Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład epokowy II rok - Historia Polski XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.15.4d Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład epokowy II rok - Historia Polski XIX wieku
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kargol
Prowadzący grup: Tomasz Kargol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

1. Rzeczowe: przekazanie wiedzy z zakresów dziejów wsi i ziemiaństwa polskiego w XIX w., jej usystematyzowanie i posługiwanie się nią przez studentów, przygotowanie do badania dziejów wsi i ziemiaństwa

2. Podmiotowe: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań z wiązanych historią Polski XIX w., rozwijanie ciekawości badawczej, rozwijanie wrażliwości na kulturę ludową, przełamywanie stereotypów i mitów

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W01

K_W03

K_W04

K_W09

K_W14

K_W18

K_W21


Umiejętności:

K_U01

K_U03

K_U04

K_U05

K_U12

K_U13


Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

K_K10

K_K11

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia: obecność i egzamin. Egzamin w formie ustnej obejmuje zagadnienia z wykładu na roku pierwszym i drugim. Jedno

pytanie z zajęć z roku pierwszego (chłopi i inne grupy wiejskie), jedno pytanie z tematyki omawianej na drugim roku (ziemiaństwo).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunki zaliczenia: obecność i egzamin. Egzamin w formie ustnej obejmuje zagadnienia z wykładu na roku pierwszym i drugim. Jedno

pytanie z zajęć z roku pierwszego (chłopi i inne grupy wiejskie), jedno pytanie z tematyki omawianej na drugim roku (ziemiaństwo).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS=90 godzin (30 godzin zajęć+60 godzin poświęconych przez słuchacza czytanie literatury, przyswajanie wiedzy)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone historii Polski XIX w. przez pryzmat losów ziemiaństwa polskiego. Społeczność wiejską tworzyli nie tylko chłopi, ale również właściciele ziemscy szlacheckiego i nieszlacheckiego pochodzenia, drobna szlachta, personel majątków ziemskich.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone historii Polski XIX w. przez pryzmat losów społeczności wiejskiej. Społeczność wiejską tworzyli nie tylko chłopi, ale również właściciele ziemscy szlacheckiego i nieszlacheckiego pochodzenia, duchowieństwo, drobna szlachta, personel majątków ziemskich, ludność żydowska. Zajęcia obejmują następujące problemy:

właściciele ziemscy-szlachta (prze uwłaszczeniem), właściciele ziemscy-ziemianie (po uwłaszczeniu), drobna szlachta, duchowieństwo, oficjaliści dworscy

Pojęcie, zróżnicowanie warstwy, poczucie wspólnoty, opinia własna i innych

Rola ziemiaństwa w życiu społeczno-politycznym zaboru pruskiego

Ziemiaństwo na Ziemiach Zabranych

Ziemiaństwo w Królestwie Polskim

Ziemiaństwo w Galicji

Działalność gospodarcza ziemiaństwa w dobie przeduwłaszczeniowej-rolnictwo

Gospodarstwo folwarczne i jego funkcjonowanie oraz zarządzanie

Ziemiaństwo wobec postępu agrotechnicznego w okresie przeduwłaszczeniowym

Gospodarcza działalność ziemiaństwa po uwłaszczeniu – rolnictwo

Ziemianie a uprzemysłowienie majątków

Ziemianie przemysłowcy w Królestwie Polskim w latach 1815-1864

Ziemiańskie ordynacje rodowe: geneza, rozwój, znaczenie ekonomiczne

Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX w.

