Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.DL.17.8.12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy polityczne
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Franaszek
Prowadzący grup: Piotr Franaszek
Strona przedmiotu: http://www.historia.uj.edu.pl/instytut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

http://www.uj.edu.pl/

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi systemami politycznymi właściwymi dla różnych państw świata. Studenci

zostaną zaznajomieni z instytucjami, organami i funkcjonowaniem najbardziej typowych systemów, niejednokrotnie stanowiących wzorce

standardów ustrojowych. W pierwszej kolejności chodzi o ukazanie różnorodnych rozwiązań instytucjonalno-prawnych stosowanych we

współczesnych demokratycznych systemach politycznych. Przedstawione zostaną również zasadnicze różnice pomiędzy demokratycznymi a niedemokratycznymi reżimami politycznymi. Ponadto przedstawione zostaną zasadnicze etapy tworzenie się Unii Europejskiej i jej struktury.

Efekty kształcenia:

K_W01; K_W03; K_W07; K_W09; K_W10; K_W14; K_W16; K_W17; K_W20; K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U08; K_U10; K_U12; K_U16; K_U19; K_U20; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10, K_K11; K_K12.Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość wiedzy politologicznej, geografii i historii politycznej w zakresie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu na ocenę jest zaliczenie kolokwium pisemnego. Ma ono charakter testu wyboru, składa się z 20 pytań obejmujących tematykę wykładu. Skala ocen:

20-19 pkt. - bdb, 18-17 pkt - plus db, 16-15 pkt. - db, 14-13 pkt plus dst, 12 pkt dst, poniżej 12 pkt. ndst.

Kolokwium zostanie przeprowadzone na przedostatnim (!) wykładzie w semestrze. Dodatkowy termin dla osób, które nie zaliczą kolokwium lub nie podejdą do niego w I terminie będzie wyznaczony w sesji wrześniowej.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przeprowadzenie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności, na bieżąco dyskusje i rozmowy w trakcie prowadzonych zajęć.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Metody podające – opis, opowiadanie, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny. Metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS za wykład oraz konwersatorium

2 ECTS za wykład

1,5 ECTS za udział w wykładzie

0.5 ECTS za przygotowanie do zaliczenia

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi systemami politycznymi właściwymi dla różnych państw świata. Studenci

zostaną zaznajomieni z instytucjami, organami i funkcjonowaniem najbardziej typowych systemów, niejednokrotnie stanowiących wzorce

standardów ustrojowych. W pierwszej kolejności chodzi o ukazanie różnorodnych rozwiązań instytucjonalno-prawnych stosowanych we

współczesnych demokratycznych systemach politycznych. Przedstawione zostaną również zasadnicze różnice pomiędzy demokratycznymi a niedemokratycznymi reżimami politycznymi.

Pełny opis:

Przewidziana tematyka wykładów:

1. Klasyfikacje systemów politycznych

2. Zasady konstytucyjno-prawne państw demokratycznych

3. Władza ustawodawcza i wykonawcza w demokratycznych systemach politycznych

4. Systemy partyjne

5. Systemy wyborcze w wybranych państwach

6. System polityczny Wielkiej Brytanii

7. System polityczny Stanów Zjednoczonych

8. System polityczny Francji

9. System polityczny Republiki Federalnej Niemiec

10. System polityczny Szwajcarii

11. System polityczny Hiszpanii

12. System polityczny Włoch

13. Unia Europejska

14. Test zaliczeniowy

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013.

K.A. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1996.

K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2006.

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.

P. Andrzejewski, P. Deszczyński, K. Gołata, M. Szczepaniak, Systemy polityczne wybranych państw, Poznań 1996.

Literatura uzupełniająca

E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.

Słownik polityki, red. M. Bankowicz, Warszawa 1996.

M.G. Rossini, Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001.

G. Smith, Życie polityczne w Europie Zachodniej, Warszawa 1992.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.