Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład epokowy I rok - Historia Polski XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.15.4b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład epokowy I rok - Historia Polski XIX wieku
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kargol
Prowadzący grup: Tomasz Kargol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Student

1. Zna - definicję społeczności wiejskiej, grupy społeczne ją tworząca, zna kluczowe reformy wiejskie (zniesienie poddaństwa i

uwłaszczenie chłopów), sposób gospodarowania chłopów jako poddanych i chłopów jako samodzielnych producentów, ziemiaństwa,

2. Potrafi - omówić przeobrażenia społeczne, ekonomiczne, obyczajowe, światopoglądowe społeczności wiejskiej, omówić czynniki

wpływaj na dynamikę zmian w społeczności wiejskiej, omówić postawu społeczności wiejskiej wobec sprawy narodowej, omówić różnice

miedzy poszczególnymi społecznościami wiejskimi (w czasie, terytorialne w skali regonu, dzielnicy, zaboru, różnice międzyzaborowe),

omówić więzi społeczne (rodzina, kobieta), omówić zmiany w społeczności wiejskiej z uwzględnieniem elementu stałego i pojawiającego się od czasu czasu, omówić rozpadanie się więzi stanowych na wsi i kształtowanie się więzi klasowych

3. Więzi społeczne - docenia rolę historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych, jest gotów do propagowania wiedzy

historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym, wykazuje niezależność i samodzielność myślenia i wyciągania wniosków, przy

uszanowaniu poglądów innych osób.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W01

K_W03

K_W04

K_W09

K_W14

K_W18

K_W21


Umiejętności:

K_U01

K_U03

K_U04

K_U05

K_U12

K_U13


Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

K_K10

K_K11

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Sprawdzanie obecności

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie obecności

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS=90 godzin (30 godzin zajęć+60 godzin poświęconych przez słuchacza czytanie literatury, przyswajanie wiedzy)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone historii Polski XIX w. przez pryzmat losów społeczności chłopskiej. Historia chłopów polskich w XIX w. i XIX stulecia w oczach świadomości chłopa polskiego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone historii Polski XIX w. przez pryzmat losów społeczności wiejskiej. Zajęcia obejmują następujące problemy:

1. Analiza poszczególnych grup tworzących społeczność wiejską: chłopi jako stan (przed uwłaszczeniem), chłopi jako warstwa społeczna

(po uwłaszczeniu), właściciele ziemscy-szlachta (prze uwłaszczeniem), właściciele ziemscy-ziemianie (po uwłaszczeniu), drobna szlachta,

duchowieństwo, oficjaliści dworscy

2. Wzajemne relacje poszczególnych grup społecznych, np. szlachta-chłopi, chłopi-duchowieństwo, chłopi-Żydzi

3. Społeczności wiejskie wobec sprawy narodowej i życia politycznego: powstania narodowe i ruchy konspiracyjne, ruch ludowy w II poł.XIX w.

4. Chłopi:

Organizacja wsi pańszczyźnianej i pouwłaszczeniowej-wieś w strukturze dóbr i administracji

Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w XVIII i w pierwszej połowie XIX w.

Gospodarstwo chłopskie po uwłaszczeniu

Kultura duchowa wsi polskiej w czasach nowożytnych

Kształtowanie się świadomości narodowej chłopów

Mieszkańcy wsi wobec sprawy walki o niepodległość Polski

Chłopi a edukacja. Kształtowanie się inteligencji wiejskiej

Wieś a świat zewnętrzny: koloniści na wsi, migracje i emigracje chłopów, zarobkowanie pozarolnicze ludności wiejskiej

6. Duchowieństwo wiejskie

7. Inne grupy społeczne: nauczyciele, urzędnicy, wojsko, margines społeczny

Literatura:

B. Baranowski, Kultura ludowa na ziemiach Polski środkowej, Łódź 1971, s. 74-98

S. Inglot, Z życia codziennego chłopów polskich od XI do XVIII wieku, w: Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa, Warszawa 1986, s. 171-208,