Rodzina ziemiańska i małżeństwa ziemian

Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX-XX wieku

Represje carskie wobec ziemian Kresów Wschodnich

Ziemiaństwo i władze zaborcze - wzajemne relacje

Udział ziemian w polskim ruchu konserwatywnym

Ideologia polskiego ziemiaństwa

Ziemiaństwo a chłopi, Żydzi i inne grupy społeczne

Mecenat kulturalno-oświatowy polskiego ziemiaństwa

Literatura:

Szymon Rudnicki, Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996, s. 7-31

Jerzy Jedlicki, Klejnot i bariery społeczne, Warszawa 1968

Ziemiaństwo polskie 1795-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1985, s. 5-26, 85-120, 213-284

Irena Rychlikowa, Dzieje ziemiaństwa polskiego w latach 1795-1945. Zarys problematyki badawczej, „Dzieje Najnowsze”, 1976, R. 8, z 1, s. 117-135

Irena Rychlikowa, Ziemiaństwo polskie 1772-1944. Dzieje degradacji klasy, „Dzieje Najnowsze”, 1988, nr 2 (lub 1985)

Irena Rychlikowa, Studia nad ziemiaństwem Galicji. Rzecz o marnotrawstwie badanego trudu, „Przegląd Historyczny”, T. LXXVII: 1986, z. 3

Irena Rychlikowa, Problemy pojęciowe i metodyczne w badaniach uwarstwienia ziemiaństwa Królestwa Polskiego w epoce przekształcania się społeczeństwa stanowego w klasowe, w: Metody i wyniki. Z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa, pod red. S. Kalabińskiego, Warszawa 1980

Dziedzictwo. Ziemianie polscy i udział ich w życiu społecznym narodu, red. T. Chrzanowski, Kraków 1995

Ryszard Nowicki, Skórzewscy właściciele dóbr Łabyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Toruń 2002

Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939 roku), Rypin 1997

Witold Molik, Wzór osobowy ziemianina w Wielkim Księstwie Poznańskim w drugiej połowie XIX i początkach XX w., w: Ziemiaństwo polskie 1795-1945..., s. 121-146

Barbara Okoniewska, Polscy ziemianie i chłopi Wielkopolski i Pomorza w latach II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1991

Andrzej Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998

Anrzej Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie. Miedzy wsią a miastem

Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemeickie w Prusach i Niemczech w XVIII i XIX w., pod red. W. Stępińskiego, Szczecin 1996

Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XX wieku, pod red. J. Gygdały, Toruń 1993

Daniel Beauvois, Polacy na Ukrainie 1831-1853. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, Paryż 187, s. 180-280

Daniel Beauvois, Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914, Sejny 1996, s. 131-276

Roman Jurkowski, Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864-1904, Warszawa 2001, s. 25-178

Tadeusz Epstein, Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa 1998, s. 11-34

Danuta Rzepniewska, Ziemiaństwo w kręgu oddziaływania Warszawy 1807-1864, Warszawa 1982

Irena Rychlikowa, Ziemiaństwo polskie 1789-1864. Zróżnicowanie społeczne, Warszawa 1983

Irena Rychlikowa, Szkice o gospodarce panów na Łańcucie, Łańcut 1971, s. 66-133

Irena Rychlikowa, Klucz wielkoprębski Wodzickich w drugiej połowie XVIII wieku, Wrocław-Warszawa 1960, s. 93-176

Irena Rychlikowa, Produkcja zbożowa wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805, Warszawa 1967

Irena Rychlikowa, Studia nad towarową produkcją wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805, cz. I: Towarowa gospodarka zbożową, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 166-207

Janina Leskiewiczowa, Dobra osieckie w okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej XVII-XIX wieku, Wrocław 1957

Julian Bartyś, Nizinna hodowla owiec w II połowie XVIII i I połowie XIX wieku na przykładzie Ordynacji Zamoyskiej, Wrocław 1963

Wiesław Caban, Ziemiaństwo województwa krakowskiego i sandomierskiego wobec postępu agrotechnicznego w okresie przeduwłaszczeniowym, „Studia Kieleckie”, T. 2: 1990

Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVII-XIX wieku, Kielce 1993

Jerzy Piwek, Działalność gospodarcza Małachowskich w XVIII i XIX w., Kielce 1999

Julita Guryniuk, Jan Kleniewski-ziemianin, przemysłowic, społecznik, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 8-9 czerwca 2000, oprac. Róża Maliszewska, Kozłówska 2001, cz. 1, s. 223-230

Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce XVII-XIX wieku, pod red. W. Cabana, M. B. Markowskiego, Kielce 1993

