Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy z historii powszechnej XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.DL.19.13.2d Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy z historii powszechnej XIX wieku
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Ruszała, Kamil Szadkowski
Prowadzący grup: Kamil Ruszała, Kamil Szadkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Tematyka realizowana na zajęciach obejmuje materiał obowiązujący na kolokwium zaliczeniowym.

Efekty kształcenia:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W18


K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U15, K_U16, K_U19


K_K01, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K10, K_K12

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki uzyskania zaliczenia:


1. Obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo w nich (dopuszczalna jest 1 nieobecność; każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na warunkach ustalonych z prowadzącym konwersatorium; po opuszczeniu więcej niż połowy zajęć student może zostać skreślony z listy).


2. Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, w przypadku niezaliczenia kolokwium zostanie zorganizowane kolokwium poprawkowe. Przewidywane są wyłącznie dwa terminy kolokwium. Do kolokwium nie zostaną dopuszczone osoby, które nie spełniły warunku obecności na zajęciach.


Aktywność podczas zajęć może być podstawą do podwyższenia oceny końcowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Udział w dyskusji podczas konwersatorium.


Kolokwium.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS


(1 ECTS - pełna frekwencja + 3 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia końcowego)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n.d.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Historia, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Tematyka realizowana na zajęciach obejmuje materiał obowiązujący na kolokwium zaliczeniowym.

Pełny opis:

W trakcie konwersatorium będą realizowane, w całości lub w części, następujące tematy:

1. Piękny wiek XIX. Europa w drodze do nowoczesności.

- Punkty zwrotne w dziejach Europy w XIX wieku.

- Przemiany w kulturze: od oświecenia do modernizmu.

- Doktryny polityczne w państwach europejskich: konserwatyzm, liberalizm, socjalizm.

- Nowe zjawiska: nacjonalizm, antysemityzm, feminizm, ruch robotniczy.

2. Wielka Rewolucja Francuska i jej konsekwencje. Francja w epoce napoleońskiej.

- Przebieg rewolucji francuskiej i programy głównych środowisk politycznych.

- Ustrój Francji w latach 1789-1815.

- Nowe „obywatelskie” społeczeństwo we Francji.

3. Europa wobec francuskiej hegemonii w dobie napoleońskiej.

- Działania wojenne w Europie.

- System sojuszy napoleońskich w Europie i koalicje antynapoleońskie.

- Zmiany na mapie politycznej Europy (Związek Reński, Niderlandy, Włochy, Księstwo Warszawskie).

4. „Tańczący kongres” i jego konsekwencje.

- Postanowienia kongresu wiedeńskiego.

- Święte Przymierze i jego działania.

- Rewolucje i powstania w Europie w latach 1815-1848.

5. Przemiany gospodarcze i obyczajowe w XIX-wiecznej Europie na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

- Problemy gospodarcze Europy po zakończeniu wojen napoleońskich

- Rewolucja przemysłowa i jej skutki dla rozwoju techniki, gospodarki i demografii w świecie

- Sytuacja wewnętrzna w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii

- Życie codzienne w epoce wiktoriańskiej

6. Monarchia habsburska w XIX w.

- Pozycja państwa Habsburgów w Europie Środkowej.

- Problemy narodowościowe w monarchii habsburskiej.

- Przemiany ustrojowe w monarchii habsburskiej.

7. Włochy w epoce risorgimento.

- Rozdrobnienie polityczne we Włoszech.

- Koncepcje zjednoczenia Włoch.

- Proces zjednoczenia Włoch i jego skutki,

8. Francja od restauracji Burbonów do III Republiki.

- Od monarchii do republiki – zmiany ustrojowe we Francji (okres restauracji, monarchia lipcowa, II Republika, II Cesarstwo, III Republika).

- Od „najstarszej córy Kościoła” do społeczeństwa laickiego – przemiany światopoglądowe społeczeństwa francuskiego.

- polityka zagraniczna Francji w latach 1815-1914.

9. Od Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego do II Rzeszy Niemieckiej – Niemcy w XIX w.

- Koncepcje Małych i Wielkich Niemiec.

- Droga do zjednoczenia Niemiec.

- Polityka Prus i zjednoczonych Niemiec w czasach Bismarcka i Wilhelma II.

10. Rosja – ekspansja państwa carów w XIX w. i jego problemy wewnętrzne.

- System rządów w Rosji i próby jego reform.

- Ekspansja państwa carów (kierunki i efekty).

- Rewolucje rosyjskie z lat 1905 i 1917.

11. Koniec dominacji państw europejskich na zachodniej półkuli. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i nowe państwa w Ameryce Łacińskiej.

- Rozwój terytorialny i problemy wewnętrzne USA.

- Kształtowanie się społeczeństwa amerykańskiego.

- Przyczyny i przebieg dekolonizacji w Ameryce Łacińskiej.

12.Podział świata w XIX w. Kolonializm

- Strategie kolonialne mocarstw

- Rozwój imperiów kolonialnych w Afryce i Azji

- Rywalizacja Chin i Japonii i ich relacje z imperiami kolonialnymi

13. Geneza I wojny światowej.

- Sojusze polityczne w ostatnich dekadach XIX w. i na początku XX w.

- Polityka imperialna i konflikty mocarstw europejskich.

- Sytuacja polityczna w Europie Południowo-Wschodniej („kocioł bałkański”, wojna włosko-turecka).

14. I wojna światowa.

- Fronty I wojny światowej.

- Charakter działań wojennych i ich konsekwencje.

- Cele polityczne walczących stron i próby ich realizacji, upadek starego ładu.

15. Kolokwium 90 minut - I termin

test + jeden esej

Literatura:

Zbiory tekstów źródłowych:

I. Rusinowa, T. Wituch, Teksty źródłowe do dziejów powszechnych XIX wieku, Warszawa 1981.

U. Wencel-Kalembkowa, S. Kalembka, Wybrane teksty źródłowe do dziejów powszechnych 1789-1870, Toruń 1973.

Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Opracowali: M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998.

G. Chomicki, L. Śliwa, Wiek XIX. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001.

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, Kraków 1922, zeszyty 44, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 59.

Literatura podstawowa (wybór):

L. Bazylow, Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1981.

A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008.

T. Kizwalter, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2003.

J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2013.

J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1990.

M. Wawrykowa, Historia powszechna 1789-1849, Warszawa 1992.

M. Wawrykowa, Historia powszechna 1850-1914, Warszawa 1998.

M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1996.

Atlasy:

Wielki atlas historyczny, koment. hist. E. Wipszycka-Bravo, J. i J. Tazbirowie, A. Szwarc, W. Roszkowski, Warszawa 2005, s. 58-97, 207-211 (mapy wraz z komentarzami - od rozbiorów Polski do I wojny światowej).

Literatura uzupełniająca i szczegółowe informacje na temat lektury obowiązującej na poszczególne zajęcia zostaną podane przez prowadzących grupy konwersatoryjne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.