249-282

A. Wawrzyńczyk, Gospodarstwo chłopskie w dobrach królewskich w XVI i na początku XVII w., Warszawa 1962, s 9-38, 45-87..

J. Rutkowski, Co to były folwarki w dawnej Polsce?, w: Wieś europejska późnego feudalizmu (XVI–XVIII w.), wyboru dokonał, opracował i wstępem poprzedził J. Topolski, Warszawa 1986, s. 232-263

M. Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1998, s. 89-167

J. Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowaniu wsi,

Wrocław 1958, s. 124-169

A. Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku, Wrocław 1987, s. 32-52

K. Groniowski, Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914, s. 19-45, 156-167

J. Kochanowicz, Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku, Warszawa 1981, s. 43-133

T. Mencel, Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku, Lublin 1988, s. 225-269

J. Piwek, Ekonomia kielecka w latach 1789-1864, Ostrowiec Świętokrzyski2002, s. 59-99

E. Traczyński, Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku, Kielce 2001, s. 15-40

Cz. Ohryzko-Włodarska, Przemiany na wsi Królestwa Polskiego w latach 1846-1870. Na przykładzie powiatu brzezińskiego, Warszawa

1972, s. 225-281

Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk 1979, s. 57-82, 389-401

B. Baranowski, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969, s. 45-56

T. Sobczak, Konsumpcja żywnościowa chłopska w Królestwie Polskim w 2. połowie XIX i w początkach XX wieku, Wrocław 1986

A. Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku, Wrocław 1987, s. 53-70

Z. Staszczyk, Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim (w XIX i XX wieku), Wrocław 1963, s. 34-65

E. Traczyński, Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku, Kielce 2001, s. 85-97

A. Błachowski, Stroje płockie w świetle źródeł z XIX wieku, w: „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, Z. 3: 1972, s. 13-70

T. Karwicka, Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995, s. 12-52, 121-129

J. Burszta, Karczma i społeczeństwo, Wrocław 1951, s. 162-198

H. Rożenowa, Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim w latach 1815–1863, Warszawa 1961

C. Czechowska, Towarzystwa wstrzemięźliwości w diecezji tarnowskiej za rządów biskupa J.G. Wojtarowicza 1844-1850, Lublin 1981

A. Gurnicz, Kółka rolnicze w Galicji, Warszawa 1967, s. 43-59, 161-177, 199-239, 243-256

K. Badziak, Wieś wzorcowa (spółdzielcza) na ziemiach polskich i jej oddziaływanie, w: Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX

wieku, pod red. W. Cabana i M. Markowskiego, Kielce 1999, s. 131-149.

M. Kulczykowski, Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1972, s. 114-192

K. Groniowski, Robotnicy rolni w Królestwie Polskim 1871-1914, Warszawa 1977, s. 62-103, 122-182

B. Baranowski, Kultura ludowa na ziemiach Polski środkowej, Łódź 1971, s. 167-208, 267-305

B. Beba, Życie codzienne chłopów na polskiej Warmii i Mazurach w połowie XIX wieku (I): W zgodzie z naturą, w: Życie codzienne na

dawnych ziemiach polskich, Olsztyn 1997, s. 78-86

A. Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku, Wrocław 1987, s. 71-114

H. Murawska, Życie codzienne chłopów na polskiej Warmii i Mazurach w połowie XIX wieku (II): L. Dubiel, Dzieci i młodzież wsi polskiej,

Katowice 1973, s. 44-121

Dom i rodzina, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach polskich, Olsztyn 1997, s. 87-95

W. Mędrzecki, Kobieta wiejska w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX

wieku, Warszawa 1992, s. 130-137.

W. Mędrzecki, Aspiracje oświatowe kobiet ze środowiska chłopskiego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: Kobieta i

edukacja, T. 2, cz. 1, Warszawa 1992, s. 109-120.

A. Banach, Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18, Kraków1997, 75-104, 135-155, 158-165

Włodzimierz Mędrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji, Warszawa 2002, s. 27-76

D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996, s. 79-290

L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986, s. 204-232

J. Jeszke, Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian, s. 39-109

J. Molenda, Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich w Galicji i Królestwie Polskim w

przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999, s. 32-40, 48-215

J. Kozłowski, Od rewolty do początków działalności organizacyjnej. Zmiany w świadomości społecznej chłopów wielkopolskich u schyłku

lat czterdziestych XIX w., w: Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości? W 150. rocznicę wydarzeń 1846 r., pod red. M.

