Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Tatry i Pieniny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-43-IIO Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Tatry i Pieniny
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne drugiego stopnia, I rok semestr letni, obowiązkowe dla danego roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 54 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Wójcik-Tabol
Prowadzący grup: Marian Gasiński, Renata Jach, Michał Skiba, Alfred Uchman, Patrycja Wójcik-Tabol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student posiada wiedzę na temat głównych typów skał krystalicznych, podstawowych facji skał osadowych i struktur tektonicznych oraz elementów rozwoju morfologicznego w polskiej części Pienin i Tatr oraz w południowej części niecki podhalańskiej; potrafi je rozpoznać w terenie i zinterpretować (K_W04 +, K_W08+++)


W zakresie umiejętności:

potrafi rozpoznać w terenie podstawowe typy skał i facje oraz ocenić ich znaczenie w aspekcie georóżnorodności (K_U07+)


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

w pracach terenowych szczególnie w obszarach górskich stosuje zasadę bezpieczeństwa swojego i innych (K_K07++)Wymagania wstępne:

zalecany kurs Gologia Karpat

znajomość geologii regionalnej Polski,Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o:

przygotowanie wstępne

aktywność w terenie, notatnik terenowy, sporządzenie profili ogólnych oglądanych tras i/lub jednostek, kolokwium zaliczeniowe
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza: sprawdzenie przygotowania przy omawianiu konkretnych odsłonięć w terenie lub kolokwium zaliczeniowe;

poprzez przygotowanie profili zbiorczych głównych jednostek

umiejętności; poprzez prowidłowe wykonanie profili głownych jednostek na podstawie obserwacji izolowanych odsłonięć.

kompetencje: obserwacje zachowania się studenta podczas prac terenowych


Metody dydaktyczne:

seminarium wprowadzające 4 h + ćwiczenia terenowe

Bilans punktów ECTS:

udział w seminarium 4 h

udział w ćwiczeniach terenowych 50 h

przygotowanie do seminarium 10 h

przygotowanie do zaliczenia 12 h

suma 76 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geologia, rok 1

Pełny opis:

Wprowadzenie do geologii pienińskiego pasa skałkowego. Prezentacja odsłonięć ilustrujących litostratygrafię i tektonikę jednostki czorsztyńskiej i pienińskiej. Przedstawienie zastosowania mikro- i makroskamieniałości do oceny wieku oraz paleośrodowiska prezentowanych ogniw litostratygraficznych. Prezentacji petrografii i genezy intruzji andezytów w Pieninach, na podstawie odsłonięcia w kamieniołomie Wżar. Wprowadzenie do geologii Tatr. Prezentacja skał trzonu krystalicznego i przedstawienie ich genezy. Prezentacja odsłonięć skał osadowych jednostek wierchowych i reglowych (jednostka kriżniańska i choczańska) w Tatrach Zachodnich, przedstawienie ich stratygrafii i środowiska sedymentacji. Prezentacja odsłonięć skał niższej części paleogenu podhalańskiego,, przedstawienie ich stratygrafii i środowiska sedymentacji. Przedstawienie rozwój górnictwa, problemów krasu i hydrogeologii w Tatrach, rozwoju morfologicznego Tatr i południowej części Podhala, w tym zlodowaceń w Tatrach, rzeźby i utworów polodowcowych z podkreśleniem aspektu unikalności obiektów przyrody nieożywionej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Birkenmajer K. & Poprawa D. (wyd.), 1986. Przewodnik 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Pieniny.

Jach J., Rychliński T. & Uchman A. (Eds.), 2014. Skały osadowe Tatr. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.

Uchman, A. & Chowaniec, J. (Eds.), 2009. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r., Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1-224.

Passendorfer E., 1978. Jak powstały Tatry, Wydanie 6. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 304 s.

Literatura uzupełniająca:

Birkenmajer K., 1977. Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. Studia Geologica Polonica, 45, 1 – 159.

Birkenmajer K., 1986. Stages of structural evolution of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians. Studia Geologica Polonica, 88, 7 – 32.

Kutek J. & Wierzbowski A., 1979. Lower to Middle Tithonian ammonite succesion at Rogoźnik in the Pieniny Klippen Belt. Acta Geologica Polonica, 29, 195 – 204.

Lefeld J., Gaździcki A., Iwanow A., Krajewski K. & Wójcik K., 1985. Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units of the Tatra Mountains. Studia Geologica Polonica, 84, 1 – 93.

Uchman, A. 2004. Tatry, ich skały osadowe i badania sedymentologiczne. W: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (Eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21-24.06.2004 r. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 5-21.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.