Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowiska sedymentacyjne i ich osady

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-76-IF Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Środowiska sedymentacyjne i ich osady
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jach
Prowadzący grup: Renata Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zapoznanie na poziomie zaawansowanym z głównymi środowiskami

sedymentacyjnymi, działającymi w nich procesami, facjami

powstających w nich osadów i rozmieszczeniem facji.


W zakresie wiedzy:

Student zna na poziomie zaawansowanym ukształtowanie głównych środowisk sedymentacyjnych, działające w nich procesy, szczególnie procesy sedymentacyjne, facje powstających w nich osadów i ich wzajemne relacje przestrzenne; rozumie na pogłębionym poziomie rolę środowisk naturalnych w formowaniu i rozmieszczeniu surowców oraz zasady funkcjonowania i ewolucji współczesnych środowisk naturalnych

(K_W01+,K_W02+; K_W09++)


W zakresie umiejętności:

Student charakteryzuje na poziome zaawansowanym główne środowiska sedymentacyjne pod względem ich geometrii, procesów sedymentacyjnych, powstających osadów i sposobu rozwoju, rozpoznaje główne środowiska sedymentacyjne z rodzaju i profilu osadów, formułuje zgrubne prognozy naturalnej ewolucji terenu (K_U02+, K_U03+, K_U05+).


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Student rozumie potrzebę dalszego kształcenia się (K_K01+)Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów: geologia dynamiczna, ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej, sedymentologia.

Znajomość podstawowej terminologii geologicznej, sposobów ukształtowania skał, znajomość geomorfologii na poziomie kursu geologii dynamicznej, znajomość czynników kontrolujących sedymentację, sposobu ich wpływu na przebieg sedymentacji i sposobu zapisu w osadach, znajomość procesów sedymentacyjnych i sposobu ich zapisu w osadach, znajomość podstaw stratygrafii i paleontologii.
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu kursu oraz oceny kompetencji społecznych na podstawie obserwacji postawy studenta względem kursu. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie 50% maksymalnej ilości punktów oraz pozytywna ocena kompetencji społecznych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza (K_W01+,K_W02+; K_W09++) - pisemny sprawdzian znajomości ukształtowania środowisk sedymentacyjnych i ich osadów;

Umiejętność (K_U02+, K_U03+, K_U05+) – pisemny sprawdzian rozpoznawania głównych środowisk sedymentacyjnych, z rodzaju i profilu osadów oraz poprawności opisu środowisk także w języku angielskim;

Kompetencje społeczne (K_K01+) - ocena poprzez obserwację postawy studenta podczas zajęć i zaliczenia kursu.Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne połączone z dyskusją omawianych zagadnień, w nawiązaniu wiedzy studentów wyniesionej z dotychczasowych studiów geologii.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 15 h

Studia literaturowe 20 h

Przygotowanie się do zaliczenia 40 h

suma 75 h

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geologia

Pełny opis:

Charakterystyka głównych środowisk sedymentacyjnych (środowisko rzeczne, napowietrznych stożków napływowych, jeziorne, eoliczne, lodowcowe i wodnolodowcowe, deltowe, wybrzeży mórz, płytkomorskie, głębokomorskie): fizjografia, dynamika, chemizm, procesy sedymentacyjne, formy akumulacji i cechy osadów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug, R., 1986. Zarys Sedymentologii. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1975. Sedymentologia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Einsele G., Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget. Wydawnictwo Springer. Wydanie pierwsze 1992, Wydanie drugie 2000.

Leeder M. R., 1999. Sedimentology and Sedimentary Basins: From Turbulence to Tectonics. Wydawnictwo Blackwell Science.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.