Drozdowskiego, Poznań 1997, s. 39-59

K. Groniowski, Chłopi w powstaniu styczniowym a reformy agrarne lat 1861–1864, w: Powstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie¬–bój–

Europa–wizje, pod red. S. Kalembki, s. 124-146, Warszawa 1964

W. Oleksiewicz, Chłopi i ruch ludowy w obronie niepodległości Polski w 1920 roku, w: „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, nr 27: 1992, s. 19-29

J. Szczepański, Wieś Mazowsza Północnego wobec kwestii odzyskania niepodległości w okresie I wojny światowej, w: „Roczniki Dziejów

Ruchu Ludowego”, nr 30: 1998, s. 45-58

M. Przeniosło, Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914-1918, Kielce 2003, s. 357-392

J. Potoczny, Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej (1867-1918), Rzeszów

1998, s. 148-219, 233-259

M. Adamczyk, Edukacja a awans społeczny plebejuszy 1764-1848, Wrocław 1990, s. 95-131

W. Jakóbczyk, Pruska komisja osadnicza 1886-1919, Poznań 1976, s. 80-102

Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim 1815-1915, red. W. Caban, Kielce 1999, s. 95-116

J. Stobniak-Smogorzewska, Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945, Warszawa 2003, s. 101-171, 230-260.

M. Żychowski, Osadnictwo rolnicze kolonistów niemieckich w Królestwie Polskim w latach trzydziestych-sześćdziesiątych XIX w.,

„Kwartalnik Historyczny”, T. LXIV: 1957, s. 44-77

A. Giza, Chłopi polscy na wyspach duńskich (1883-1939), Szczecin 1999, s. 20-61

K. Romaniszyn, Chłopi polscy w Kanadzie (1896-1939), Warszawa 1991, s. 37-65

A. Żarnowska, Wychodźcy ze wsi w mieście przemysłowym (Królestwo Polskie na przełomie XIX i XX), w: Z dziejów wsi w XIX wieku, Łódź 1992, s. 133-149

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kargol
Prowadzący grup: Tomasz Kargol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Student

1. Zna - definicję społeczności wiejskiej, grupy społeczne ją tworząca, zna kluczowe reformy wiejskie (zniesienie poddaństwa i

uwłaszczenie chłopów), sposób gospodarowania chłopów jako poddanych i chłopów jako samodzielnych producentów, ziemiaństwa,

2. Potrafi - omówić przeobrażenia społeczne, ekonomiczne, obyczajowe, światopoglądowe społeczności wiejskiej, omówić czynniki

wpływaj na dynamikę zmian w społeczności wiejskiej, omówić postawu społeczności wiejskiej wobec sprawy narodowej, omówić różnice

miedzy poszczególnymi społecznościami wiejskimi (w czasie, terytorialne w skali regonu, dzielnicy, zaboru, różnice międzyzaborowe),

omówić więzi społeczne (rodzina, kobieta), omówić zmiany w społeczności wiejskiej z uwzględnieniem elementu stałego i pojawiającego się od czasu czasu, omówić rozpadanie się więzi stanowych na wsi i kształtowanie się więzi klasowych

3. Więzi społeczne - docenia rolę historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych, jest gotów do propagowania wiedzy

historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym, wykazuje niezależność i samodzielność myślenia i wyciągania wniosków, przy

uszanowaniu poglądów innych osób.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W01

K_W03

K_W04

K_W09

K_W14

K_W18

K_W21


Umiejętności:

K_U01

K_U03

K_U04

K_U05

K_U12

K_U13


Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

K_K10

K_K11

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Sprawdzanie obecności

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie obecności

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS=90 godzin (30 godzin zajęć+60 godzin poświęconych przez słuchacza czytanie literatury, przyswajanie wiedzy)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone historii Polski XIX w. przez pryzmat losów społeczności chłopskiej. Historia chłopów polskich w XIX w. i XIX stulecia w oczach świadomości chłopa polskiego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone historii Polski XIX w. przez pryzmat losów społeczności wiejskiej. Zajęcia obejmują następujące problemy:

