F. J., Potter P. E., Siever R., 1987. Sand and sandstone. Springer-Verlag.

Ryka W., Maliszewska A., 1991. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Wilson M., 1994. Igneous petrogenesis; a global tectonic approach. Chapman & Hall.

Yardley B. W., 1993. An introduction to metamorphic petrology. Longman Scientific & Technical.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.