W. Caban, Ziemianie przemysłowcy w Królestwie Polskim w latach 1832-1864 na przykładzie guberni radomskiej, w: Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1993, s. 73-83

Ryszard Kotewicz, Antoni Ostrowski 1782-1845. Ziemiani-przemysłowiec-założyciel Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawa 1995, s. 77-147

Albin Koprukowniak, Likwidacja serwitutów w ordynacji zamojskiej (1920-1932), „Rocznik Lubelski”, T. III: 1960

T. Zielińska, Ordynacje w dawnej Polsce, „Przegląd Historyczny”, T. LXVIII: 1977, z. 1

Janusz Socha, Działalność Centralnego Towarzystwa Rolniczego w dziedzinie oświaty rolniczej 1907-1929, Łódź 1994

Witold Molik, Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w XIX i XX w., Poznań 1998

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 8-9 czerwca 2000, oprac. Róża Maliszewska, Kozłówska 2001, cz. 1

Tadeusz Epsztein, Małżeństwa szlachty posesorskiej na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w latach 1864-1914, w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, T. IX, Warszawa 1991, s. 201-239

Danuta Rzepniewska, Rodzina ziemiańska w Królestwie Polskim, w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX, T. IX, Warszawa 1991, s. 137-200

Danuta Rzepniewska, Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu 1795-1806, Warszawa 1968

Tadeusz Mencel, Magnateria polska Galicji i polityka władz austriackich w latach 1795-1809, w: Ziemiaństwo polskie 1795-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1985, s. 27-84

Bogusław Gałka, Represje carskie wobec ziemian Kresów Wschodnich za udział w ruchu niepodległościowym w II połowie XIX i na początkach XX wieku, w: Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX-XX wieku, pod red. W. Cabana i M. Markowskiego, Kielce 1994, s. 81-86

I. Rychlikowa, Carat wobec polskiej szlachty na ziemiach zabranych w latach 1772-1831, „Kwartalnik Historyczny”, 1991, z. 3, s. 51-83

Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX-XX wieku, pod red. W. Cabana i M. Markowskiego, Kielce 1994

Zbigniew Stankiewicz, Ziemiaństwo wobec systemu Wielopolskiego, w: Powstanie styczniowe 1863-1864. Wrzenie-bój-Europa-wizje, Warszawa 1990, s. 97-123

Włodzimierz Mich, Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918-1939, Lublin 2000

R. Czepulis-Rastenis, Myśl społeczna twórców Towarzystwa Rolniczego (1842-1861), Wrocław 1964

Aldona Downar-Zapolska, Pogląd ziemiaństwa polskiego Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Pomorza Gdańskiego na pracę w rolnictwie w latach 1871-1914, Poznań 1990

D. Szpoper, Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939, Gdańsk 1999

Stanisław Grodziski, Galicyjskie projekty reform pańszczyźnianych w początkach XIX w., „Studia Historyczne”, R. XIII: 1970

Krzysztof Ślusarek, Uwłaszczenie chłopów w Galicji zachodniej, Kraków 2002

Ryszard Bender, Reforma czynszowa w Ordynacji Zamojskiej 1833-1864, Lublin 1969

Włodzimierz Mich, Agraryzm–ideologia ziemiańska?, w: Chłopi, naród, kultura, T. 1: Myśl polityczna ruchu ludowego, pod red. J. Jachymka, K.Z. Sowy, M. Śliwy, Rzeszów 1996

Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. W. Cabana i M. Markowskiego, Kielce 1999

Krzysztof Zamorski, Folwark i wieś. Gospodarka dworska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 1705-1845, Wrocław 1987

E. Eisenbach, Dobra ziemskie w posiadaniu Żydów, w: Społeczeństwo Królestwa Polskiego, T. II, Warszawa 1967, s. 201-294

L. Korwin, Szlachta mojżeszowa, Kraków 1938

L. Mieses, Z rodu żydowskiego. Zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś żydowskiej, Warszawa 1991

Marian Kozaczka, Mecenat kulturalno-oświatowy Tomasza Zamoyskiego w II połowie XIX wieku, w: Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, pod red. A. Koprukowniaka, Lublin 2002, s.73–89

Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy, Katowice 1995

S. Humnicki, Udział ziemian w rozwoju kultury rolniczej w Polsce, Warszawa 1929

Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Warszawa 1978

Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej, pod red. Z. Stefanowskiej, Warszawa 1976

H. Chamerska, Drobna szlachta w Królestwie Polskim (1832-1864), Warszawa 1974

K. Ślusarek, Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994, s. 32-63, 118-138

I. Rychlikowa, Deklasacja drobnej szlachty polskiej w cesarstwie rosyjskim, „Przegląd Historyczny:, T. 79:1988, z. 1

S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962, s. 201-235, 351-366, 483-528

T. Łepkowski, Polska – narodziny nowoczesnego narodu, Warszawa 1967, s. 461-473

Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, pod red. I. Ihnatowicza, A. Mączaka, B. Zientary, J. Żarnowskiego, Warszawa 1988

A. Szwarc, Postawy polityczne ziemiaństwa w Kaliskiem po powstaniu styczniowym, w: Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX-XX wieku, pod red. W. Cabana i M. Markowskiego, Kielce 1994, s. 47-59; B. Gałka, Represje carskie wobec ziemian Kresów Wschodnich za udział w ruchu niepodległościowym w II połowie i na początku XX wieku, w: tamże, s. 81-86; B. Szabat, Postawy polityczne ziemiaństwa w Kieleckiem na przełomie XIX i XX wieku, w: tamże, s. 87-102,; W. Molik, Postawy polityczne ziemiaństwa w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku, w: tamże, s. 103-112; A. Kijas, Ziemiaństwo kresowe u progu II Rzeczypospolitej. Zagrożenia i nadzieje, w: tamże, s. 113-124; B. Okoniewska, Postawy polityczne ziemian wielkopolskich u progu niepodległości, w: tamże, s. 125-136;

S. Wiech, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896), Kielce 2002, s. 87-142, 178-189

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kargol
Prowadzący grup: Tomasz Kargol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

1. Rzeczowe: przekazanie wiedzy z zakresów dziejów wsi i ziemiaństwa polskiego w XIX w., jej usystematyzowanie i posługiwanie się nią przez studentów, przygotowanie do badania dziejów wsi i ziemiaństwa

2. Podmiotowe: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań z wiązanych historią Polski XIX w., rozwijanie ciekawości badawczej, rozwijanie wrażliwości na kulturę ludową, przełamywanie stereotypów i mitów

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W01

K_W03

K_W04

K_W09

K_W14

K_W18

K_W21


Umiejętności:

K_U01

K_U03

K_U04

K_U05

K_U12

K_U13


Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

K_K10

K_K11

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia: obecność i egzamin. Egzamin w formie ustnej obejmuje zagadnienia z wykładu na roku pierwszym i drugim. Jedno

pytanie z zajęć z roku pierwszego (chłopi i inne grupy wiejskie), jedno pytanie z tematyki omawianej na drugim roku (ziemiaństwo).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunki zaliczenia: obecność i egzamin. Egzamin w formie ustnej obejmuje zagadnienia z wykładu na roku pierwszym i drugim. Jedno

pytanie z zajęć z roku pierwszego (chłopi i inne grupy wiejskie), jedno pytanie z tematyki omawianej na drugim roku (ziemiaństwo).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS=90 godzin (30 godzin zajęć+60 godzin poświęconych przez słuchacza czytanie literatury, przyswajanie wiedzy)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone historii Polski XIX w. przez pryzmat losów ziemiaństwa polskiego. Społeczność wiejską tworzyli nie tylko chłopi, ale również właściciele ziemscy szlacheckiego i nieszlacheckiego pochodzenia, drobna szlachta, personel majątków ziemskich.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone historii Polski XIX w. przez pryzmat losów społeczności wiejskiej. Społeczność wiejską tworzyli nie tylko chłopi, ale również właściciele ziemscy szlacheckiego i nieszlacheckiego pochodzenia, duchowieństwo, drobna szlachta, personel majątków ziemskich, ludność żydowska. Zajęcia obejmują następujące problemy:

właściciele ziemscy-szlachta (prze uwłaszczeniem), właściciele ziemscy-ziemianie (po uwłaszczeniu), drobna szlachta, duchowieństwo, oficjaliści dworscy

