Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań mineralogicznych - obrazowanie, mikroanaliza i wybrane metody spektroskopowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-38-IIO/F Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badań mineralogicznych - obrazowanie, mikroanaliza i wybrane metody spektroskopowe
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne II st., kursy obowiązkowe dla jednej specjalizacji i do wyboru dla innych
Geologia, stacjonarne II stopnia, specjalizacja Mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalik
Prowadzący grup: Marta Kisiel, Marek Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Po ukończeniu kursu student umie dobrać metodykę opróbowania obiektu geologicznego, przygotowania próbek oraz wytypować metody analityczne odpowiednie do założonych celów pracy. Student powinien opanować metody interpretacji wyników, oceny ich wartości a także znać podstawy fizyczno-chemiczne poszczególnych metod analitycznych. Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach geologicznych. Student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (K_W02 ++, K_W06 +++, K_W13+++)


W zakresie umiejętności:

Student posiada umiejętność przygotowania strategii prac analitycznych, wdrażania nowych metod analitycznych, interpretacji wyników oraz przygotowania raportów. Powinien także umieć ustnie przedstawić w języku polskim, a także w języku angielskim zagadnienia z zakresu metodyki badań mineralogicznych (K_U01+++, K_U05 ++, K_U07++, K_U11 ++)


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Student rozumie potrzebę dalszego kształcenia się (K_K01 ++);


Wymagania wstępne:

Mineralogia i Petrologia

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie raportów dokumentujących nabycie odpowiednich umiejętności.

zaliczenie końcowe z zakresu poszczególnych działów kursu.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja raportów; dyskusja wyników,

ocena wiedzy w oparciu o zaliczenie końcoweMetody dydaktyczne:

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne, samodzielne opracowanie zagadnień, wizyty w laboratoriach specjalistycznych;

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach 32

praca własna studenta 20

suma 52


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geologia, rok 1

Pełny opis:

Zakres wykładu wstępnego: wskazanie możliwości i sposobów rozwiązywania różnych zadań, podanie ograniczeń i „pułapek”, wskazanie czasochłonności, kosztochłonności i ograniczeń w dostępności różnych metod, reprezentatywne „opróbowanie” obiektów geologicznych, reprezentatywność próbek do badań; dobór „środków do celów”, identyfikcja minerałów, opis minerałów (morfologia, pokrój, analiza powierzchni), badania składu chemicznego minerałów, badania minerałów akcesorycznych i minerałów ciężkich, warunki i czas powstawania minerałów (datowanie).

Metody obrazowania – mikroskopia elektronowa skaningowa i transmisyjna, mikroskopia sił atomowych i in., EBSD i CL

Mikroanaliza – spektroskopia dyspersji energii, spektroskopia długości fali, PIXE, SIMS, mikro XRF,

Metody spektroskopii molekularnej (IR, FTIR, mikroFTIR, spektroskopia Ramana i spektroskopia Ramana w wersji mikroskopowej).

Literatura:

Wykład prowadzony jest w oparciu o literaturę specjalistyczną. Ze względu na brak nowoczesnego podręcznika w języku polskim studentom udostępniane są autorskie materiały wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.