Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.DL.19.2.3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grabowski, Maciej Piegdoń
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski, Bartosz Kołoczek, Maciej Piegdoń, Stanisław Turlej, Tomasz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

Zob. poniżej "Link do przedmiotu w aplikacji Sylabus"

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy z historii starożytnej, kształcenie umiejętności pracy z różnymi kategoriami źródeł

oraz rozwijanie zdolności do samodzielnej pracy z tekstem. Bardziej szczegółowo zob. rubryka "efekty kształcenia".

Efekty kształcenia:

Student:

- Posiada zaawansowaną wiedzę historyczną, opartą o wcześniej nabytą w szkole średniej wiedzę kierunkową.

- Posiada wiedzę na temat różnych kierunków badań historycznych, jak np. historia polityczne, gospodarcza, mentalności, gender i im

podobne.

- Opanował fachową terminologię w zakresie historii starożytnej.

- Ma wiedzę na temat wybranych zagadnień z historii starożytnej, tak chronologicznie, jak i tematycznie.

- Umie rozpoznać relacje zachodzące między przeszłością, a wydarzeniami bieżącymi, także w odniesieniu do umiejętności popularyzacji

wiedzy historycznej.

- Posiada podstawy wiedzy na temat przedmiotu historii starożytnej oraz jej metodologii.

- Poznał podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka. Zna podstawy metod upowszechniania wiedzy historycznej.

- Posiada wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych pisanych i innych (materialnych niepisanych).

- Ma świadomość różnorodności źródeł historycznych. Rozumie ich znaczenie dla badań nad starożytnością.

- Jest świadom różnic poglądów powodowanych narodowością i kulturą.

- Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę. Robi to korzystając z nowoczesnych technik pozyskiwania, analizowania i klasyfikowania

danych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

- Opanował i umie stosować fundamentalne umiejętności badawcze w naukach historycznych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Umie posługiwać się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami nauk historycznych.

- Potrafi zdefiniować, objaśnić w mowie i na piśmie podstawowe terminy specjalistyczne z historii starożytnej i pokrewnych dyscyplin.

- Potrafi rozpoznać teksty i źródła historyczne oraz inne nośniki wiedzy. Umie je wykorzystać, zanalizować i użyć w pracy historyka.

Potrafi podsumować swoje rezultaty.

- Potrafi stosować podstawowe elementy warsztatu historyka.

- Rozwiązuje samodzielnie proste problemy historyczne i prezentuje wyniki.

- Potrafi sformułować własne opinie o zjawiskach społecznych i politycznych posługując się zdobytą wiedzą historyczną. Potrafi

przedstawić opinie, tezy i argumenty znanych mu różnych autorów prac historycznych.

- Poprawnie używa języka ojczystego z elementami profesjonalnej terminologii nauk historycznych i pokrewnych.

- Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w nauce, w szczególności w pracy historyka i przy popularyzacji historii.

- Docenia rolę historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych.

- Ma świadomość swojej wiedzy historycznej w zakresie historii starożytnej i rozumie konieczność ciągłego rozwoju fachowego, jak i

ogólnego.

- Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

- Wykazuje niezależność myślenia i wyciągania wniosków.

- Rozumie i akceptuje świat wartości i postaw innych osób w różnych kontekstach i sytuacjach historycznych.

- Potrafi pracować w zespole.

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W08; K_W09; K_W10; K_W011; K_W12; K_W13; K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18;

K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_U12; K_U13; K_U16; K_U20;

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K07; K_K08; K_K10; K_K11; K_K12

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Konwersatorium z historii starożytnej składa się z trzech modułów: Bliski Wschód, Grecja i świat hellenistyczny, Rzym

Warunki uzyskania zaliczenia z konwersatorium:

1. Zaliczenie kolokwium na prawach egzaminu z historii starożytnej.

2. Zaliczenie kolokwiów z geografii historycznej Bliskiego. Wschodu, Grecji i Rzymu.

3. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Ad 1. Kolokwium na prawach egzaminu.