Pojęcie, zróżnicowanie warstwy, poczucie wspólnoty, opinia własna i innych

Rola ziemiaństwa w życiu społeczno-politycznym zaboru pruskiego

Ziemiaństwo na Ziemiach Zabranych

Ziemiaństwo w Królestwie Polskim

Ziemiaństwo w Galicji

Działalność gospodarcza ziemiaństwa w dobie przeduwłaszczeniowej-rolnictwo

Gospodarstwo folwarczne i jego funkcjonowanie oraz zarządzanie

Ziemiaństwo wobec postępu agrotechnicznego w okresie przeduwłaszczeniowym

Gospodarcza działalność ziemiaństwa po uwłaszczeniu – rolnictwo

Ziemianie a uprzemysłowienie majątków

Ziemianie przemysłowcy w Królestwie Polskim w latach 1815-1864

Ziemiańskie ordynacje rodowe: geneza, rozwój, znaczenie ekonomiczne

Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX w.

Rodzina ziemiańska i małżeństwa ziemian

Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX-XX wieku

Represje carskie wobec ziemian Kresów Wschodnich

Ziemiaństwo i władze zaborcze - wzajemne relacje

Udział ziemian w polskim ruchu konserwatywnym

Ideologia polskiego ziemiaństwa

Ziemiaństwo a chłopi, Żydzi i inne grupy społeczne

Mecenat kulturalno-oświatowy polskiego ziemiaństwa

Literatura:

Szymon Rudnicki, Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996, s. 7-31

Jerzy Jedlicki, Klejnot i bariery społeczne, Warszawa 1968

Ziemiaństwo polskie 1795-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1985, s. 5-26, 85-120, 213-284

Irena Rychlikowa, Dzieje ziemiaństwa polskiego w latach 1795-1945. Zarys problematyki badawczej, „Dzieje Najnowsze”, 1976, R. 8, z 1, s. 117-135

Irena Rychlikowa, Ziemiaństwo polskie 1772-1944. Dzieje degradacji klasy, „Dzieje Najnowsze”, 1988, nr 2 (lub 1985)

Irena Rychlikowa, Studia nad ziemiaństwem Galicji. Rzecz o marnotrawstwie badanego trudu, „Przegląd Historyczny”, T. LXXVII: 1986, z. 3

Irena Rychlikowa, Problemy pojęciowe i metodyczne w badaniach uwarstwienia ziemiaństwa Królestwa Polskiego w epoce przekształcania się społeczeństwa stanowego w klasowe, w: Metody i wyniki. Z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa, pod red. S. Kalabińskiego, Warszawa 1980

Dziedzictwo. Ziemianie polscy i udział ich w życiu społecznym narodu, red. T. Chrzanowski, Kraków 1995

Ryszard Nowicki, Skórzewscy właściciele dóbr Łabyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Toruń 2002

Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939 roku), Rypin 1997

Witold Molik, Wzór osobowy ziemianina w Wielkim Księstwie Poznańskim w drugiej połowie XIX i początkach XX w., w: Ziemiaństwo polskie 1795-1945..., s. 121-146

Barbara Okoniewska, Polscy ziemianie i chłopi Wielkopolski i Pomorza w latach II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1991

Andrzej Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998

Anrzej Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie. Miedzy wsią a miastem

Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemeickie w Prusach i Niemczech w XVIII i XIX w., pod red. W. Stępińskiego, Szczecin 1996

Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XX wieku, pod red. J. Gygdały, Toruń 1993

Daniel Beauvois, Polacy na Ukrainie 1831-1853. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, Paryż 187, s. 180-280

