Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.18/19.10b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Polski XX wieku
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Zblewski
Prowadzący grup: Zdzisław Zblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

zapoznanie studentów z historią polityczną Polski Ludowej oraz III RP (do 2000 r.)


zapoznanie studentów z ewolucją systemu politycznego Polski Ludowej, a następnie III RP (do 2000 r.)


zapoznanie studentów z najważniejszymi zmianami społeczno-ustrojowymi w okresie Polski Ludowej, a następnie III RP (do 2000 r.)Efekty kształcenia:

Wiedza:


Student zna i rozumie w sposób pogłębiony i uporządkowany wybrane działy nauk historycznych.


Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z historii przynajmniej w odniesieniu do jednej epoki historycznej w związku z wybraną specjalizacją badawczą


Student zna i rozumie relacje zachodzące między przeszłością, a wydarzeniami bieżącymi.


Student zna i rozumie wiedzę pozwalającą na krytykę, analizę i interpretację źródeł historycznych pisanych i innych (materialnych niepisanych).Umiejętności:


Student potrafi samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę.


Student potrafi formułować tematy badawcze, posługiwać się paradygmatami i teoriami; stosować metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii.Kompetencje społeczne:


Student jest gotów do uznawania i szanowania różnic opinii; potrafi je zaakceptować i prowadzić polemikę w sposób etyczny, kulturalny i tolerancyjny.


Student jest gotów do wykazywania niezależności i samodzielność myślenia oraz wyciągania wniosków, przy uszanowaniu poglądów innych osób.Wymagania wstępne:

Wysłuchanie wykładu z zakresu Historii Polski XX wieku (30 godzin) - zagadnienia odnoszące się do II RP oraz historii ziem polskich i Polaków podczas drugiej wojny światowej.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład obejmujący swoim zakresem historię Polski w XX wieku po 1944 r. kończy się zaliczeniem, natomiast weryfikacja opanowania materiału odbywa się łącznie z weryfikacją wiedzy z zakresu z historii II RP oraz historii ziem polskich i Polaków podczas drugiej wojny światowej w formie egzaminu ustnego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie wybranych najważniejszych zagadnień z zakresu historii powojennej Polski w XX wieku - zarówno historii Polski Ludowej, jak pierwszej dekady III RP.

Pełny opis:

1. Międzynarodowe uwarunkowania sytuacji Polski Ludowej

2. Społeczna i polityczna historia Polski Ludowej, 1944-1948

3. Stalinizm w Polsce

4. Październik 1956 i odwilż. Rządy Władysława Gomułki

5. Dekada Gierka

6. Karnawał "Solidarności" i stan wojenny

7.Lata osiemdziesiąte - rządy gen. Władysława Jaruzelskiego

8. Okrągły Stół i rok 1989 r. w polskiej polityce. Powstanie III RP

9. Literatura, kultura i sztuka w Polsce Ludowej

10. Transformacja ustrojowa. Plan Balcerowicza

11. Rządy lewicy i uchwalenie Konstytucji RP z 1997 r.

12. Rządy koalicji AWS-UW. Reformy rządu Buzka

13. Ewolucja stosunków Państwo - Kościół w Polsce od 1944 r.

14. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po 1944 r.

Literatura:

Andrzej Leon Sowa, "Historia polityczna Polski 1944-1991", Kraków,

Wydawnictwo Literackie 2011

Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski, "Utopia nad Wisłą: Historia Peerelu", Warszawa-Bielsko Biała, PWN-Park, 2008

Antoni Dudek, "Historia polityczna Polski 1989-2015", Kraków, Znak, 2016

A. Friszke, "Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989", Warszawa, Iskry, 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.