1. Analiza poszczególnych grup tworzących społeczność wiejską: chłopi jako stan (przed uwłaszczeniem), chłopi jako warstwa społeczna

(po uwłaszczeniu), właściciele ziemscy-szlachta (prze uwłaszczeniem), właściciele ziemscy-ziemianie (po uwłaszczeniu), drobna szlachta,

duchowieństwo, oficjaliści dworscy

2. Wzajemne relacje poszczególnych grup społecznych, np. szlachta-chłopi, chłopi-duchowieństwo, chłopi-Żydzi

3. Społeczności wiejskie wobec sprawy narodowej i życia politycznego: powstania narodowe i ruchy konspiracyjne, ruch ludowy w II poł.XIX w.

4. Chłopi:

Organizacja wsi pańszczyźnianej i pouwłaszczeniowej-wieś w strukturze dóbr i administracji

Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w XVIII i w pierwszej połowie XIX w.

Gospodarstwo chłopskie po uwłaszczeniu

Kultura duchowa wsi polskiej w czasach nowożytnych

Kształtowanie się świadomości narodowej chłopów

Mieszkańcy wsi wobec sprawy walki o niepodległość Polski

Chłopi a edukacja. Kształtowanie się inteligencji wiejskiej

Wieś a świat zewnętrzny: koloniści na wsi, migracje i emigracje chłopów, zarobkowanie pozarolnicze ludności wiejskiej

6. Duchowieństwo wiejskie

7. Inne grupy społeczne: nauczyciele, urzędnicy, wojsko, margines społeczny

Literatura:

B. Baranowski, Kultura ludowa na ziemiach Polski środkowej, Łódź 1971, s. 74-98

S. Inglot, Z życia codziennego chłopów polskich od XI do XVIII wieku, w: Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa, Warszawa 1986, s. 171-208,

249-282

A. Wawrzyńczyk, Gospodarstwo chłopskie w dobrach królewskich w XVI i na początku XVII w., Warszawa 1962, s 9-38, 45-87..

J. Rutkowski, Co to były folwarki w dawnej Polsce?, w: Wieś europejska późnego feudalizmu (XVI–XVIII w.), wyboru dokonał, opracował i wstępem poprzedził J. Topolski, Warszawa 1986, s. 232-263

M. Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1998, s. 89-167

J. Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowaniu wsi,

Wrocław 1958, s. 124-169

A. Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku, Wrocław 1987, s. 32-52

K. Groniowski, Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914, s. 19-45, 156-167

J. Kochanowicz, Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku, Warszawa 1981, s. 43-133

T. Mencel, Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku, Lublin 1988, s. 225-269

J. Piwek, Ekonomia kielecka w latach 1789-1864, Ostrowiec Świętokrzyski2002, s. 59-99

E. Traczyński, Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku, Kielce 2001, s. 15-40

Cz. Ohryzko-Włodarska, Przemiany na wsi Królestwa Polskiego w latach 1846-1870. Na przykładzie powiatu brzezińskiego, Warszawa

1972, s. 225-281

Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk 1979, s. 57-82, 389-401

B. Baranowski, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969, s. 45-56

T. Sobczak, Konsumpcja żywnościowa chłopska w Królestwie Polskim w 2. połowie XIX i w początkach XX wieku, Wrocław 1986

A. Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku, Wrocław 1987, s. 53-70

Z. Staszczyk, Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim (w XIX i XX wieku), Wrocław 1963, s. 34-65

E. Traczyński, Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku, Kielce 2001, s. 85-97

A. Błachowski, Stroje płockie w świetle źródeł z XIX wieku, w: „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, Z. 3: 1972, s. 13-70

T. Karwicka, Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995, s. 12-52, 121-129

J. Burszta, Karczma i społeczeństwo, Wrocław 1951, s. 162-198

H. Rożenowa, Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim w latach 1815–1863, Warszawa 1961

C. Czechowska, Towarzystwa wstrzemięźliwości w diecezji tarnowskiej za rządów biskupa J.G. Wojtarowicza 1844-1850, Lublin 1981

A. Gurnicz, Kółka rolnicze w Galicji, Warszawa 1967, s. 43-59, 161-177, 199-239, 243-256

K. Badziak, Wieś wzorcowa (spółdzielcza) na ziemiach polskich i jej oddziaływanie, w: Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX

wieku, pod red. W. Cabana i M. Markowskiego, Kielce 1999, s. 131-149.

