Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-33L-IIO Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne drugiego stopnia, I rok semestr letni, obowiązkowe dla danego roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jach
Prowadzący grup: Michał Gradziński, Renata Jach, Mariusz Kędzierski, Michał Matysik, Marek Michalik, Marta Oszczypko-Clowes, Michał Skiba, Wojciech Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych oraz nauk ścisłych związanych z naukami geologicznymi w ramach realizowanej specjalizacji umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie; zna zasady planowania badań oraz podstawowe zasady BHP i ergonomii w zakresie nauk geologicznych; zna metody badawcze wykorzystywane w danej specjalizacji. Zna metody porządkowania i obróbki danych empirycznych, także przy wykorzystaniu metod statystycznych. Zna zasady wnioskowania na podstawie danych empirycznych oraz tworzenia hipotez naukowych (K_W01++, K_W03++, K_W04++, K_W06++, K_W07++, K_W10++, K_W11+, K_W13+).


W zakresie umiejętności:

Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz posługuje się specjalistyczną terminologią naukową w zakresie wybranej specjalizacji geologicznej. Ponadto jest krytyczny w stosunku do informacji z zakresu nauk geologicznych, pochodzących z różnych źródeł oraz wykazuje zdolność do niekoniunkturalnej oceny procesów przyrodniczych i społecznych, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju ekonomicznego i społecznego (K_U01++, K_U03++, K_U04++, K_U08++).


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej uzupełniania w zależności od jej postępów i rozwoju nowych technologii. Potrafi także prawidłowo programować realizację zadań wyznaczonych przez siebie i innych oraz właściwie ocenić zagrożenia wynikające z warunków i technik badawczych specyficznych dla geologii stosownie do zasad BHP (K_K01++, K_K04+++, K_K06+++, K_K07++, K_K08+++).


Wymagania wstępne:

Wybrany temat i opiekun pracy magisterskiej

Forma i warunki zaliczenia:

Realizacja zaplanowanych zadań na każdy semestr.

Nie wywiązanie się w terminie z zadań zaplanowanych na dany semestr skutkuje brakiem zaliczenia pracowni i koniecznością odrobienia kursu po wniesieniu stosownej opłaty, zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Magistrant na początku każdego semestru ustala z promotorem plan zadań do wykonania. Magistrant rozlicza się przed promotorem z postępów nad realizacją ww. zadań i jest na tej podstawie oceniany.

Efekty sprawdzane są poprzez poprawną merytorycznie i terminowo realizację zadań.Metody dydaktyczne:

Wprowadzenie w teren przez promotora, samodzielna praca terenowa, konsultacje i dyskusje

Bilans punktów ECTS:

Praca własna studenta i z opiekunem 40Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Geologia, rok 1

Pełny opis:

Na pracownię specjalizacyjna składają się wszelkie prace wstępne konieczne do rozpoczęcia realizacji pracy magisterskiej m.in. w formie: badań terenowych, pobierania próbek, studiów literaturowych, prac laboratoryjnych etc.

Literatura:

literatura uzależniona od tematu realizowanej pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.