Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikropaleontologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-41-IIO/F Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Mikropaleontologia ogólna
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne II st., kursy obowiązkowe dla jednej specjalizacji i do wyboru dla innych
Geologia, stacjonarne II stopnia, specjalizacja Stratygraficzno-mikropaleontologiczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Gasiński
Prowadzący grup: Weronika Baliniak, Marian Gasiński, Mariusz Kędzierski, Elżbieta Machaniec, Ewa Malata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student poznaje wybrane grupy mikroskamieniałości: małe i duże otwornice, promienice, nanoplankton wapienny, konodonty, skolekodonty, kalpionellidy, małżoraczki oraz mikroskamieniałości Incertae sedis.

Potrafi scharakteryzować ich pozycję taksonomiczną; ma podstawową wiedzę na temat ich biologii oraz ich znaczenia w geologii; (K_W01+, K_W06+++, K_W07+++, KW_09++).


W zakresie umiejętności:

Nabywa umiejętności obserwacji wybranych grup mikroskamieniałości przy użyciu mikroskopu stereoskopowego i polaryzacyjnego; (K_U01++)

posługuje się podstawowym słownictwem niezbędnym do poprawnego opisu poszczególnych grup mikroskamieniałości. (K_U03+, K_U02++)

Na podstawie własnych obserwacji sporządza rysunki i opisy wybranych taksonów z poszczególnych grup mikroskamieniałości;


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

student potrafi efektywnie pracować wg wskazówek prowadzącego (K_K03+).

wykazuje dbałość o powierzony sprzęt i udostępniane okazy mikroskamieniałości (K_K07++).


Wymagania wstępne:

Podstawy paleontologii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki uzyskania zaliczenia (z oceną) z ćwiczeń:

przygotowanie indywidualnych atlasów w formie własnoręcznych rysunków do wszystkich wybranych do rozpoznawania mikroskamieniałości oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu teoretycznego i praktycznego z małych i dużych otwornic (min. 60% z całości punktów).

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.


Forma egzaminu: pisemny

3 pytania otwarte; na uzyskanie pozytywnej oceny wymagane są prawidłowe odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty z zakresu wiedzy sprawdzane poprzez kolokwium końcowe i egzamin pisemny; umiejętnosci i kompetencje sprawdzane na bieżąco podczas ċwiczen i zaliczenia praktycznego.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie klasycznej i prezentacji multimedialnej po 2-3 godzin tygodniowo przez 12 tygodni;

Ćwiczenia w pracowni mikropaleontologicznej z wykorzystaniem mikroskopów stereoskopowych i polaryzacyjnych.

3 godziny tygodniowo przez 10 tygodni semestru.

Bilans punktów ECTS:

Wykład i ćwiczenia przy udziale prowadzącego 60

Przygotowanie się do zaliczania poszczególnych grup mikroskamieniałości, 15

Przygotowanie do egzaminu 30

Suma 105 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geologia, rok 1

Pełny opis:

Wykład: Mikropaleontologia jako dyscyplina naukowa, Historia mikropaleontologii; metodyka opracowywania mikroskamieniałości. Otwornice, promienice, nanoplankton: biologia i systematyka. Konodonty, skolekodonty, kalpionellidy, małżoraczki oraz mikroskamieniałości Incertae sedis.

Zakres ćwiczeń: Ćwiczenia obejmują praktyczne poznawanie taksonów wybranych grup mikroskamieniałości, ċwiczenie umiejętności rysowania i rozpoznawania w oparciu o własne, przygotowane atlasy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brasier, M. D., 1981. Microfossils. George Allen & Unwin.

Łuczkowska, E. 1993. Mikropaleontologia – Protozoa. Wydawnictwo AGH.

Literatura uzupełniająca:

Haq, B. U. & Boersma, A. 1978. Introduction to Marine Micropaleontology. Wydawnictwo Elsevier.

Loeblich, A. & Tappan, H. 1988. Foraminiferal genera and their classification. Wyd. Von Nostrand Rein. Co.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.