Kolokwium składa się z trzech części: Bliski Wschód, Grecja i świat hellenistyczny, Rzym. Każda z części oceniana jest osobno i każdą

trzeba zaliczyć, ostateczna ocena to średnia z trzech części.

Pierwsza możliwość zdawania poszczególnych części kolokwium - na ostatnich zajęciach z danego modułu (z Bliskiego Wschodu - ok.

połowy grudnia, z Grecji pod koniec marca, Rzymu w połowie czerwca). Studenci, którzy z różnych względów (brak wymaganej liczby

punktów, nieobecność) nie zaliczą jednego lub więcej części kolokwium mogą zaliczać je jeszcze dwukrotnie wybierając termin w

dowolnej sesji egzaminacyjnej. Istnieje możliwość pisania jednej, dwóch lub wszystkich trzech części w jednej sesji. Przy czym podczas

każdej z sesji będzie organizowany tylko jeden termin kolokwium, czyli w przypadku, gdy student będzie chciał podejść do dwóch lub

trzech części kolokwium, będzie je pisał razem, jednego dnia.

Kolokwium obejmuje treści z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji, świata hellenistycznego oraz Rzymu (od założenia

miasta w VIII w.p.n.e. aż do momentu objęcia władzy w cesarstwie przez Dioklecjana). Kolokwia mają formę testową (kolejność

chronologiczna, wyjaśnienie pojęć, podanie imion postaci historycznych, połączenie w pary osób, wydarzeń, dzieł literackich, odpowiedzi

na konkretne pytania problemowe, pytania dotyczące zabytków oraz źródeł ikonograficznych itp.).

Przygotowanie do kolokwium stanowi samodzielna praca studentów z podanymi niżej podręcznikami. Wykłady oraz konwersatoria

oczywiście stanowią pomoc w przygotowaniu, jednak szczególnie zajęcia z Grecji i Rymu poświęcone są wybranym zagadnieniom, co

oznacza że nie stanowią bezpośredniego przygotowania do wszystkich treści, jakie obejmuje kolokwium.

Podręczniki do kolokwium:

1. Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 2002 (tylko część poświęcona Bliskiemu Wschodowi).

1. Danuta Musiał, Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008.

2. Maria Jaczynowska, Marcin Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

Ad 2. Zaliczenie kolokwiów z geografii historycznej i historii starożytnych Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu.

mapy: Starożytny Bliski Wschód; Grecja i wyspy; Świat hellenistyczny; Italia; Cesarstwo Rzymskie.

Zestaw nazw obowiązujących na kolokwia z map będzie przedstawiany na jednych z pierwszych zajęć poszczególnych modułów.

Ad 3. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Student ma prawo do dwóch nieobecności na każdym z modułów konwersatorium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

kolokwia zaliczeniowe (Bliski Wschód, Grecja, Rzym) i geograficzne (Bliski Wschód, Grecja, Rzym) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

7

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

Konwersatorium z historii starożytnej: 60 godzin, w tym:

Bliski Wschód - 20 h

Grecja i świat hellenistyczny - 20 h

Rzym - 20 h

Pełny opis:

Konwersatorium z historii starożytnej: 60 godzin, w tym:

Bliski Wschód - 20 h

Grecja - 20 h

Rzym 20 h

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym, oparte o analizę źródeł pisanych i ikonograficznych oraz omówienie poszczególnych problemów

w oparciu o zadaną studentom literaturę przedmiotu. Pierwsze zajęcia mają charakter wykładu, poświęconego geografii historycznej,

chronologii oraz bazie źródłowej do dziejów epoki. Zajęcia z dziejów Bliskiego Wschodu mają na celu wprowadzenie studentów w

tematykę dziejów społeczeństw i państw tego regionu. Zajęcia z historii starożytnej Grecji i Rzymu obejmują wybrane zagadnienia,

wprowadzają w specyfikę badań nad cywilizacją antyczną.

