Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy kancelaryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.DL.17.9.11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy kancelaryjne
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Więch
Prowadzący grup: Arkadiusz Więch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

www.archiwa.gov.pl


Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z obowiązującymi systemami kancelaryjnymi i przygotowanie do pracy z nimi.

Efekty kształcenia:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06,

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11,

K_W12


K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,

K_U08, K_U10, K_U11, K_U12.


K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie końcowe uzyskuje się w oparciu o wynik kolokwium

końcowego (mającego formę testu) według uzyskanej punktacji. Dla

uzyskania odpowiedniej oceny należy uzyskać właściwy limit punktowy.

Aby zaliczyć kolokwium należy uzyskać minimum 50% dla oceny

dostatecznej (3,0); 70% dla oceny dobrej (4,0) oraz 90% dla oceny

bardo dobrej (5,0).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie końcowe uzyskuje się w oparciu o wynik kolokwium

końcowego (mającego formę testu) według uzyskanej punktacji. Dla

uzyskania odpowiedniej oceny należy uzyskać właściwy limit punktowy.

Aby zaliczyć kolokwium należy uzyskać minimum 50% dla oceny

dostatecznej (3,0); 70% dla oceny dobrej (4,0) oraz 90% dla oceny

bardo dobrej (5,0).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, praca z tekstem źródłowym

Bilans punktów ECTS:

1 punkt - obecność na zajęciach

1 punkt - praca własna,

1 punkt - przygotowanie do kolokwium zaliczającego

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie przyszłych archiwistów z ewolucją przepisów oraz obowiązującymi zasadami prawnymi z zakresu archiwistyki.

Pełny opis:

1. Systemy kancelaryjne występujące na ziemiach polskich do 1918 roku, w okresie międzywojennym oraz do 1989 roku

2. Podstawy prawne przepisów kancelaryjnych

3. Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej biurowości

4. Organizacja kancelarii

5. Dokumentacja współczesna i jej rodzaje

6. Procedury postępowania z dokumentacją

7. Obieg pism

8. Rejestry kancelaryjne

9. Podstawowa terminologia archiwalna z zakresu zarządzania dokumentacją oraz funkcjonowania kancelarii

Literatura:

Obowiązkowa

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217) tekst obowiązujący

od 25 marca 2019 r.

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14,

poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

3. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu

i trybu przetwarzania informacji niejawnych wchodzących w skład zasobu archiwalnego archiwów państwowych, doboru

i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego oraz organizacji komórek organizacyjnych odpowiedzialnych

za przetwarzanie materiałów niejawnych (Dz.U. 2016 poz. 65)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych

elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517)

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego

sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518)

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań

technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne

przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519)

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14,

poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów

elektronicznych (Dz.U. 2017 poz. 1320)

9. Kodeks Postępowania Administracyjnego

10. https://www.archiwa.gov.pl

Dodatkowa

1. H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010.

2. Współczesna biurowość w administracji publicznej, pod red. H. Robótką, Toruń 2013.

3. S. Czerniak, J. Orszulak, Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.