Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy petrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-56-IIO/F Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy petrologii
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne II st., kursy obowiązkowe dla jednej specjalizacji i do wyboru dla innych
Geologia, stacjonarne II stopnia, specjalizacja Mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalik
Prowadzący grup: Marek Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie problemów współczesnej petrologii

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- rozumie złożone zjawiska przyrodnicze i ich rolę w kształtowaniu Ziemi; dostrzega związki i zależności w przyrodzie; jest zorientowany w rozwoju współczesnej petrologii i stosowanych w niej metodach badawczych (K_W01++, K_W04++, K_W09++)

W zakresie umiejętności:

- student jest w stanie zgromadzić literaturę polsko- i anglojęzyczną dotyczącą wybranych zagadnień; przygotować pod względem merytorycznym i technicznym krótką wypowiedź; student powinien umieć interpretować i krytycznie oceniać dostępne dane; zainicjować i prowadzić dyskusję; uporządkować i zweryfikować fakty i interpretacje; sformułować i uzasadnić swoje stanowisko w toku dyskusji; wykazuje umiejętność poprawnego wyciągania wniosków na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł; potrafi mówić o zagadnieniach geologicznych poprawnym językiem naukowym wykazuje umiejętność samodzielnego uczenia się, zdobywając wiedzę zgodnie z kierunkiem edukacji ( K_U02++, K_U03 ++, K_U04,K_U09++)

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

rozumie stałego uzupełniania wiedzy geologicznej stosownie do postępu nauki i techniki (K_K06++, K_K08++)


Wymagania wstępne:

Mineralogia i Petrologia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną (na podstawie kryteriów wymienionych powyżej)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła przygotowania do zajęć oraz aktywności w dyskusji;

Sprawdzian pisemny


Metody dydaktyczne:

Konwersatorium; wykłady wprowadzające i dyskusja wybranych zagadnień; 8 x 2 godziny; 8 tygodni

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach 16 h

przygotowanie do zajęć 10 h

suma 26 h


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy z zakresu ewolucji litosfery oraz petrologii skał magmowych i metamorficznych.

W ramach kursu dyskutowane są istotne problemy współczesnej petrologii. Tematyka kursu może uwzględniać zainteresowania uczestników kursu o ile mieszczą się w formule kursu.

Forma zajęć (znaczący udział dyskusji) sprzyja kształtowaniu umiejętności formułowania samodzielnych opinii, wyciągania logicznych wniosków i gromadzenia danych.

Literatura:

Materiały udostępnione przez wykładowcę oraz wskazane artykuły dostępne w cyfrowej bazie danych. Literatura uzupełniająca poniżej (pozycje niedostępne w Bibliotece mogą być udostępnione przez wykładowcę):

1. Albarede F., 2009. Geochemistry. Cambridge University Press.

2. Barker D. S., 1983. Igneous rocks. Prentice-Hall

3. Best M. G., 1982 Igneous and metamorphic petrology. Freeman and Comp.

4. Cox K. G., Bell J. D., Pankhurst R. J., 1995. The interpretation of igneous rocks. Chapman & Hall.

5. Johnson M. R. W., Harley S. L. 2012. Orogenesis. The making of mountains. Cambridge University Press.

6. Mason R., 1978. Petrology of the metamorphic rocks. George Alle & Unwin.

7. Philpotts A. R., Ague J. J., 2009. Principles of Igneous and Metamorphic Geology. Cambridge University Press.

8. Wilson M., 1993. Igneous petrogenesis; a global tectonic approach.

9. Yardley B. W., 1989. An introduction to metamorphic petrology. Longman Scientific & Technical.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.