Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-32l-IIO Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne drugiego stopnia, I rok semestr letni, obowiązkowe dla danego roku
Geologia, stacjonarne drugiego stopnia, II rok lato, obowiązkowe dla danego roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Gasiński, Anna Lewandowska, Zbigniew Sawłowicz
Prowadzący grup: Marian Gasiński, Anna Lewandowska, Zbigniew Sawłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Absolwent seminarium zna praktyczne zasady planowania, realizacji i finansowania prac badawczych z zakresu nauk geologicznych. Zna zasady i sposoby referowania wyników badań. Zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W09+, K_W11++, K_W12++, K_W14+++).


W zakresie umiejętności:

Student czyta ze zrozumieniem prace specjalistyczne z zakresu nauk geologicznych; potrafi przygotować i wygłosić referat naukowy w języku polskim i angielskim posługując się terminologią specjalistyczną z zakresu nauk geologicznych; na poziomie zaawansowanym potrafi kompetentnie i krytycznie ocenić treść referatów naukowych z zakresu nauk geologicznych; wykazuje umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej w języku polskim i angielskim; potrafi poprawnie zaplanować harmonogram i metody standardowych badań geologicznych; potrafi zebrać i zinterpretować dane empiryczne, także przy użyciu metod statystycznych; na poziomie zaawansowanym interpretuje wyniki badań geologicznych. Student potrafi zaplanować swoją dalszą karierę zawodową. (K_U02++, K_U03+, K_U04++, K_U05+++, , K_U07+, K_U09++, K_U10++, K_U11++, K_U12++).


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej uzupełniania w oparciu o źródła naukowe i popularnonaukowe (K_K01+++, K_K06+++, K_K08++);

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, przedsiębiorczości, konieczności przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów (K_K05++, K_K09++).


Wymagania wstępne:

Wybrana tematyka pracy magisterskiej i opiekun

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności oraz pozytywnie zaliczonych referatów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane poprzez ocenę poprawności wygłoszonego referatu pod względem merytorycznym, redakcyjnym oraz sposobu prezentacji oraz poprzez ocenę dyskusji, w tym odpowiedzi na pytania prowadzącego seminarium

Metody dydaktyczne:

Referowanie przez studentów tematów wskazanych przez prowadzącego seminarium oraz moderowana przez prowadzącego seminarium dyskusja nad treścią, problematyką i jakością referatu.


Ich liczbę i terminy ustala na początku semestru prowadzący seminarium


Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium 60

Praca własna studenta 40

Suma 100


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geologia, rok 1

Pełny opis:

Objaśnienie tematów i tez prac magisterskich, ich zakresu, planowanych i stosowanych metod badań, wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych; referowanie wybranych zagadnień z literatury. Prezentacje poddawane są pod dyskusję i ocenę prowadzących seminarium pracowników, promotorów i zaproszonych gości, a także studentów.

Realizacja poprzez wygłaszanie referatów dotyczących zarówno metodyki badań, jak też kolejnych etapów realizacji pracy magisterskiej.

W semestrze letnim II-roku SUM magistrant powinien zreferować całość pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Weiner J., 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Haczewski G., 1985. Przygotowanie artykułów do druku w Annales Societatis Geologorum Poloniae: Uwagi dla autorów. Annales Societatis Geologorum Poloniae (Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego). 55/3-4: 509-533.

Uwagi dla autorów po 2000 r w ASGP;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.