Daniel Beauvois, Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914, Sejny 1996, s. 131-276

Roman Jurkowski, Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864-1904, Warszawa 2001, s. 25-178

Tadeusz Epstein, Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa 1998, s. 11-34

Danuta Rzepniewska, Ziemiaństwo w kręgu oddziaływania Warszawy 1807-1864, Warszawa 1982

Irena Rychlikowa, Ziemiaństwo polskie 1789-1864. Zróżnicowanie społeczne, Warszawa 1983

Irena Rychlikowa, Szkice o gospodarce panów na Łańcucie, Łańcut 1971, s. 66-133

Irena Rychlikowa, Klucz wielkoprębski Wodzickich w drugiej połowie XVIII wieku, Wrocław-Warszawa 1960, s. 93-176

Irena Rychlikowa, Produkcja zbożowa wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805, Warszawa 1967

Irena Rychlikowa, Studia nad towarową produkcją wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805, cz. I: Towarowa gospodarka zbożową, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 166-207

Janina Leskiewiczowa, Dobra osieckie w okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej XVII-XIX wieku, Wrocław 1957

Julian Bartyś, Nizinna hodowla owiec w II połowie XVIII i I połowie XIX wieku na przykładzie Ordynacji Zamoyskiej, Wrocław 1963

Wiesław Caban, Ziemiaństwo województwa krakowskiego i sandomierskiego wobec postępu agrotechnicznego w okresie przeduwłaszczeniowym, „Studia Kieleckie”, T. 2: 1990

Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVII-XIX wieku, Kielce 1993

Jerzy Piwek, Działalność gospodarcza Małachowskich w XVIII i XIX w., Kielce 1999

Julita Guryniuk, Jan Kleniewski-ziemianin, przemysłowic, społecznik, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 8-9 czerwca 2000, oprac. Róża Maliszewska, Kozłówska 2001, cz. 1, s. 223-230

Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce XVII-XIX wieku, pod red. W. Cabana, M. B. Markowskiego, Kielce 1993

W. Caban, Ziemianie przemysłowcy w Królestwie Polskim w latach 1832-1864 na przykładzie guberni radomskiej, w: Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1993, s. 73-83

Ryszard Kotewicz, Antoni Ostrowski 1782-1845. Ziemiani-przemysłowiec-założyciel Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawa 1995, s. 77-147

Albin Koprukowniak, Likwidacja serwitutów w ordynacji zamojskiej (1920-1932), „Rocznik Lubelski”, T. III: 1960

T. Zielińska, Ordynacje w dawnej Polsce, „Przegląd Historyczny”, T. LXVIII: 1977, z. 1

Janusz Socha, Działalność Centralnego Towarzystwa Rolniczego w dziedzinie oświaty rolniczej 1907-1929, Łódź 1994

Witold Molik, Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w XIX i XX w., Poznań 1998

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 8-9 czerwca 2000, oprac. Róża Maliszewska, Kozłówska 2001, cz. 1

Tadeusz Epsztein, Małżeństwa szlachty posesorskiej na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w latach 1864-1914, w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, T. IX, Warszawa 1991, s. 201-239

Danuta Rzepniewska, Rodzina ziemiańska w Królestwie Polskim, w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX, T. IX, Warszawa 1991, s. 137-200

Danuta Rzepniewska, Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu 1795-1806, Warszawa 1968

Tadeusz Mencel, Magnateria polska Galicji i polityka władz austriackich w latach 1795-1809, w: Ziemiaństwo polskie 1795-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1985, s. 27-84

Bogusław Gałka, Represje carskie wobec ziemian Kresów Wschodnich za udział w ruchu niepodległościowym w II połowie XIX i na początkach XX wieku, w: Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX-XX wieku, pod red. W. Cabana i M. Markowskiego, Kielce 1994, s. 81-86

I. Rychlikowa, Carat wobec polskiej szlachty na ziemiach zabranych w latach 1772-1831, „Kwartalnik Historyczny”, 1991, z. 3, s. 51-83

Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX-XX wieku, pod red. W. Cabana i M. Markowskiego, Kielce 1994

Zbigniew Stankiewicz, Ziemiaństwo wobec systemu Wielopolskiego, w: Powstanie styczniowe 1863-1864. Wrzenie-bój-Europa-wizje, Warszawa 1990, s. 97-123

Włodzimierz Mich, Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918-1939, Lublin 2000

R. Czepulis-Rastenis, Myśl społeczna twórców Towarzystwa Rolniczego (1842-1861), Wrocław 1964

Aldona Downar-Zapolska, Pogląd ziemiaństwa polskiego Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Pomorza Gdańskiego na pracę w rolnictwie w latach 1871-1914, Poznań 1990

D. Szpoper, Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939, Gdańsk 1999

Stanisław Grodziski, Galicyjskie projekty reform pańszczyźnianych w początkach XIX w., „Studia Historyczne”, R. XIII: 1970

Krzysztof Ślusarek, Uwłaszczenie chłopów w Galicji zachodniej, Kraków 2002

Ryszard Bender, Reforma czynszowa w Ordynacji Zamojskiej 1833-1864, Lublin 1969

Włodzimierz Mich, Agraryzm–ideologia ziemiańska?, w: Chłopi, naród, kultura, T. 1: Myśl polityczna ruchu ludowego, pod red. J. Jachymka, K.Z. Sowy, M. Śliwy, Rzeszów 1996

Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. W. Cabana i M. Markowskiego, Kielce 1999

Krzysztof Zamorski, Folwark i wieś. Gospodarka dworska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 1705-1845, Wrocław 1987

E. Eisenbach, Dobra ziemskie w posiadaniu Żydów, w: Społeczeństwo Królestwa Polskiego, T. II, Warszawa 1967, s. 201-294

L. Korwin, Szlachta mojżeszowa, Kraków 1938

L. Mieses, Z rodu żydowskiego. Zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś żydowskiej, Warszawa 1991

Marian Kozaczka, Mecenat kulturalno-oświatowy Tomasza Zamoyskiego w II połowie XIX wieku, w: Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, pod red. A. Koprukowniaka, Lublin 2002, s.73–89

Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy, Katowice 1995

S. Humnicki, Udział ziemian w rozwoju kultury rolniczej w Polsce, Warszawa 1929

Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Warszawa 1978

Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej, pod red. Z. Stefanowskiej, Warszawa 1976

H. Chamerska, Drobna szlachta w Królestwie Polskim (1832-1864), Warszawa 1974

K. Ślusarek, Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994, s. 32-63, 118-138

I. Rychlikowa, Deklasacja drobnej szlachty polskiej w cesarstwie rosyjskim, „Przegląd Historyczny:, T. 79:1988, z. 1

S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962, s. 201-235, 351-366, 483-528

T. Łepkowski, Polska – narodziny nowoczesnego narodu, Warszawa 1967, s. 461-473

Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, pod red. I. Ihnatowicza, A. Mączaka, B. Zientary, J. Żarnowskiego, Warszawa 1988

A. Szwarc, Postawy polityczne ziemiaństwa w Kaliskiem po powstaniu styczniowym, w: Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX-XX wieku, pod red. W. Cabana i M. Markowskiego, Kielce 1994, s. 47-59; B. Gałka, Represje carskie wobec ziemian Kresów Wschodnich za udział w ruchu niepodległościowym w II połowie i na początku XX wieku, w: tamże, s. 81-86; B. Szabat, Postawy polityczne ziemiaństwa w Kieleckiem na przełomie XIX i XX wieku, w: tamże, s. 87-102,; W. Molik, Postawy polityczne ziemiaństwa w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku, w: tamże, s. 103-112; A. Kijas, Ziemiaństwo kresowe u progu II Rzeczypospolitej. Zagrożenia i nadzieje, w: tamże, s. 113-124; B. Okoniewska, Postawy polityczne ziemian wielkopolskich u progu niepodległości, w: tamże, s. 125-136;

S. Wiech, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896), Kielce 2002, s. 87-142, 178-189

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.