Literatura:

Wybrane podręczniki i podstawowa literatura:

Cotterell A. (red.), Cywilizacje starożytne, Łódź 1990

Grimal N., Dzieje Starożytnego Egiptu, Warszawa 2004

Hornung E., Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym Egipcie, Warszawa 1991

Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 2002 (część poświęcona Bliskiemu Wschodowi)

Myśliwiec K., Święte znaki Egiptu, Warszawa 1990

Niwiński A., Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 1992

Niwiński A., Bóstwa, kulty i rytuały starożytnego Egiptu, Warszawa 1993

Popko M., Ludy i języki starożytnej Anatolii, Warszawa 1999

Roux G., Mezopotamia, Warszawa 1998

Schlogl H.A., Starożytny Egipt. Historia i kultura od czasów najdawniejszych do Kleopatry, Warszawa 2009

Targalski J., Formowanie się miast- państw w południowej Mezopotamii, Przegląd Historyczny 71 (1980), 295-323

Van de Mieroop M., Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2008

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna, Warszawa 2002

D. Musiał, Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008

M. Jaczynowska, M. Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I-III, Warszawa 1987-2011

K. Bringmann, Historia republiki rzymskiej, Poznań 2010

M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992

M. Errington, Historia świata hellenistycznego 323-30 p.n.e., Kraków 2010

J. Hall, Historia Grecji archaicznej ok. 1200-479 p.n.e., Kraków 2011

P.J. Rhodes, Historia Grecji. Okres klasyczny 478-323 p.n.e., Kraków 2009

G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1998

E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004

Uwagi:

1. Informacje dla studentów, którzy w poprzednim roku akademickim nie uzyskali zaliczenia z konwersatorium z historii starożytnej i

kontynuują studia wg starego trybu:

- osoby, które nie uzyskały zaliczenia z konwersatorium, muszą uzupełnić brakujące elementy (kolokwia z map, kolokwia zaliczeniowe z

poszczególnych modułów) bez konieczności ponownego uczęszczania na konwersatorium (chyba, że w obecnym roku akademickim

przekroczyli Państwo limit dopuszczalnych nieobecności i nie uzupełnili zaległości u prowadzących ćwiczenia - takie osoby muszą jeszcze

raz uczestniczyć w zajęciach). Muszą jednak Państwo zapisać się w USOS na konwersatorium z historii starożytnej (tylko na te, nie

wpisujecie się Państwo na konwersatorium z Bizancjum).

Proszę także o informację w terminie do 31 października, czy decydujecie się Państwo tylko na zaliczanie brakujących kolokwiów, czy też

chcecie ponownie uczestniczyć w zajęciach. Oczywiście, jeśli ktoś będzie chciał uczestniczyć w zajęciach ponownie, to zapraszamy.

2. Informacje dla studentów, którzy uczęszczali na konwersatorium przed rokiem akademickim 2016/2017, nie zaliczyli I roku i będą ponownie

rozpoczynać studia od nowego roku akademickiego.

Osoby takie podlegają nowemu trybowi, czyli nie zdają już egzaminu pisemnego, lecz zaliczenie na prawie egzaminu z konwersatoriów.

Zasadniczo powinni Państwo brać udział w konwersatorium z historii starożytnej, chcemy jednak pójść takim osobom na rękę i

proponujemy następujące zasady:

- dla osób, które opuściły więcej zajęć niż dopuszczalny limit - wszystko zaczyna się od początku (co oznacza m.in. konieczność

uczęszczania na zajęciach, zaliczenia kolokwiów z map oraz kolokwium na prawach egzaminu)

- dla osób, które zmieściły się w limicie nieobecności - nie ma obowiązku ponownego uczęszczania na zajęcia. Ewentualnie trzeba będzie

tylko uzupełnić braki w zaliczonych kolokwiach z map oraz zaliczyć oraz kolokwium na prawach egzaminu. Proszę o informację w terminie

do 31 października, czy decydujecie się Państwo tylko na zaliczanie brakujących kolokwiów, czy też chcecie ponownie uczestniczyć w

zajęciach.

- WSZYSCY natomiast muszą ponownie pisać kolokwia zaliczeniowe z Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu, wszyscy także oczywiście

muszą uczęszczać i zaliczyć konwersatorium z Bizancjum, które staje się częścią naszego kursu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.