M. Kulczykowski, Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1972, s. 114-192

K. Groniowski, Robotnicy rolni w Królestwie Polskim 1871-1914, Warszawa 1977, s. 62-103, 122-182

B. Baranowski, Kultura ludowa na ziemiach Polski środkowej, Łódź 1971, s. 167-208, 267-305

B. Beba, Życie codzienne chłopów na polskiej Warmii i Mazurach w połowie XIX wieku (I): W zgodzie z naturą, w: Życie codzienne na

dawnych ziemiach polskich, Olsztyn 1997, s. 78-86

A. Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku, Wrocław 1987, s. 71-114

H. Murawska, Życie codzienne chłopów na polskiej Warmii i Mazurach w połowie XIX wieku (II): L. Dubiel, Dzieci i młodzież wsi polskiej,

Katowice 1973, s. 44-121

Dom i rodzina, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach polskich, Olsztyn 1997, s. 87-95

W. Mędrzecki, Kobieta wiejska w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX

wieku, Warszawa 1992, s. 130-137.

W. Mędrzecki, Aspiracje oświatowe kobiet ze środowiska chłopskiego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: Kobieta i

edukacja, T. 2, cz. 1, Warszawa 1992, s. 109-120.

A. Banach, Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18, Kraków1997, 75-104, 135-155, 158-165

Włodzimierz Mędrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji, Warszawa 2002, s. 27-76

D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996, s. 79-290

L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986, s. 204-232

J. Jeszke, Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian, s. 39-109

J. Molenda, Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich w Galicji i Królestwie Polskim w

przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999, s. 32-40, 48-215

J. Kozłowski, Od rewolty do początków działalności organizacyjnej. Zmiany w świadomości społecznej chłopów wielkopolskich u schyłku

lat czterdziestych XIX w., w: Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości? W 150. rocznicę wydarzeń 1846 r., pod red. M.

Drozdowskiego, Poznań 1997, s. 39-59

K. Groniowski, Chłopi w powstaniu styczniowym a reformy agrarne lat 1861–1864, w: Powstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie¬–bój–

Europa–wizje, pod red. S. Kalembki, s. 124-146, Warszawa 1964

W. Oleksiewicz, Chłopi i ruch ludowy w obronie niepodległości Polski w 1920 roku, w: „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, nr 27: 1992, s. 19-29

J. Szczepański, Wieś Mazowsza Północnego wobec kwestii odzyskania niepodległości w okresie I wojny światowej, w: „Roczniki Dziejów

Ruchu Ludowego”, nr 30: 1998, s. 45-58

M. Przeniosło, Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914-1918, Kielce 2003, s. 357-392

J. Potoczny, Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej (1867-1918), Rzeszów

1998, s. 148-219, 233-259

M. Adamczyk, Edukacja a awans społeczny plebejuszy 1764-1848, Wrocław 1990, s. 95-131

W. Jakóbczyk, Pruska komisja osadnicza 1886-1919, Poznań 1976, s. 80-102

Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim 1815-1915, red. W. Caban, Kielce 1999, s. 95-116

J. Stobniak-Smogorzewska, Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945, Warszawa 2003, s. 101-171, 230-260.

M. Żychowski, Osadnictwo rolnicze kolonistów niemieckich w Królestwie Polskim w latach trzydziestych-sześćdziesiątych XIX w.,

„Kwartalnik Historyczny”, T. LXIV: 1957, s. 44-77

A. Giza, Chłopi polscy na wyspach duńskich (1883-1939), Szczecin 1999, s. 20-61

K. Romaniszyn, Chłopi polscy w Kanadzie (1896-1939), Warszawa 1991, s. 37-65

A. Żarnowska, Wychodźcy ze wsi w mieście przemysłowym (Królestwo Polskie na przełomie XIX i XX), w: Z dziejów wsi w XIX wieku, Łódź 1992, s. 133-149

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.